Stort intresse för den planerade kriminalvårdsanläggningen

Publicerad:

Intresset för området med den planerade kriminalvårdsanläggningen är stort och cirka 850 yttranden på detaljplanen har kommit in under samrådstiden. Tjänstepersoner på kommunen arbetar nu med diarieföring av dessa, ett arbete som beräknas vara klart den 23 februari.

Bilden visar utpekat område för den aktuella detaljplanen, som inrymmer både kriminalvårdsanläggning och växthus.

Yttranden från myndigheter finns redan nu att ta del av.

Vill du ta del av yttranden från nämnder, bolag och föreningar går det bra att mejla till kommunens kundtjänst för att få ut dessa.

Från och med den 23 februari kommer även yttranden från privatpersoner att finnas tillgängliga att ta del av, utskrivna och insatta i pärmar att bläddra bland, på Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg. Intresserade kan kontakta kundtjänst och boka en tid för att ta del av synpunkterna i pärmarna. Kundtjänst tar emot högst två personer per bokat besök.

Samtliga synpunkter som lämnats inom ramen för samrådet för detaljplanen kommer att redovisas och besvaras i de nya planhandlingar som skickas ut till myndigheter och kommuninvånare för en ny granskning i slutet av sommaren 2021.

Frågor och svar om den planerade kriminalvårdsanläggningen

Nu finns frågor och svar från informationsmötena om den planerade kriminalvårdsanläggningen tillgängliga som en frågor-och-svar-sektion på kommunens webbplats.

Vid informationsmötena som hölls den 27 januari med anledning av den planerade kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg, ställdes en hel del frågor. Frågorna besvarades muntligen under kvällen och finns nu sammanställda tillsammans med de svar som gavs att ta del av i skrift.

Digitala informationsmöten

De båda digitala mötena hölls på kvällen den 27 januari. Det första mötet gällde samrådet om detaljplanen. Deltagare var planchef och planarkitekt från samhällsbyggnadsförvaltningen, samt samhällsbyggnadsnämndens tillförordnade ordförande Per Jönsson och kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. I det andra mötet, om etableringen, deltog kommunens tillväxtchef, kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin och representanter från Kriminalvården.

Frågor inom samma ämne redovisas endast en gång och sammanställningen är ett urval av det som togs upp på mötena.

Frågor och svar om den planerade kriminalvårdsanläggningen.

Kategorier