Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.

Ungdomsenhetens mål och syfte är att:

 • Ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.
 • Ge barn och ungdomar träning i demokrati.
  Få barn och ungdomar att fokusera på att arbeta för sina intressen och livsmål.
 • Använda ett situationsanpassat arbetssätt som innebär att driva verksamheten och aktiviteterna efter de ungdomar som besöker fritidsgårdarna.
 • Få med ungdomarna i vårt planeringsarbete och uppmuntra dem att vara med i det praktiska arbetet.
 • Skapa forum för inflytande och medbestämmande.
 • Använda ett arbetssätt som uppmuntrar ungdomarna att odla sina intressen och underlättar till delaktighet i föreningslivet och samhället.
 • Ge ungdomarna möjlighet att följa samhällsutvecklingen.
 • Berika ungdomarna intellektuellt och kulturellt.
 • Förebygga kriminalitet och missbruk.
 • Skapa en intressestyrd verksamhet och få ungdomarna aktiva.
 • Främja integrationen.
 • Värna om de svaga och tysta.

Kultur- och fritidsförvaltningen