Start för projektering av östliga ringvägen

Publicerad:

Nu påbörjas sista steget i planeringsarbetet med östlig ringväg i Trelleborg. Under hela 2021 ska Sweco arbeta med detaljprojektering inom ramen för det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Därefter kan vägen börja byggas.

Sweco, som fått uppdraget genom upphandling, ska under året ta fram bygghandlingar som i sin tur kommer att ligga till grund för arbetet med att bygga vägen.

– Nu fortsätter vi arbetet som påbörjades med kommunfullmäktiges beslut 2016. När detaljprojekteringen är klar kommer vi kunna ge en tydligare bild av den framtida vägens utformning, säger Charlotte Lindström, projektledare Kuststad 2025.

Fokus på miljö och estetiska värden

Detaljprojekteringen omfattar östra ringvägen och uppställningsplats på östra verksamhetsområdet. Arbetet ska vara klart senast 31 december 2021. Projektet är komplext och inkluderar flertalet broar, bullerskyddsanordningar, dagvattenhantering och riskförebyggande åtgärder.

Utmaningen ligger i att få till en trafiklösning med hög tillgänglighet och framkomlighet samtidigt som stort fokus ska ligga på de miljömässiga och estetiska värdena. Det stadsnära läget gör det extra viktigt att nya anläggningar anpassas till omgivningen och befintliga strukturer.

”Väl rustade för uppdraget”

– Detta är ett av regionens mest spännande stadsutvecklingsprojekt och vi på Sweco är väldigt glada att få vara med och bidra till dess genomförande. Vår samlade kompetens och långa erfarenhet inom infrastruktur och samhällsutveckling gör att vi står väl rustade att ta oss an utmaningen. Vi ser fram emot att driva uppdraget i nära samverkan med Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn, säger Fredrik Wallner, divisionschef för Swecos anläggningskonsulter.

Under planeringsarbetet för östlig ringväg och östlig hamnväg har ett antal utredningar gjorts, bland annat bullerberäkningar, riskutredning, miljökonsekvensbeskrivning, fältundersökningar och stora delar av inmätningen. Resultatet av de utredningarna kommer att ligga till grund för den kommande detaljprojekteringen.

Om Kuststad 2025

Arbetet med ringvägen och hamnvägen är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som syftar till att bygga cirka 5000 bostäder i nya kustnära stadsdelar i Trelleborg. Delar av projektet är medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa. Läs mer om projektet på www.trelleborg.se/kuststad2025.

Om Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Vad är detaljprojektering?

  • Under detaljprojekteringen blir byggprojektet mer konkret, genom förfinade beräkningar, skisser och ritningar. Förfrågningsunderlag tas fram så att anbud kan begäras in av entreprenörer.
  • I det här skedet vidareutvecklas arbetet med gestaltning och utformning av bland annat vägarna, buller- och avåkningsskydd men även gröna lösningar och ekosystemtjänster.
  • Detaljprojekteringen utgår från detaljplan som kommunen har tagit fram för ringvägen.

När detaljprojekteringen är klar och förfrågningsunderlag finns framme är det enbart fastställda detaljplaner och erhållet tillstånd av Mark- och miljödomstolen som behövs för att kunna börja bygga.

Kategorier