Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag för både kultur- och fritidsverksamheter. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag är beslutade av kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhetsbidrag för både kultur och fritid

Alla föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsvariationer har möjlighet att söka och få verksamhetsbidrag. Rätt till bidrag förutsätter dock fortfarande att villkoren i övrigt uppfylls av föreningen.

Antal bidragsberättigade deltagare per aktivitet

Kravet på antalet bidragsberättigade deltagare per aktivitet har sänkts från fem till tre.

Antalet deltagartillfällen per termin

Kravet på att bidragsberättigade deltagare ska ha deltagit i aktivitet under minst fem sammankomster per termin plockas bort. En bidragsberättigad deltagare är numera bidragsberättigad från första deltagartillfället. Observera att kravet på erlagd medlemsavgift om minst 50 kronor per år kvarstår.

Verksamhetsplanering och värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete är obligatoriskt för föreningar som får bidrag för barn och ungdomsverksamhet. Det är obligatoriskt att komplettera bidragsansökan med verksamhetsplanering för kommande år samt att svara på frågor om föreningens arbete med värdegrundsfrågor under det gångna året.

Värdegrundsfrågorna håller för nuvarande på att uppdateras och behöver inte lämnas in förrän i samband med bidragsansökan år 2023. (För föreningar som söker verksamhetsbidrag för barn- och ungdomar ska värdegrundsarbetet lämnas in i samband med ansökan om verksamhetsbidrag för höstterminen 2022, det vill säga senast den 25 februari 2023).

Arkivering av handlingar som laddas upp i föreningsregistret

Handlingar som laddas upp i föreningsregistret sparas i maximalt fem år.

Allmänna bestämmelser om föreningsbidrag

 • Förening med säte i Trelleborgs kommun som bedriver verksamhet inom kommunen och som är uppbyggd enligt demokratiska principer har möjlighet att söka föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

  Föreningen bör vara ansluten till en riksorganisation.

  Annan förening kan fa bidrag enligt redovisade regler efter prövning från fall till fall efter värdet och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver.

  Inga bidrag utgår till vänorganisationer eller paraplyorganisationer.

  Bidrag till brottsofferjouren och kvinnojouren följer de regelverk som kommunfullmäktige har beslutat om.

 • Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall.

  Bidragsansökan ska göras på webben.

  Förening som söker bidrag ska så snart årsmöte avhållits skicka in kopia av verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, kassa- och revisionsberättelser. Ansökan och bilagor ovan skall bifogas webbansökningar. Original ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten. Föreningsregistret på webben ska uppdateras med uppgifter om styrelse och medlemmar.

  Budget och verksamhetsplan för ansökningsåret samt mall för värdegrundsarbete ska bifogas ansökan.

  Vid föreningens bildande ska föreningens antagna stadgar skickas in. Om stadgarna blir föremål för revidering ansvarar föreningen för att skicka in uppdaterade stadgar.

  Ansökan och bilagor enligt ovan ska bifogas webbansökningar. Ansökan ska vara underskriven före scanning och original ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

 • Förening

  En organisation som uppfyller följande krav:

  • Har antagit skriftliga stadgar.
  • Har haft årsmöte där verksamhets- kassa- och revisionsberättelser har godkänts.
  • Har minst tio matrikelförda medlemmar.
  • Har verksamhet som bedrives under större delen av året.

  Medlem

  Person som under den redovisade perioden har erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift dock minst 50 kronor per år.

  Medlemsmatrikel

  Förteckning som innehåller medlemmarnas namn, födelsedatum samt adress. Medlemsmatrikeln ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

  Kontroll

  Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av bidragsansökan. Organisation kan avstängas från bidrag vid missbruk eller felaktiga uppgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen kan avslå bidragsansökan om uppgifterna inte kan styrkas tillfredsställande.

  Utbetalning

  Beviljade bidrag utbetalas över föreningens bank- eller postgirokonto.

  Redovisning av erhållit bidrag

  Förening som inte redovisar erhållit bidrag enligt ansökningar är skyldig att återbetala bidraget till kommunen.

  Vid utbetalning av bidrag till arrangemang och liknande till föreningar, organisationer och övriga samarbetspartners ska vid all marknadsföring alltid tydligt anges: med stöd från kultur- och fritidsnämnden, Trelleborgs kommun. I annat fall ska hela bidragsbeloppet återbetalas.

  Skulder till Trelleborgs kommun

  För förening som står i skuld till Trelleborgs kommun beviljas inte bidrag. Ansökan avslås men kan komma att omprövas senare av kultur- och fritidsnämnden om och när skulden är betald. Vid eventuella tvister där fakturor kravstoppas gäller att förening är berättigad att söka och få bidrag. Gäller för samtliga bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

  Ansökan

  Ansökningar behandlas löpande under året.

  Bidragsansökan görs på webben.

  Redovisning

  Redovisning görs via webbformulär.

Kultur- och fritidsförvaltningen