Trelleborgs kommun beviljas 185 miljoner kronor för sanering av verksamhetstomter

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att bevilja drygt 185 miljoner kronor i stöd och bidrag för åtgärder av föroreningar på den så kallade Phylatterion-tomten i västra Trelleborg. Området där det tidigare tillverkades takpapp, destillationsprodukter och andra kemiska produkter är kraftigt förorenat av kreosotolja och det finns risk att föroreningarna sprids till grundvattnet om ingen åtgärd görs.

– Det är ett bra beslut som vi väntat på, säger Mathias Andersson, kommunstyrelsens ordförande. Att saneringen kan komma igång är ett steg mot visionen för kommunen, om att vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

– Det är ett mycket glädjande besked, instämmer Jonas Lundström, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun. Det har varit en extremt lång process, som bland annat krävt en mängd undersökningar. Vi har arbetat med det här ärendet sedan 2018.

Spridningsrisk till grundvattnet

Marken i området är kraftigt förorenat av kreosotolja som bland annat innehåller hälsofarliga ämnen i form av aromatiska kolväten och ett av Skånes mest prioriterade förorenade områden

– Även om spridningen av föroreningarna går långsamt finns det en överhängande risk att de på sikt börjar spridas till grundvattnet om området inte saneras, säger Karin Persson på enheten för förorenade områden på Länsstyrelsen Skåne.

62 000 kubikmeter jord ska schaktas

För att sanera området krävs att stora mängder av jorden schaktas. Uppskattningen är att cirka 62 000 kubikmeter jord kommer att schaktas. Större delen transporteras till deponi och resten återanvänds.

Saneringsarbetet kommer att ske via så kallad Kelly-borrning, vilket innebär att man grävborrar upp stora hål i marken som sedan fylls med rena massor. Det är en ny metod att använda vid saneringar av förorenade områden i Sverige men har tidigare använts i andra länder med lyckat resultat. Det faktiska saneringsarbetet beräknas starta först år 2026.

Trelleborgs kommun huvudman

Trelleborgs kommun är huvudman för saneringsarbetet som omfattar området kring den gamla industrin samt två närliggande villaträdgårdar. Saneringsarbetet förväntas ta cirka fyra år och därefter kommer en efterkontroll att genomföras under ytterligare två år för att se till att målen med saneringen har uppnåtts.

Statlig finansiering för sanering

Marken förorenades under åren 1889 och 1934, då företaget Phylatterion AB bedrev tillverkning av diverse kemisk-tekniska produkter. Eftersom det idag inte går att finna någon som är ansvarig för att bekosta saneringsåtgärderna har Trelleborgs kommun kunnat ansöka hos Länsstyrelsen som i sin tur ansökt hos Naturvårdsverket om att finansiera saneringen med statliga medel.

Saneringsprojekt Phylatterion