Utredning föreslår förbättringar av Smygehamns hamn

Publicerad:

Under tisdagskvällen presenterar Trelleborgs kommun och konsultföretaget Cowi slutsatserna i en ny strömningsutredning som genomförts för att ge förslag på hur problematiken med indrivande tång och alger i Smygehamns hamn ska lösas. Presentationen hålls för berörda verksamheter, yrkesfiskare, representanter från Smygehamns båt- och segelklubb.

Den aktuella utredningen ger förslag på åtgärder för att komma tillrätta med tång- och algproblematiken i Smygehamns hamn och jämför också med alternativ från en tidigare strömningsutredning från 2014.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Smygehamns hamn har haft problem med bland annat tång och alger sedan den byggdes, och Trelleborgs kommun har under lång tid genomfört åtgärder för att minska problemet med att alger och tång driver in i hamnen, sjunker och börjar ruttna. Bland annat har hamnbassängens botten getts en lutning utåt, försök har gjorts med att installera ett pumpsystem som ökar vattenomsättningen, och en förlängd västlig pirarm har byggts.

Förändringar av hamnens layout

Diskussioner har förts om att förändra hamnens layout för att komma till rätta med problemen. En utredning om detta beställdes och genomfördes av konsultföretaget DHI år 2014. I utredningen presenterades förslag på en utformning som innebär att hamnen byggs ut i havet. I den utredning som nu presenteras har Cowi studerat alternativa layouter som kan innebära en mindre omfattande utbyggnad av hamnen, och även hjälpt kommunen i arbetet med att jämföra 2014 års och årets utredningsförslag med varandra.

– Jämförelsen kommer att utgöra en del av vårt beslutsunderlag vilket därefter blir föremål för politisk behandling, säger Hans Lilja, projektledare på tekniska serviceförvaltningen. Vi vill undersöka hur förhållandena inne i hamnen påverkas utifrån respektive förslag. På så sätt kan vi komma fram till vilket av utredningsförslagen som bäst kan eliminera problemen med indrivande alger, hur inseglingen i hamnen påverkas utifrån förslagen, samt vilka möjligheter som ges att anlägga båtplatser i ytterhamnen.

Framtidssäkra mot klimatförändringar

Båda utredningarna har också lämnat förslag som ska göra innerhamnens vågklimat bättre, samt studerat möjligheterna att framtidssäkra hamnen i ett scenario där klimatförändringar höjer havsnivån. Båda förslagen innebär att det blir möjligt att anlägga båtplatser i ytterhamnen.

Möjlighet att fylla igen innerhamnen finns med båda förslagen. Detta kan skapa en yta för evenemang, etableringar, utställningar eller andra aktiviteter.

Ett lyft för besöksnäringen

Förslagen till åtgärder för förbättringar av Smygehamns hamn och platsens infrastruktur väntas också få positiva effekter för den lokala besöksnäringen och för besökarnas upplevelse av platsen.

– En välskött hamn med god vattenkvalitet är viktigt för att kunna erbjuda ett långsiktigt hållbart besöksmål, säger Erik Lundström, ordförande för Visit Trelleborg. Smygehuk är unikt med sitt geografiska läge som Sveriges sydligaste plats som har potential att utvecklas till sydkustens självklara reseanledning för både båt- och bilburna besökare.

I samband med presentationen ges möjlighet för verksamheter i Smygehuk, yrkesfiskare, samt representanter från Smygehamns båt- och segelklubb att lämna synpunkter.

– Problemen med tång och alger har genom åren ställt till det för många båtägare i Smygehamn och också för besökare i hamnen, säger Fredrik Schlyter, ordförande i tekniska servicenämnden. Det är därför viktigt att både kommunens tjänstemän och vi politiker får in synpunkter på de föreslagna åtgärderna i hamnen, innan vi går vidare i den politiska processen och fattar beslut utifrån de aktuella förslagen.