Hållbarhetsarbete för Sjöstaden tar avstamp i Agenda 2030

Publicerad:

En stadsdel som är hållbar för både människor och miljö – hållbarhetsaspekten har fått stor tyngd i planeringen framåt för Sjöstaden. I arbetet inför planer och gestaltning, håller ett hållbarhetsprogram på att mejslas fram för stadsdelen. Hållbarhetsprogrammet tar avstamp i Agenda 2030 och FN:s globala mål.

Kuststad 2025 är uppdelat i olika delprojekt. Delar av projektet är samfinansierade av EU. Visionsbilden visar hur de framtida stadsdelarna kan se ut (bild: EGA).

Sjöstaden är den nya centrala stadsdelen i Trelleborg som ska växa fram i det som blir gamla hamnområdet och området med ICA Maxi samt före detta Pergo och Dux. Sjöstaden blir en stadsdel med drygt 7 000 bostäder, varav ca 5000 i den centrala delen och ca 2000 i den västra delen, och med plats för bland annat verksamheter och skolor.

Den hållbara Sjöstaden

Under november till januari har en serie workshops anordnats med 30-talet deltagare från bland annat kommunens organisation.

– Det arbete som gjorts i de olika workshoparna kommer att utgöra grunden i Hållbarhetsprogrammet, som beräknas vara klart under första kvartalet i år, berättar tillväxtchef Mårten Olsson som också är delprojektledare för Sjöstaden inom Kuststad 2025.

Diskussionerna har förts utifrån strukturplanen, som visar hur Sjöstaden är tänkt att utformas i stora drag när det gäller bland annat vägar, gator och kommunal service.

Sweco har tillsammans med workshopdeltagarna genomfört en hållbarhetsbedömning av strukturplanen för Sjöstaden i Trelleborg. Är det något i strukturplanen som behöver förtydligas inför det kommande arbetet med gestaltning och planer, för att Sjöstaden ska leva upp till hållbarhetsmålen? Detta har varit i fokus för det interna arbetet.

Grön stadsdel viktigt

Hållbarhetsbedömningen har utgått från FN:s 17 globala mål och de underliggande 169 delmålen. Från Trelleborgs kommun har representanter från olika förvaltningar deltagit med sin specialkunskap. I workshopserien har även kommunens ankarpartners Balder och Skanska varit med. En avsiktsförklaring finns med de tre parterna om att bilda ett gemensamt bolag för att utveckla Sjöstaden.

En målbild har gemensamt tagits fram med ett antal projektmål och strategier för Sjöstaden. En tydlig plan för genomförande och förankring är en långsiktigt viktig framgångsfaktor.

-Det viktigaste med hållbarhetsprogrammet är att det håller över tid, de sista byggnaderna kanske inte står färdiga förrän 2040. Några mål har utmejslats som viktigare än andra, till exempel att det verkligen blir en grön stadsdel, säger Mårten Olsson.

Målen och strategierna blir vägledande genom processen. De handlingar som tas fram blir styrande för fortsatt arbete med detaljplaner, vilket innebär att de också måste vara vägledande över 15-20 år.

-För trelleborgarna som inte bor i Sjöstaden, kommer området med fem kilometer kajstråk att vara värt många besök. Förhoppningsvis kommer området även att få en nyanlagd citystrand. Allt detta ska ske på ett hållbart sätt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt, säger Mårten Olsson.

Kategorier