Trelleborg backar i enkät om företagsklimat

Publicerad:

Trelleborgs kommun landar på 3,24 när Svenskt näringsliv idag presenterar resultatet av sin årliga enkätundersökning om företagsklimat. Det är en sänkning från föregående år då betyget blev 3,35.

Mätningen genomfördes mellan januari och mars i år och resultatet visar företagens betyg på hemkommunens företagsklimat. Frågorna i enkäten ställs utifrån hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma och besvaras genom att fylla i ett betyg mellan 1 och 6.

– Resultatet sätter fingret på det vi också har upplevt och nu möter med ett nytt sätt att arbeta med företagsfrågor. Företagen vill att vi främst ska prioritera dialogen mellan näringslivet och kommunen och det är precis det vi ämnar göra, bland annat genom att inrätta olika näringslivsråd. Att vi flyttar det strategiska näringslivsarbetet till kommunstyrelsen gör också att frågorna får en högre dignitet i kommunen och att vi bättre kan följa upp på utmaningar kring handläggningstider och säkerställa att Trelleborg är en attraktiv och trygg kommun att driva företag i, säger Erik Lundström, näringslivspolitiskt kommunalråd.

Ett av områdena som fått ett bättre resultat i årets enkät är påverkan av brottslighet och otrygghet där omdömet har ökat till 4,0 från föregående års 3,8.

– Inom ramen för arbetet med Tryggare Trelleborg har vi en arbetsgrupp tillsammans med näringslivet och polis som arbetar aktivt med dessa frågor och jag tolkar det höjda omdömet som att det arbetet har gett resultat, säger Zouhair Arabi Eter, chef för avdelning näringsliv i Trelleborgs kommun.

I enkätfrågorna som rör service, bemötande och attityd från kommunens tjänstepersoner och politiker går omdömet däremot ner med i snitt 0,2.

– Vi har ett pågående systematiskt förbättringsarbete och med hjälp av vår handlingsplan för näringslivsarbetet blir alla förvaltningar delaktiga i att vända de här siffrorna. Nu ser vi över hur vi kan intensifiera och kalibrerar arbetet och sätta in åtgärder där det behövs, säger Zouhair Arabi Eter, chef för avdelning näringsliv i Trelleborgs kommun.

Svenskt Näringsliv mäter och rankar årligen företagsklimatet i Sveriges kommuner och resultatet används som underlag i näringslivsarbetet i kommunen. Årets enkätresultat kommer att analyseras mer ingående i dialog med Svenskt näringsliv för att lyfta relevanta områden till handlingsplanen för näringslivsarbetet. Till hösten presenterar Svenskt näringsliv sin ranking för Sveriges kommuner. Rankingen grundas till två tredjedelar på enkätresultatet och till en tredjedel på statistiska faktorer.

Ta del av hela resultatet av enkäten
Svenskt näringsliv – Företagsklimat