Årets första beslut i kommunstyrelsen

Publicerad:

Många beslut fattades när kommunstyrelsen höll årets första sammanträde. Kuststad 2025, markanvisningsavtal, detaljplan och rugbyanläggning var några av frågorna som avhandlades.

Ledamöterna i kommunstyrelsen fattade beslut i flera ärenden med koppling till stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Bland annat klubbades två fastighetsförvärv på östra verksamhetsområdet, som inom ramen för projektet ska utvecklas till Business center Trelleborg.

Det handlar om fastigheterna Ardennern 2 och Nio-E 1. I strukturplanen som tagits fram för området är dessa fastigheter utpekade som lämpliga för logistikverksamhet. Genom att köpa fastigheterna får kommunen större rådighet och styrning över utvecklingen av området. Fastigheten Nio-E 1 utgör tillsammans med den centrala fastigheten Orion 8 det största fastighetsförvärvet i kommunens historia.

Avtal med Trafikverket

Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna ett avtal om medfinansiering och samverkan kring östra ringvägen. Avtalet mellan Trelleborgs kommun och Trafikverket är ett stort steg framåt i arbetet med ringvägen då det reglerar hur ansvaret för vägen och dess anslutningar ska fördelas mellan parterna.

Samtidigt går kommunen vidare i processen med de bostadsfastigheter inom vägkorridoren som lösts in genom frivillig förtida inlösen. Efter dagens möte föreslås kommunfullmäktige att besluta att rivningslov får sökas för dessa bostadshus. Flertalet av husen som lösts in står tomma, och genom att riva dem kan kommunen undvika drift- och förvaltningskostnader.

Samtliga ärenden som rör Kuststad 2025 ska tas upp av kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Markanvisningsavtal och detaljplan

Kvarteret Alsingehejdan behandlades också av kommunstyrelsen – även här med slutligt avgörande i kommunfullmäktige. Markanvisningsavtal mellan kommunen och Alsingevallen godkändes liksom föreslagen detaljplan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter och är en del av stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren. Inom anvisat område ska cirka 100 lägenheter byggas med planerad start våren 2024.

Pengar till ny rugbyanläggning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknisk servicenämnd 28 miljoner i investeringsanslag till ny rugbyanläggning väster och norr om Ymorvallen. Nuvarande rugbyanläggning, Pilevallen, uppfyller inte arenakraven från Svenska rugbyförbundet samtidigt som området ska vidareutvecklas i samband med att en ny skola med tillhörande idrottshall ska uppföras.

Under byggperioden är planen att använda Gylle Stadion som tillfällig lösning. Eftersom det finns behov av att iordningsställa Gylle Stadion för detta är förslaget också att bevilja kultur- och fritidsnämnden ökad investeringsram med 350 000 kronor.

Alla ärenden

Här är ärendelistan för kommunstyrelsens sammanträde 10 februari

Kategorier