Kommunfullmäktige beslutade om markköp och vätgas

Publicerad:

Många ärenden stod på dagordningen när kommunfullmäktige samlades på måndagskvällen. Bland annat fattades beslut om markköp inom korridoren för den östliga ringvägen och kommunens fortsatta arbete inom vätgassatsningen.

Kommunfullmäktige gav klartecken till att börja köpa in mark inom området där den östra ringvägen ska byggas. Sedan 2018 erbjuds ägare av direkt berörda bostadsfastigheter förtida, frivillig inlösen. Nu går arbetet vidare med inköp av jordbruks- och industrifastigheter samt samfälligheter.

Målsättningen är att i första hand komma överens med fastighetsägarna om ersättningen för marken. Om parterna inte kommer överens på frivillig väg har kommunen enligt plan- och bygglagen rätt att lösa in marken genom så kallad expropriation.

Ett första avtal blev också godkänt av kommunfullmäktige. Det handlar om mark tillhörande en gård mellan Mellanköpinge och Dalköpinge. Här påverkar kommunens utbyggnadsplaner för både östra ringvägen och ett naturreservat längs med Dalköpingeån marken. Eftersom gården, med denna påverkan, inte bedöms vara lämplig eller ekonomiskt lönsam att bedriva ett lantbruk på har ägaren och kommunen kommit överens om en lösning. Avtalet går ut på att gården styckas av så att den kan användas för hobbylantbruk eller hästgård samt att kommunen köper resterande mark för 9,5 miljoner kronor.

Vätgassatsningen

Trelleborgs kommun har sedan tidigare anslutit sig till vätgassatsningen Nordic Hydrogen Corridor (NHC). I slutet av augusti meddelades att kommunen och det kommunägda bolaget Trelleborgs Energi AB tecknat samarbetsavtal med det danska vätgasbolaget Everfuel. Med avtalet möjliggörs den första av potentiellt åtta tankstationen i den europeiska vätgaskorridoren.

Kostnader förenade med kommunens engagemang i NHC var uppe för beslut och godkändes av kommunfullmäktige. Vätgassatsningen innebär också att kommunens fordonsflotta ska konverteras till vätgasdrift. Kommunfullmäktige klubbade en utbytesplan för dessa fordon under åren 2023-2025.

Utöver det fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka sätt kommunen kan verka för att i möjligaste mån säkerställa att vätgasproduktionen i Trelleborg tillverkas med endast fossilfri el.

Några andra beslut

Kommunfullmäktige fattade en rad andra beslut, bland annat dessa:

  • Förslaget att färdtjänsten i kommunen ska ske via Skånetrafiken från och med augusti 2023 remitterades till socialnämnden som är den facknämnd som på uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar för färdtjänst. En risk- och konsekvensbeskrivning ska tas fram inför beslut i kommunfullmäktige.
  • Detaljplan antogs som bland annat möjliggör för en ny rugbyanläggning, då den tidigare anläggningen på Pilevallen inte uppfyllde kraven från Svenska rugbyförbundet. Området ska också vidareutvecklas i samband med att en ny skola med tillhörande idrottshall ska byggas.
  • Intraprenad ska införas som driftsform inom socialnämndens verksamhetsområde. Planen är att inledningsvis införa det inom en verksamhet i hemvården. Till skillnad från entreprenad är det en kommunalt ägd och driven verksamhet med personal som fortfarande är anställd av kommunen. Intraprenad innebär utökade befogenheter och utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.
    Utöver det beslutades att kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en policy för intraprenad inom kommunens verksamhet.
  • Detaljplan och exploateringsavtal gällande Böste godkändes, vilket innebär en byutveckling av det tidigare fabriks- och idrottsområdet i västra delen av Böste. Detaljplanen ska möjliggöra småskalig bebyggelse som ska knyta an till de kulturhistoriska värdena i Böste. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet säkerställs också genom detaljplanen.

Medborgarförslag

På dagordningen stod också inte mindre än 13 medborgarförslag med ämnen som till exempel ishall, cykelväg, Naturum och sopkärlstvätt. Samtliga medborgarförslag skickas nu vidare till respektive nämnd för vidare hantering.

Mer information

Samtliga ärenden för kommunfullmäktige 27 september