Registrera föreningens värdegrund

Registrera föreningens värdegrund via detta webbformulär. Vid bidragsansökan anges därefter ”Redan insänt” gällande dokumentation för föreningens värdegrund. Bidragsansökningar som saknar insänd värdegrund kommer inte att beviljas. Vänligen kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om du har några frågor.

Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet innebär att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem man är. Jämställdhet handlar däremot om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla ska bemötas med respekt och värdighet.
Idrotts- och fritidsföreningar har en viktig roll att spela för att skapa en jämlik och jämställd fritid.

Delaktighet och inkludering

Med delaktighet menas möjligheter för den enskilde individen att ha insyn i och kunna påverka verksamhetens utformning. Det handlar också om att få vara en del av verksamhetens planering och utformning. Föreningen ska ge medlemmarna en möjlighet att göra sin röst hörd. Föreningen ska lyssna på medlemmarna och ge samtliga i föreningen en möjlighet att påverka beslut.
Inkludering innebär att alla känner sig välkomna och kan delta i och bidra till föreningens verksamheter. Fysisk och social tillgänglighet är viktigt att arbeta med för att människor ska känna sig som en del av verksamheten oavsett förutsättningar.

Hälsa och välmående

Kultur- och fritidsnämnden engagerar sig i antidrogarbetet som handlar om föreningars sociala miljö, ansvar, trovärdighet och påverkan på idrottsresultaten.

Förenings värdegrund

Föreningar i Trelleborgs kommun ska planera sin verksamhet utifrån ett medvetet jämställt och jämlikt perspektiv. Görs detta i er förening?
Har ni under föregående år genomfört aktiviteter inom området jämställdhet och jämlikhet?
Har er förening en policy gällande jämställdhet, jämlikhet och / eller mångfald?
Har er förening en jämställd styrelse det vill säga minst 40% kvinnor och minst 40% män
Finns det ett forum för alla medlemmar att tycka till om föreningen och dess verksamhet?
Har föreningen en drogpolicy?
Har din förening en rökfri anläggning enligt tobakslagen 1 juli 2019?
Har föreningen arbetat förebyggande mot sexuella trakasserier / övergrepp?
Har föreningen ett tydligt arbetssätt kopplat till antirasism och antivåldsarbete?
Förs diskussioner om hur föreningen kan bidra till att bli en mer resursklok och energiklok förening?
Om nej, sätt upp ett eller flera mål för föreningen inom något eller några områden
Har föreningen arbetat med värdegrundsfrågor?

Kultur- och fritidsförvaltningen