Stort intresse för att bygga i Trelleborg

Publicerad:

Kommunen utlyste under våren en markanvisningstävling för Västervång, kvarteret Ask. Området är beläget i Trelleborgs tätort, just väster om väg 108, Lundavägen, i stadens norra entré. Det vinnande förslaget är inlämnat av Cormac Förvaltnings AB tillsammans med Gösta Bengtsson Byggnads AB. Arkitekt för förslaget är Kaminsky Arkitektur. Förslaget är döpt till Solsmidd.

Det vinnande förslaget Solsmidd kommer att ligga i Trelleborgs norra entré. Vy mot sydväst över Lundavägen. Illustration: Kaminsky Arkitekter

Intresset för att bygga i Trelleborg är stort och inte mindre än fjorton bidrag skickades in till markanvisningstävlingen. En utvärdering av de inkomna förslagen är gjord av en grupp tjänstepersoner från Trelleborgs kommuns kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.

Exploateringsingenjör Jonas Lundström höll i utvärderingen och berättar:

– Det märks att Trelleborg har attraktionskraft och att intresset är stort bland exploatörer, som vill vara delaktiga i utvecklingen av kommunen. Antalet förslag var många och flera av dem hade hög kvalitet och intressanta lösningar. Tävlingen var jämn, så det var inte helt lätt att göra urvalet.

Flerfamiljshus

Det vinnande förslaget består av flerfamiljshus i sex olika huskroppar. Husen kommer att ha varierande våningsantal och inrymma lägenheter, från 1:or till 4:or.

Utmärkande tak för solceller

I motiveringen till valet av det vinnande förslaget framgår att lösningen för husens tak utmärker sig på ett positivt sätt. Med sina vinklar, skarpa kanter och integrerade halvmatta solceller skapas både en positiv gestaltning och hållbarhet.

Entré till Trelleborg

Andra delar i motiveringen handlar om anpassningen till området. Kvarteret upplevs småskaligt men med en stadsmässighet i uttrycket vilket gör förslaget till en fin anpassning till småhusbebyggelsen i väst och den nya högre bebyggelsen runt Lundavägen. Det bedöms vara positivt med variation i byggnadshöjd och balkongutformning samt att det finns en lokal i bottenplan mot det nya torget.  Det unika formspråket blir en fin entré till Trelleborg.

Ser fram emot att delta i utvecklingen av Trelleborg

Kristoffer Bengtsson, VD på Byggnads AB Gösta Bengtsson, gör följande uttalande:

– Det var med stor glädje vi mottog beskedet om att vi vunnit markanvisningstävlingen. Vi är väldigt nöjda med vårt förslag och hur vi disponerat tomten på ett lekfullt vis, med en spännande takkonstruktion som producerar energi. Vi har dessutom försökt använda tomten i ett större syfte, att ge utrymme för fler ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Med detta förslag ser vi fram emot att vara en del i framtida utvecklingen av Trelleborg.

Lokalisering och omgivning

Planområdet Västervång är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort och precis i kanten mellan staden och landsbygden. Planområdet ligger i en expansiv del av Trelleborg där flera omkringliggande markområden är under utbyggnad. Området sträcker sig längs med Lundavägen (108:an) och utgörs av en anlagd grönyta som även fungerat som bullervall.

Markanvisningsavtal

Teamet bakom Solsmidd har nu ensamrätt att under en begränsad tid och utifrån sitt tävlingsförslag och andra givna förutsättningar förhandla med kommunen om köp av den aktuella tomten.

Förslag och motivering

Se det vinnande förslaget och motiveringen i sin helhet.

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00