Taxor och avgifter

Trelleborgs kommun är en av få kommuner i Skåne som har nolltaxa vid föreningsdriven träning, tävling och arrangemang för barn och ungdom upp till och med 20 år. Gratis bokning av idrottshallar gäller även för all bidragsberättigad idrott för både barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Kulturmagasinet
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kulturmagasinet

Taxor, avgifter och entréavgifter 2020

Kultur- och fritidsnämnden fastställde taxor, avgifter och entréavgifter på sitt sammanträde 30 oktober.

Kallelse och bilagor till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 30 oktober.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade

  • att fastställa nämndens taxor och avgifter enligt bilagor med uppräkning på 2,5 % justerat till jämna 0 och 5 kronor
  • att entréavgifter samt avgifter till kulturskolan förblir oförändrade under 2020
  • att införa en föreningstaxa för vuxna om 135 kronor per timme för hyra av en 11-mannaplan
  • att införa en föreningstaxa för vuxna om 95 kronor per timme för hyra av en 7-mannaplan
  • att årsavgift betalas av samtliga seniorlag enligt förslag

Föreningstaxor - Hyra av idrottsplatser för vuxna

Enligt gällande taxesystem betalar de föreningar som bedriver träning för vuxna i kommunens inomhusanläggningar, utöver årsavgiften för tävlingar och matcher, även en timtaxa vid varje träningstillfälle. Föreningar som bedriver träning för vuxna på kommunens utomhusanläggningar betalar endast årsavgiften. För en mer rättvis prissättning men även för att kunna hantera ett växande underhålls- och reinvesteringsbehov på kommunens idrottsanläggningar föreslås att en timtaxa införs vid träningstillfällen för vuxna på kommunens idrottsplatser/utomhusanläggningar. Timtaxan som föreslås motsvarar den taxa som idag gäller för en stor respektive liten idrottshall/gymnastiksal. 135 kr/h för en 11-mannaplan och 95 kr/h för en 7-mannaplan. För en breddförening med två träningstillfällen per vecka innebär det en kostnadsökning om ca 1500 kr/månad under de månader som träning bedrivs.

Årsavgift för föreningar med seniorverksamhet

Enligt gällande taxesystem betalas endast en årsavgift per förening oberoende av hur många seniorlag som föreningen har. Nivån fastställs efter det seniorlag i föreningen som ligger i den högsta serien. Övriga seniorlag i samma förening är befriade från årsavgift. Denna "årsavgiftsrabatt" för seniorlag föreslås plockas bort. Förändringen ger ett mer rättvist system där varje förening betalar för det antal lag som nyttjar kommunens anläggningar för tävlingar och matcher.

En träningsgrupp som deltar i två serier, tex representationslag och reservlag som tränar tillsammans, föreslås som tidigare endast betala en årsavgift. Årsavgiften fastställs då likt tidigare efter representationslagets serietillhörighet och för reservlagets matcher debiteras endast matchtaxa.

Vissa rättelser och mindre avsteg från uppräkningen om 2,5 % har gjorts vilka framgår av bilaga 1.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!