Rivning av fastigheten Öskaret 4

Publicerad:

I slutet av mars påbörjas rivningen av fastigheten Öskaret 4 för att bereda plats för den nya östliga evakueringsvägen/hamninfarten.

Enligt ett kommunfullmäktigebeslut ska en ny ringväg vara klar 2026. Den aktuella fastigheten ligger på Östra Förstadsgatan 176 och löstes in av kommunen enligt beslut i kommunfullmäktige 2018 och har sedan förvärvet stått tom. Nu rivs byggnaderna på fastigheten för att möjliggöra anläggandet av evakueringsväg från öster och framtida hamninfart.

Rivningen tar cirka åtta veckor

Det är kommunfullmäktige som gett tekniska servicenämnden i uppdrag att ansöka om rivningslov för fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har nu beviljat rivningslov och ett så kallat startbesked för rivning. Tekniska serviceförvaltningen ansvarar för rivningsprocessen och själva rivningen utförs av VA Gruppen på uppdrag av Trelleborgs kommun. Rivningsarbetena föregås av en miljösanering av fastigheten. Miljösaneringen påbörjas i början av vecka 12 och rivningen beräknas ta cirka åtta veckor.

Rivningen av fastigheten Öskaret 4 beräknas ta cirka åtta veckor.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Kategorier