Kommunen överklagar förvaltningsrättens dom

Tidigare i veckan meddelades att förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs kommuns beslut om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, som togs i februari 2023. Nu står det klart att kommunen kommer att överklaga domen och begära prövningstillstånd hos kammarrätten.

Efter att ha analyserat domen har Trelleborgs kommun kommit fram till att det finns grund för överklagande. Kommunen bedömer att det också finns ett nationellt intresse av ett prejudicerade beslut eftersom fastställande av arvodesbestämmelser berör Sveriges samtliga kommuner.

Mot bakgrund av detta kommer förvaltningsrättens dom att överklagas, vilket innebär att Trelleborgs kommun begär prövningstillstånd hos kammarrätten i Göteborg.

Detta har hänt

  • Ärendet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2023.
  • Beslutet överklagades till förvaltningsrätten då det ansågs att vissa av de förtroendevalda som deltog i beslutet var jäviga och inte borde ha deltagit i beslutet.
  • Utifrån överklagandet har förvaltningsrätten prövat lagligheten i beslutet, det vill säga om beslutet har kommit till på lagligt sätt. Förvaltningsrätten har inte bedömt beslutets lämplighet.
  • I veckan kom förvaltningsrätten med sin dom. Beslutet ska upphävas eftersom reglerna om jäv i kommunallagen inte har följts.

Mer information

Dom om arvodesbeslut ska analyseras