Förekomsten av droger ökar i årlig provtagning

Publicerad:

Trelleborgs kommun har för tredje året i rad mätt förekomsten av cannabis, amfetamin, kokain och Tramadol i avloppsvattnet. Mätningen visar att alla substanserna har ökat jämfört med tidigare mätningar. Resultatet är en av flera delar i kartläggningen av en lokal nulägesbild.

– Mätningarna är en hjälp i det förebyggande arbetet. Analyserna av avloppsvatten genererar vissa indikatorer. I arbetet med Tryggare Trelleborg gör vi kartläggningar, bland annat med hjälp av den fakta som vi får från avloppsmätningarna, i syfte att kunna göra rätt prioriteringar och följa upp arbetet, säger Karin Jeppsson, kommunen samordnare för arbete med ANDTS och barnkonventionen.

Avloppsmätningarna är också en hjälp för polisen i arbetet mot narkotika.

Karin Jeppsson understryker att just avloppsmätningarna inte ger någon information om ålder, kön eller hur många individer som använder narkotika. En trolig förklaring till att samtliga värden ökat jämfört med tidigare mätningar är att tullens beslag av narkotika har ökat.

Viktigt att se helheten

Kommunens förebyggande arbetet organiseras och samordnas genom det förvaltningsövergripande arbetet i Tryggare Trelleborg. Exempel på faktorer som är viktiga både då det handlar om att främja barn och ungas hälsa samt förebygga brott är:

  • goda relationer till familj och vänner
  • föräldrar som sätter gränser
  • att klara skolan
  • en meningsfull fritid
  • goda levnadsvanor

Tryggare Trelleborg gör det lättare att se helheten. Genom att se helheten och därmed ökar chansen att det främjande och förebyggande arbetet lyckas.

– När det handlar om att förebygga narkotikaanvändning är det bland annat viktigt att förebygga tobaksbruk bland barn och unga. Ungdomar som röker använder nämligen narkotika i högre grad än ungdomar som inte röker, säger Karin Jeppsson.