Miljoner till nya naturvårdsprojekt i Trelleborgs kommun

Publicerad:

Inventering av fladdermöss i Dalköpingeåns blivande naturreservat, restaurering av gamla stationsområdet i Fjärdingslöv, projekt om vresrosor, en programserie om natur, och restaurering av Ståstorpsån.

Fem nya projekt i Trelleborgs kommun beviljas sammanlagt 2 860 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen.

Området runt de södra delarna av Dalköpingeån är en mycket värdefull fladdermuslokal. Här har Trelleborgs kommun beviljats statliga medel för att upprätta Batlife Sweden, en station för inventering och kartläggning av de sju arter, några sällsynta och hotade, som tidigare identifierats i området.

Fotograf: Maria Adolfsson

Länsstyrelsen delar årligen ut bidrag till kommuner inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Målet är att stärka det lokala engagemanget för naturvårds- och friluftslivsfrågor och göra tätortsnära natur mer tillgänglig för allmänheten.

Trelleborgs kommun har sedan tidigare med stor framgång drivit många LONA- och LOVA-projekt som resulterat i både konkreta naturmiljöåtgärder och strategiska insatser. Nu har kommunen beviljats sammanlagt 2 860 000 kronor för vidare arbete med naturvård och vattenvårdssatsningar.

Sällsynta fladdermöss kartläggs

Bland projekten som blir möjliga märks Batlife Sweden – ett stationsnätverk som i Trelleborg kommer att underlätta kartläggningen av den rika förekomsten av fladdermöss kring Dalköpingeån. Trelleborg blir genom projektet en station av flera i ett nationellt nätverk. Projektet beviljas 150 000 kronor.

Färdigställandet av en filmad programserie för att öka engagemanget och kunskapen kring utvalda natur- och kulturmiljöer i kommunen har beviljats 180 000 kronor.

–  Vi har redan startat upp Batlife Sweden, säger Trelleborgs kommunekolog Cathrine Ek. Bara under den första natten kunde vi registrera 38 olika individer av fladdermöss.

Aktuella naturvårds- och vattenvårdsprojekt i Trelleborgs kommun