Nästa års budget beslutad i kommunfullmäktige

Publicerad:

På måndagen var det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om budgeten för nästa år. Beslutet blev i enlighet med det förslag som lagts fram av styret, vilket bland annat innebär oförändrad skattesats för kommuninvånarna samt nollresultat som mål för 2023.

Med start klockan nio samlades kommunfullmäktige för att komma fram till hur kommunens budget för 2023 ska se ut. Partierna presenterade sina olika budgetförslag och tankar kring prioriteringar för kommande år. Efter debatt och votering beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget från styret.

Utgångspunkten i styrets budget är att kommunens resultat minst ska uppgå till 225 miljoner kronor per treårscykel, men just för 2023 sätts målet till 0. I budgeten ligger skattesatsen på samma nivå som för 2022.

Mandatperiodens politiska prioriteringar

Kommunfullmäktige beslutade också om mandatperiodens politiska prioriteringar, som blir:

  • Attraktiv boendeort
  • Utbildning och arbetsliv
  • Trygghet och livskvalitet
  • Förtroende och inflytande

De politiska prioriteringarna är särskilt prioriterade målområden att arbeta med gentemot kommuninvånarna och som samtliga nämnder och bolag ska bidra till att uppfylla under kommande fyraårsperiod. Detta ska ske genom att formulera verksamhetsspecifika mål som i sin tur blir uppdrag åt respektive förvaltning att omsätta ambitionerna i konkret handling.

Tillsättning av revision och nämnder

Efter budgetdebatten var det dags för kommunfullmäktige att fatta ett antal beslut utifrån valberedningens förslag om tillsättning av revisorer, arvodesberedning samt ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Politikerna i kommunstyrelsen och nämnderna tillträder den 1 januari 2023. Fram till dess sitter de gamla ledamöterna kvar.

Övriga beslut

  • Ett nytt steg togs i utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren, då ett markanvisningsavtal mellan kommunen och KvarnHub AB godkändes. Inom markanvisat område planeras 47 hyreslägenheter, 66 lägenheter upplåtna med bostadsrätt, två lokaler och ett mobilitetshus. Preliminär byggstart är hösten 2023.
  • Socialnämnden fick klartecken av fullmäktige att upphandla sex platser i privat regi avseende gruppbostad för LSS. Kommunen ska också arbeta vidare med planer på ytterligare ett LSS-boende om sex platser i kommunal regi.

Mer information

Se debatt och fattade beslut i efterhand (webbsändning)

Ta del av hela ärendelistan med tillhörande handlingar