Otrygga miljöer blir säkra skolvägar

Publicerad:

Skapandet av säkra skolvägar är ett prioriterat mål för Trelleborgs kommun. Kommunens stadsmiljöavdelning har hittills i år genomfört flera satsningar för att bygga bättre trafikmiljöer vid skolor och förskolor. I höst skickas en enkät till skolorna där eleverna får möjlighet att tipsa om fler platser som de upplever som otrygga.

Ett aktivt farthinder av typen Actibump installerades under våren i Västra Ringvägen utanför Sjöviksskolan, tidigare Fågelbäcksskolan.

Fotograf: Edward Galia

Höstterminen 2021 har 485 elever börjat i förskoleklass och ytterligare 529 elever har börjat första klass i Trelleborgs kommunala grundskolor. Totalt rör sig drygt 6 000 barn och ungdomar varje vardag mellan hemmet och de kommunala grundskolorna eller Söderslättsgymnasiet. Andra studerar vid fristående skolenheter eller i annan kommun. Från andra kommuner tillkommer dessutom elever som valt att plugga i Trelleborg.

På stadsmiljöavdelningen arbetar trafikingenjören Johan Hansson och trafikplaneraren Unni Olofsson Lundström med särskilt fokus på att bygga säkra skolvägar och fungerande trafikmiljöer. Arbetet med att säkra skolvägarna i hela kommunen är ett utpekat område som direkt svarar mot två av kommunens inriktningsmål för 2021: Tryggt och säkert samhälle, samt Barns och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.

I år genomförs fyra större projekt, samt några mindre åtgärder vid cykelbanor. Mindre åtgärder faller inom stadsmiljöavdelningens rambudget, de större finansieras genom äskande av medel från tekniska servicenämnden eller genom medfinansiering av statliga Trafikverket.

Trelleborgs unga tycker till

För att skapa systematik i stadsmiljöavdelningens arbete med att bygga bort farliga miljöer och göra Trelleborg till en tryggare kommun att växa upp i kommer kommunens elever uppmanas att tipsa om trafikmiljöer som upplevs otrygga. Under hösten planerar stadsmiljöavdelningen att i samverkan med bildningsförvaltningen gå ut med en enkät i kommunens samtliga grundskolor, från förskoleklass till årskurs nio.

Till hjälp har kommunens trafikingenjörer också det program för förbättrad skolsituation vid kommunens skolor som Trelleborgs kommunfullmäktige antog 2017.

– Enkäten handlar främst om upplevd otrygghet kopplad till skolvägarna, men vi tar förstås med oss eventuella synpunkter på andra platser som upplevs otrygga också, säger Unni Olofsson Lundström. Det är lite av en resvaneundersökning. Hur och var tar eleverna sig till och från sina skolor? Vi kommer att använda svaren som underlag när vi planerar för kommande satsningar.

Trafikplanerare Unni Olofsson-Lundström på den nyanlagda cykelbanan längs Engelbrektsgatan. Utanför Liljeskolan har Trelleborgs kommun i år anlagt en hastighetssäkrad cykelpassage över gatan.

Fotograf: Johan Hansson

Gång- och cykelväg längs Bruksgatan

Flertalet projekt finansieras med budgeterade medel, men i vissa fall har medel äskats utöver budget, bland annat för det omfattande projektet att bygga en gång- och cykelväg längs Bruksgatan i västra Trelleborg, mellan Bryggaregatan – väg 108 – och Västra Vallgatan.

Längs Bruksgatan anläggs en gång- och cykelväg separerad från körbanan, totalt cirka 300 meter. Arbetet beräknas starta innan årsskiftet. Trafikverket medfinansierar projektet.

I samband med arbetet vid Bruksgatan bygger kommunen också en hastighetssäkrad övergång över Västra Vallgatan. Den nya cykel- och gångvägen är tänkt att ge bra förutsättningar för trygga skolvägar.

– I närheten finns Kattebäckskolan och Bastionskolan, säger Johan Hansson. Det är fint att eleverna på de skolorna får möjlighet att kunna cykla säkert till och från skolan. Även förskolan Fågelsången ligger i närheten och även om barnen inte tar sig till förskolan ensamma så kan deras vårdnadshavare gynnas av en ny cykelväg.

Även utanför staden genomförs några åtgärder för att säkra skolvägar under kommande höst och vinter.

– Vi vet till exempel att det finns många problem kring hämtning och lämning på både Smygeskolan och Serresjöskolan, säger Unni Olofsson Lundström. Just nu jobbar vi tillsammans med vår fastighetsavdelning för att hitta lösningar på dessa problem.

Åtgärder för tryggare skolvägar 2021

  • Dynamiska farthinder som sänks ned i vägbanan vid hastighetsöverträdelse anlades i mars på Västra Ringvägen för att öka säkerheten för elever vid Fågelbäcksskolan och Bäckaskolan.

– De dynamiska farthindren i Västra Ringvägen har finansierats genom ett äskade 2020, säger Unni Olofsson Lundström. Det har länge funnits önskemål om att säkra upp det aktuella övergångsstället, och att erbjuda en säker skolväg på ett befintligt övergångsställe kändes viktigt. Flera barn och unga från västra Trelleborg passerar övergångstället till och från skolan.

  • Hastighetssäkrad cykelpassage över Engelbrektsgatan vid Liljeskolan.

– Vi har anlagt ett hastighetssäkrat övergångsställe över gatan som är upphöjt som ett väggupp. Upphöjningen gör att bilisterna tvingas sakta ner vilket gör att säkerheten för gångtrafikanterna stärks.

  • Hastighetssänkande åtgärder på Frans Malmrosgatan vid Liljeskolan vid passagen mot Granlunda förskola.

– Vi blev uppmärksammade om problematiken av en orolig förälder. Många upplever att bilarna kör väldigt fort här vid tiderna för hämtning och lämning. Vi kommer att placera gupp här för att förhindra att bilister gasar iväg över passagen där många barn passerar vid dessa tider.