Regionerna har hand om sjukvården och kollektivtrafiken

I varje län finns en region som sköter de uppgifter inom länet som det skulle bli för dyrt för varje kommun att ta hand om.

Regionernas viktigaste uppgifter är

 • offentlig hälso- och sjukvård
 • folktandvård
 • regional utveckling
 • kollektivtrafik

Så styrs regionen

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå. Här sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på fullmäktiges möten. Regionfullmäktige

 • fastställer budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i landstinget eller regionen ska betala
 • bestämmer hur mycket vården ska kosta
 • beslutar vilka nämnder som ska finnas
 • väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna
 • väljer revisorer som granskar regionens verksamhet

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen utses av fullmäktige. Styrelsen

 • leder och samordnar allt arbete inom landstinget eller regionen
 • ansvarar för regionens ekonomi

Nämnderna

Fullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna

 • ansvarar för det dagliga arbetet inom regionen
 • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i de olika nämnderna. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att organisera tandvården inom länet och att fatta beslut om färdtjänst till en enskild person.

Exempel på nämnder som finns i många regioner är hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.

Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret gäller även regionerna. Det är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Regionerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret regionen rätt att

 • fatta självständiga beslut
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

För dig innebär det kommunala självstyret att du

 • kan påverka regionens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar
 • kan överklaga regionens beslut

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer regionernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Socialstyrelsen är till exempel en tillsynsmyndighet som bevakar patienternas säkerhet inom hälso- och sjukvården.

Varje år granskas regionens verksamhet av revisorer.

Styrande dokument

Regionernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och regioner. Regionerna styrs också av speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen.

Du väljer vem som ska sitta i regionfullmäktige

Medborgarna väljer politiker till regionfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta regionvalet ska du dels ha fyllt 18 år senast på valdagen, dels uppfylla något av villkoren att du är

 • svensk medborgare som är folkbokförd i regionen, eller har varit det tidigare
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Du som får rösta till regionen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i regionen är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning.

Du kan klaga om du är missnöjd med vården

Om du är missnöjd med vården eller över hur du har blivit bemött kan du klaga. I första hand ska du då vända dig till den vårdinrättning du är missnöjd med.

Patientombudsmannen

En del regioner har patientombudsmän. Dit kan du vända dig om du känner dig illa bemött. Patientombudsmannen hjälper dig att få tala med någon ansvarig för att kunna reda ut det som har hänt. Patientombudsmannen kan också hänvisa dig vidare om du vill klaga till en högre instans.

Patientnämnden

Inom varje region finns det en patientnämnd som är fristående från hälso- och sjukvården. Patientnämnden hjälper dig i kontakterna med sjukvården till exempel om du vill klaga eller om du behöver råd i försäkringsärenden.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Om du anser att någon i hälso- och sjukvårdspersonalen har brustit i sin yrkesutövning kan du anmäla den personen till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till länsrätten.

Regionskatten är den största inkomstkällan

Regionskatten betalar ungefär 70 procent av regionernas verksamhet. Staten bestämmer vad regionerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje region själv hur stor regionskatten i länet ska vara och hur pengarna ska fördelas. Regioner får också bidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Regionerna tar också betalt för en del tjänster, till exempel för sjukhusbesök.

Det finns 21 regioner

I Sverige finns 21 regioner. Gotlands kommun räknas både som kommun och region.

Kommunledningsförvaltningen