Fastighetsköp kopplar samman Business Center med östlig hamninfart och evakueringsväg

Publicerad:

Trelleborgs kommun avser att köpa fastigheten Terminalen 1 av fastighetsbolaget Catena. Fastigheten, som är belägen i det framväxande Business Center Trelleborg på östra verksamhetsområdet, utgörs av en markareal om cirka 142 000 kvm där en del av ytan upptas av tillverkningsföretaget Metso. 

Trelleborgs kommun avser att köpa fastigheten Terminalen 1 av fastighetsbolaget Catena. Fastigheten är belägen norr om väg 9 i det framväxande Business Center Trelleborg på östra verksamhetsområdet.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Fastigheten förvärvas till en köpeskilling på 129 Mkr. Terminalen 1 är belägen i det område som ska utvecklas till Business Center Trelleborg. Det är markytan söder om byggnaderna som är det intressanta för kommunen, och Metso som företag kommer inte att påverkas av uppköpet.

– Metso ska finnas kvar och drivas vidare precis som tidigare. Det blir ingen förändring annat än att de får en ny fastighetsägare, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.

Sista pusselbiten

De olika delprojekten i Kuststad 2025 är alla beroende av varandra. Inom delprojektet Ringväg tas två detaljplaner fram. Planläggningen är uppdelad i en detaljplan för Östra ringvägen och en detaljplan för Östra hamninfarten. Norr om väg 9 kommer Business Center området växa fram. Här är planen att öppna upp för nyetableringar av företag och verksamheter inom logistik kopplat till det unika läget med närhet till Skandinaviens största roro-hamn och kopplingen mellan väg, järnväg och sjöfart.

Genom förvärvet av Terminalen 1 läggs sista pusselbiten för att säkra upp marktillgången för att evakueringsväg, hamninfart och ringväg ska kunna kopplas ihop med Business Center Trelleborg.

-Kommunen ska utveckla området till ett modernt, innovativt och attraktivt verksamhetsområde, och här har Metso och Catena redan bidragit i planeringen av området, säger Charlotte Lindström, processledare Kuststad 2025.

Gemensam utveckling av området

Den västra delen av Business Center området, inklusive Terminalen 1, ska användas för den östra ringvägen, ny hamninfart, uppställningsplatser, incheckning och andra servicefunktioner såsom service och viloplatser för hamnens kunder.

– Affären är en bra lösning för båda parter, funktionerna i fastigheten överensstämmer inte fullt ut med Catenas inriktning samtidigt som köpet skapar nya möjligheter för stadsplanering och vidareutveckling i Trelleborgs kommun, säger Fredrik Renå som är regionchef på Catena.

Affären är villkorad beslut om godkännande av Trelleborgs kommunfullmäktige. Övertagandet för kommunen är planerat att ske den 29 april.