Fritidsgårdar

I Trelleborgs kommun finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år: Anderslövs fritidsgård, Backafalls fritidsgård, Gasverket Ungdomens Hus, Smygehamns fritidsgård, Tjejloftet och Skegrie fritidsgård.

UNG i TRELLEBORG
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika UNG i TRELLEBORG

Rekordsommar 2018

Fler än 550 barn med familjer var med på fritidsgårdarnas Sommaronsdag!

Fritidsgårdarna har varje onsdag under sommaren anordnat aktiviteter för barn och ungdomar med hoppborgar, hinderbanor, ansiktsmålning och mycket mer. Trelleborg Boxing Academy och boxningsringen var populär liksom Friskis & Svettis olika pass i Östervångsparken och Östra Torps IFs prickskytte och hastighetsmätning i Smygehamn. Till varje onsdag har det funnits en gratis buss. De tre onsdagar som vi inte har arrangerat på speciell plats har bussturen med personal kört till Sommar på Dala.

Dessa aktiviteter har möjliggjort för barn och ungdomar som i normala fall inte har ekonomiska eller organisatoriska möjligheter att ha ett rikt utbud av aktiviteter hela sommaren utan att det har inneburit någon kostnad för dem. speciellt har vi märkt att barn från sociekonomiskt utsatta område och en del från landsbygden har varit flitiga besökare på dessa dagar.

Fritidssatsning 179 993 kronor till öppen fritidsverksamhet

Regeringen satsar 50 miljoner kronor för hela landet till öppen fritidsverksamhet. Med öppen fritidsverksamhet avses, utöver fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande som unga kan besöka kostnadsfritt och där de till stora delar själva kan välja vad de vill göra. Den öppna fritidsverksamheten kan även ske i form av uppsökande verksamhet.

Stödet ska ge kommunerna möjlighet att öka tillgängligheten till exempel i form av utökade öppettider och öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet. Syftet är att unga i åldern 13-20 år ska kunna delta i mer verksamhet och få ut mer av sitt deltagande i verksamheten. Av stödet fördelas 20 000 kronor per kommun i ett grundbelopp. Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av en fördelningsnyckel som baseras på statistik över antalet unga i åldern 0–20 år i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun. Trelleborgs kommun tilldelas 179 993 kronor.

Fritidsnämnden beslutade 28 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att rekvirera 179 993 kronor från MUCF till öppen fritidsverksamhet och att återrapportera senast i maj 2019 till fritidsnämnden.

Trygga mötesplatser på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa trygghet för besökarna och ett arbete pågår med att utveckla utemiljöerna för att locka fler besökare och för att skapa ett bredare utbud för de som besöker de olika verksamheterna. 96% av besökarna anger att de är trygga både på fritidsgården och på vägen till och från.

Nolltolerans på fritidsgårdarna

Detta gäller för besökare på fritidsgårdarna:

  • Nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism
  • Nolltolerans mot kränkningar
  • Nolltolerans mot diskriminering
  • Nolltolerans mot hot och våld
  • Nolltolerans mot mobbing
  • Nolltolerans mot alkohol och droger
  • Nolltolerans mot skadegörelse

Om reglerna inte följs kan besökaren bli avstängd och föräldrar kontaktas.

Personuppgifter

Vid deltagande på fritidsgårdens aktiviteter ger målsman samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Samtycke lämnas från målsmän till att fritidsgården publicerar barns personuppgifter i form av foto på fritidsgårdens sociala medier. De foton som publiceras kommer att vara från fritidsgårdens aktiviteter och verksamheter.

Behandling av personuppgifter i Trelleborgs kommun.

Policy för APP Ung i Trelleborg. (PDF-dokument, 268 kB)

Ytterligare behov av fritidsgårdar

Fritidsnämnden beslutade 30 april att godkänna förvaltningens utredning om behov av fritidsgårdar i Trelleborgs kommun och lägga den till handlingarna. Fritidsnämnden beslutade även att lyfta fritidsgårdsbehovet i kommande lokalförsörjningsplan och budgetberedning.

Fritidsgårdsutredning (PDF-dokument, 100 kB)

Nybyggnationen ökar hela tiden och med den inflyttning som sker ökar stadens befolkning och därmed underlaget för fritidsgårdarna. Behovet av en meningsfull fritid kan inte nog understrykas då sysslolöshet riskerar att leda till att man hamnar i utanförskap med de negativa konsekvenser det innebär.

En betydande faktor vid inflyttning är att man tittar på utbudet av fritidsaktiviteter och det ökar attraktionskraften betydligt om man kan erbjuda ett stort och varierat sådant.

Det är i nuläget med så många oförutsägbara variabler svårt att göra en rättvis och fullständig analys av behovet av fritidsgårdar i framtiden, dock kan man konstatera att det finns och kommer att finnas ett stort behov av denna typ av verksamhet även framöver.

För närvarande är det bättre att satsa på att upprusta och förstärka de befintliga gårdarna och avvakta de beslut som väntar framöver om lokalförsörjning. Fritidsnämnden ser gärna att fritidsgården i Anderslöv får lokaler i nya Familjens Hus.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?