Mätning visar ökad trygghet i Trelleborg

Publicerad:

Tryggheten i Trelleborg fortsätter att öka enligt den årliga trygghetsmätning som genomförs i samarbete mellan polisen och Trelleborgs kommun. Resultatet av årets trygghetsmätning är det bästa på tio år.

Tryggheten i Trelleborg ökar. Resultatet i årets trygghetsmätning, som kommunen gör tillsammans med polisen, är det bästa på tio år.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Det är otroligt glädjande att tryggheten ökar i Trelleborg. Kommunens fokus på arbetet tillsammans med nya arbetsrutiner och väldigt bra samarbete med polisen har gett resultat. Jag är helt övertygad över att vi kommer att stiga ännu mer i trygghetsrankningen framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist.

Nöjda med resultatet

Representanter från kommun och polis är nöjda med resultatet.

– En av framgångsfaktorerna bakom att vi ser ett sjunkande problemindex och en ökad trygghetskänsla är att vi under flera år har arbetat strukturerat och metodiskt med trygghets- och brottsförebyggande frågor i samverkan med bland annat polisen, både operativt och strategiskt, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun.

– Det är glädjande att tryggheten hos medborgarna ökar i vårt lokalpolisområde, vilket till stor del beror på det goda samarbetet vi har med Trelleborgs, Svedala och Vellinge kommun. Vi delar lägesbild, följer utvecklingen och genomför tillsammans effektiva brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder, säger Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef.

Gemensam grund i Tryggare Trelleborg

Årets resultat visar ett problemindex på 1.46, att jämföra med fjorårets 1.81. Det var då kommunens bästa resultat sedan 2012. Samtliga frågekategorier har förbättrats eller kvarstår sedan 2021 sett till kommunens totala resultat.

– Vårt arbete har sin utgångspunkt i Tryggare Trelleborg, en arbetsmetod med ett gemensamt och kommunövergripande fokus styrt av kommunledningen och förankrat i kommunens politiska mål, säger Malin Ekblad.

Viss problembild i Anderslöv och Skegrie

Sett till de enskilda områdena för undersökningen kan i korthet konstateras:

Det finns fortsatt en viss problembild i Anderslöv och Skegrie medan Smygehamn och tätorten uppvisar låga indextal vilket indikerar hög trygghet.

  • I Anderslöv har de upplevda problemen med skadegörelse och nedskräpning minskat men utomhusstörningar såsom ungdomsgäng som bråkar och stör samt trafiken upplevs fortsatt som ett problem.
  • Även i Skegrie har problematiken med nedskräpning och skadegörelse förbättrats, dock upplevs skadegörelse fortsatt som ett påtagligt problem. En förbättring av den upplevda problematiken kring utomhusstörningar kan också ses men även här kvarstår ungdomsgäng som bråkar och stör, buskörning och att trafikregler inte respekteras som påtagliga problem.
  • Det totala problemindexet i Smygehamn är väldigt lågt vilket det har varit över en längre tid. Problembilden med att bilar kör för fort har sjunkit från att vara ett påtagligt problem till att inte längre uppfattas som ett problem.
  • Även Trelleborgs tätort har ett lågt totalindex med förbättringar inom flera tidigare problemområden som numera inte upplevs som problem. Att vara rädd för speciella personer i sitt bostadsområde är det enda som pekas ut som ett problemområde i årets trygghetsmätning.

Rapporter följs upp varje vecka

– Inom arbetsgruppen för effektiv samordning för trygghet (EST) har vi under året tagit fram ett digitalt rapportverktyg som gör det möjligt för kommuninvånare och tjänstepersoner att rapportera sådant som upplevs som otryggt och störande. Rapporterna gås igenom varje vecka och sammanställs i en veckovis lägesbild som sedan utgör grunden för kommande veckas arbete och insatser. Utifrån denna metod har åtgärder kunnat vidtas i ett tidigt skede, säger Malin Ekblad.

Arbetsgrupp i dialog med ungdomar

Bland annat pågår ett specifikt arbete kring motorburen ungdom.

– En särskild arbetsgrupp har även i dialog med ungdomar påbörjat ett arbete kring motorburen ungdom där förhoppningen är att finna lämpliga åtgärder som tillgodoser ungdomars motorintresse samtidigt som det ökar trafiksäkerheten och minskar de störningar som upplevs kopplat till buskörning med mopeder och A-traktorer.