Nu får Trelleborgs gator energisnål LED-belysning

Publicerad:

Nu startar projektet att byta ut all gammal belysning på kommunens gator till LED. Utbytet är ett led i kommunens arbete för att minska energi- och driftskostnader och är också positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. I vecka 6 inleds arbetet på Hedvägen.

Algatan i centrala Trelleborg har redan fått ljuskällor i modern LED-teknik. Nu genomförs utbytet av gatubelysningen på Hedvägen och i resten av stan.

Fotograf: Mathilda Zakrisson

Entreprenaden genomförs av VSN, dotterbolag till Vattenfall.

– Vi har tidigare haft ett startmöte med VSN där vi planerat projektet, vad som ska hända och när, säger kommunens belysningsingenjör Jimmy Bengtsson. Entreprenören har sedan gjort en inventering av gatubelysningsnätet för att se över hur ljuset kan optimeras när det kommer till bland annat spridning och flöde.

Justeringar på grund av omvärldsläge

Enligt projektets tidplan ska LED-utbytet vara avslutat senast under slutet av 2026.

– Det kan bli klart tidigare beroende på hur många armaturer entreprenören hinner byta per dag. Det rör sig om över 9 000 belysningspunkter, det vill säga samtliga i det kommunala gatubelysningsnätet på allmän platsmark.

Den ursprungliga planen var att bytet av armaturer och ljuskällor skulle påbörjas hösten 2022, men arbetet blev senarelagt på grund av att det osäkra omvärldsläget drivit upp priserna på viktiga komponenter. Detta har medfört att kalkyler och omfattningen av projektet justerats. Bland annat har byte av belysningsstolpar lyfts ur den ursprungliga entreprenaden och görs i stället löpande efter behov.

Stor energibesparing

Den tekniska livslängden på de nya ljuskällor som installeras beräknas till omkring 20 år, men belysningen kommer troligen att fungera under betydligt längre tid. LED-tekniken är dessutom betydligt mera energisnål än dagens äldre lampor där ljuskällan oftast utgörs av högtrycksnatrium. Bytet av själva ljuspunkten beräknas ge en energibesparing på upp till 50 procent. På de gator där det blir möjligt att närvarostyra eller dimma belysningen kan besparingen bli uppåt 70 procent.

Hållbar trygghetsåtgärd

Bytet till LED innebär också en högre ljuskvalitet vilket är positivt för trafiksäkerheten.

– På så sätt är detta både en trygghetsåtgärd och en del i kommunens hållbarhetsarbete. Färgåtergivningen från dagens gatubelysning är inte särskilt bra och gör det svårt att uppfatta skillnader mellan olika färger. Ljuset från de nya armaturerna har ett större färgspektrum vilket gör färgåtergivningen bättre.

Liten påverkan på trafiken

Efter kommunens önskemål kommer LED-utbytet att inledas på större förbifarts- och genomfartsleder som Västra Ringvägen och Hedvägen. Där arbetena kan tänkas medföra störningar i trafiken kommer utbytet genomföras nattetid. I samband med nattarbeten kan delar av belysningsanläggningen i anslutning till där arbeten utförs stundvis vara släckt. Arbetet fortsätter därefter på mindre gator.