Plan för nödvatten ska trygga vattenförsörjningen i Trelleborg vid kris

Publicerad:

Utbildningar i krishantering, lagerhållning av bland annat vattentankar samt planerade hämtstationer för invånarna. För att säkra Trelleborgs vattentillgång i en krissituation antogs igår en nödvattenplan med målet att skydda liv, hälsa och samhällsviktiga verksamheter.

Ett krislager har byggts upp som en viktig del i den nödvattenplan som igår antogs i Trelleborgs kommun. Bland annat har nya dricksvattensläp för snabba insatser vid störningar i dricksvattenförsörjningen köpts in.

Fotograf: Joakim Björklin

Trelleborgs kommun har efter beslut i tekniska servicenämnden under tisdagen en nödvattenplan som ska fungera som stöd vid en kris så att dricksvattenförsörjningen kan bibehållas, höja kommunens beredskap och fördela ansvar och arbete vid en störning i vattenförsörjningen.

Samhällsviktiga verksamheter utbildas i krishantering

Nödvattenplan har tagits fram av kommunens vatten- och avfallsavdelning och säkerhetsenhet enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Projektgruppen har identifierat och intervjuat samhällsviktiga verksamheter, räknat på behoven och utbildat i rutiner för krishantering. Kartunderlag har tagits fram som beskriver var nödvatten ska distribueras, hur många tankar som ska placeras ut och hur lång tid det ska ta att fylla dessa.

Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur verksamheten kan påverkas inom sina respektive geografiska områden. Analysen ska värderas och sammanställas i en plan för hur en extraordinär händelse ska hanteras. Kommunerna ansvarar för att samordna olika aktörers krishanteringsåtgärder, samt samordna informationen till allmänheten.

Nödvatten inom tre dygn

– Målet med nödvattenplanen är att vi ska kunna leverera ett vatten med dricksvattenkvalitet till både abonnenter och samhällsviktiga verksamheter även vid oförberedda driftsstörningar, säger Trelleborgs VA-chef Daniel Pålsson Wargren. Leveransen ska ske på ett tids- och resurseffektivt sätt och säkerställa att kommunens olika aktörer arbetar effektivt och metodiskt för våra invånare och verksamheter.

I nödvattenplanen har kommunen rangordnat samhällsviktiga verksamheter i olika prioriteringsgrupper gällande tid för leverans av nödvatten. Sjukhus, särskilda boenden, LSS-boenden, kommunala tillagningskök, räddningstjänsten, häktet och Rättspsykiatriskt centrum utgör den första prioriteringsgruppen. Verksamheterna ska enligt planen ha tillgång till nödvatten inom 12 timmar. Inom 72 timmar ska samtliga samhällsviktiga verksamheter ha tillgång till nödvatten.

Krislager har byggts upp

Distributionen av nödvatten ska ske enligt en plan där utplaceringen av vattentankarna ska innebära att ingen blir utan vatten en längre tid.

För att klara målen och rusta för en tänkt störning i dricksvattenförsörjningen har bland annat en 10 kubikmeters dricksvattentank för lastbilsmontering, flera så kallade sjöcontainrar, mindre tankar och dricksvattensläp köpts in.

– Efter beslut har vi köpt in nödvattenmaterial för omkring två och en halv miljon kronor, säger Daniel Pålsson Wargren. Nu har kommunen ett lager som gör att vi klarar av att hantera samhällsviktiga verksamheter som innefattar medborgarnas liv och hälsa under de första 72 timmarna.

Samarbete med grannkommunerna

Flertalet kommuner saknar idag en fullt utarbetad nödvattenplan. Trelleborgs kommun kommer att erbjuda grannkommunerna möjligheten att samarbeta, främst genom att kommunerna kan bistå varandra med vatten i händelse av kris. Även samarbete och samverkan gällande material som nödvattentankar kommer att diskuteras.

– Detta gäller naturligtvis under förutsättning att vi inte har drabbats av ett läge där vi behöver vår nödvattenutrustning själva, säger Daniel Pålsson Wargren.

”Med beröm godkänt”

Arbetet och färdigställandet av nödvattenplanen för Trelleborgs kommun har väckt uppmärksamhet och får ”med beröm godkänt” av Livsmedelsverkets grupp vid nationella vattenkatastrofer, VAKA, som följt arbetet. VAKA har till uppgift att stötta kommuner vid problem med dricksvattenförsörjningen.

Nödvatten

Nödvatten är det högst tillfälliga dricksvatten som huvudmannen för vatten och avlopp i en kommun är skyldig att leverera till samhällsviktiga verksamheter och abonnenter vid en störning i dricksvattenförsörjningen där det inte går att nyttja det ordinarie ledningsnätet.

Nödvatten levereras vanligtvis med tankar och tankbilar. Nödvattenförsörjningen motsvarar en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen och används vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning. Den baseras på att vattentankar körs ut och ställs upp i det berörda området.