Elevhälsan – en viktig pusselbit i elevers skolutveckling

Enligt skollagen ska elever i skolan ha tillgång till elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och den ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Jessica Hall Lundbäck är verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.
Jessica Hall Lundbäck är verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i Trelleborgs kommun.

– Forskning visar att en fullgjord skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en god hälsa, samtidigt som att rörelse och fysisk aktivitet tillsammans med regelbundna mat- och sovvanor ökar inlärningsförmågan och påverkar måendet positivt. Därför vill vi att det ska bli en naturlig del i barns och unga vuxnas liv, säger Jessica Hall Lundbäck, som är verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i Trelleborgs kommun.

Hon fortsätter:

– Inom skola och förskola arbetar vi aktivt för att stärka barns och elevers hälsa. Förutom de insatser som görs i det dagliga arbetet på skolorna, så är Dans för hälsa, Generation PEP och YAM, Youth Aware of Mental health, andra exempel på hälsofrämjande insatser som genomförs för barn och elever på några av våra förskolor och skolor i kommunen.

Jessica Hall Lundbäck betonar att det psykiska måendet är lika viktigt som den fysiska hälsan för att barn och elever ska kunna ta till sig ny kunskap på bästa sätt.

– Forskning visar att digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle och inte minst våra barn och unga. Det finns fördelar, men även negativa konsekvenser att förhålla sig till. Att alltid vara uppkopplad och ha tillgång till sociala medier och dataspel kan bland annat leda till stress, stillasittande, sömnsvårigheter, utsatthet och utanförskap. Det i sin tur kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa, vilket riskerar att påverka elevers kunskapsinlärning negativt.

Viktigt med kompetensutveckling

En gång per termin är Jessica Hall Lundbäck med och arrangerar elevhälsodagar där elevhälsoteamen i Trelleborgs skolor får möjlighet till kompetensutveckling. Vid dessa utbildningsdagar kan elevhälsoteamen också diskutera och hämta inspiration från de olika rektorsområdenas arbete med främjande och förebyggande insatser i syftet att öka elevernas hälsa och mående.

– Alla skolor är olika, men förhoppningen är att elevhälsoteamen på dessa elevhälsodagar blir inspirerade och kan lära av varandra, säger Jessica Hall Lundbäck.

På den senaste elevhälsodagen, i slutet av maj, föreläste Linda Bellvik om konceptet Tio goda vanor som fokuserar på hjärnhälsa och hur man genom olika steg i vardagen kan påverka sin hälsa. Pilevallskolan presenterade sin rörelsesatsning och Kulturskolan berättade om insatsen Dans för hälsa. Dessutom föreläste socionom Linn M Hällen om våld i nära i relationer och hur det påverkar en person som befinner sig i detta sammanhang.

Jessica Hall Lundbäck menar att det är viktigt att elevhälsoteamen sprider kunskapen och erfarenhetsutbytet från elevhälsodagarna ute på sina respektive skolenheter.

– Elevhälsan är en viktig pusselbit i skolverksamheten. Elevhälsa börjar i klassrummet och ska vara ett tvärprofessionellt samarbete mellan all personal på skolan för elevens bästa.