Sanering väntas på västra verksamhetsområdet i Trelleborg

Publicerad:

En omfattande miljöteknisk markundersökning av området som ska komplettera dagens västra verksamhetsområde i Trelleborg har genomförts. Resultatet från undersökningen visar att delar av planområdet är kraftigt förorenat av blyhagel.

Det aktuella området är förorenat av blyhagel från skjutbanan.

Fotograf: Ekoll AB

Trelleborgs kommun planerar att utöka det västra verksamhetsområdet i Trelleborg med ett nytt område för industri- och verksamhetsändamål. Arbetet är påbörjat genom detaljplanen med namnet DP 249 Ståstorp 3:1. För att utreda förutsättningarna för byggnation har Ramböll Sverige AB, på uppdrag av Trelleborgs kommun, genomfört en miljöteknisk markundersökning.

Blyhagel från skyttebanan

Undersökningsområdet, vilket är detsamma som planområdet för detaljplan DP 249, har historiskt sett utgjorts av åkermark. Under 1970-talet etablerades den nuvarande jaktskyttebanan som idag inrymmer sex skjutbanor för lerduveskytte, en bana för jägarexamen och en övningsbana för säker vapenhantering och avståndsbedömning. Hagelskyttet skedde med blyhagel fram till år 2010, därefter har stålhagel ersatt blyhagel som ammunition. Övriga delar av undersökningsområdet utgörs idag av åkermark och ytor för mellanlagring av kompostavfall.

Omfattande föroreningar

Undersökningen visar att delar av undersökningsområdet är kraftigt förorenat av verksamheten på jaktskyttebanan med höga halter av bly. Det finns även förhöjda halter av arsenik och andra föroreningar. Föroreningarna förekommer i fast form (blyhagel och lerduvor) samt urlakat i jorden. I undersökningen görs bedömningen att föroreningarna utgör en risk för negativa effekter på människa och miljö, därav bedömningen att marken behöver saneras.

För att sanera, föreslås i undersökningen att schaktning kombineras med mekanisk separation av källterm (blyhagel och lerduvor) samt behovsbaserad deponering, i stället för enbart traditionell schaktning och deponering. Förslaget bedöms ge mindre miljökostnader, kräva mindre utrymme för deponi och innebär att återvinning av bly blir möjlig. Dessutom ger förslaget lägst totalkostnad. Genom att välja den mer hållbara saneringsmetoden uppskattas kostnaderna uppgå till cirka 30 miljoner kronor.

Ökad tillgång till industri- och verksamhetsmark

I enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2035 vill Trelleborgs kommun utöka västra verksamhetsområdet för att öka tillgången till industri- och verksamhetsmark. Detaljplan DP 249 innebär att västra verksamhetsområdet utökas i ett strategiskt område invid den kommande västra ringvägen, för att attrahera besökare och näringsidkare.

– I takt med att staden växer med nya bostäder, växer även behovet av ny industrimark som möjliggör nya etableringar av verksamheter och skapar nya arbetstillfällen. Det planerade verksamhetsområdet är det område som finns utpekat som kommande verksamhetsområde i den nyligen beslutade fördjupade översiktsplanen, säger Mattias Hägg, enhetschef för exploatering och strategisk lokalförsörjning på Trelleborgs kommun.

– Det saknas alternativ till nya verksamhetsområden och området är strategiskt beläget direkt vid infarten i västra delen av staden och där västra ringvägen kommer möta Hedvägen i en ny trafikplats i framtiden.

Innan området kan bli verksamhetsområde krävs omfattande saneringsarbete. Samråd för detaljplan DP 249 planeras till sommaren 2023 med antagande våren 2024, därefter beräknas saneringsarbete påbörjas. Om områdets utveckling går som planerat kan nya verksamheter börja uppföras år 2025.

Mer information

Utvidgning av västra verksamhetsområdet i Trelleborg (Trelleborg växer)