Ny ridsportanläggning i Trelleborg?

Fritidsnämnden har fått i uppdrag att fortsätta arbetet med ny ridanläggning enligt kommunfullmäktiges beslut den 19 mars. Fritidsnämnden har nu i samarbete med berörda nämnder och ridklubbar tagit fram förslag på placering av ny ridanläggning, ekonomisk kalkylplan, tidplan för genomförande och finansieringsförslag vad avser drift och investering.

Kyrkoköpinge Ridklubb
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kyrkoköpinge Ridklubb

Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 28 augusti

  • att föreslå Kyrkoköpinge som första alternativ till placering av ny ridanläggning
  • att föreslå en ny inriktning med ridskola av god kvalitet i stället för ridsportcenter
  • att föreslå att placering av ett nytt ridhus och rekreationsområde utreds inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen med preliminär tidplan för antagande av handlingen i kvartal 4 2019, därefter är ett rimligt antagande en projekterings och byggtid på två år
  • att föreslå att fram till dess att en eventuellt ny anläggning står färdig trygga verksamheten på befintliga anläggningar med en parallell plan för underhåll och drift av dessa
  • att föreslå att en rimlig bedömning av kostnaderna är 70-100 miljoner kronor vid jämförelser med nya anläggningar på annat håll
  • att föreslå att investeringen finansieras på sedvanligt vis genom upplåning och att driftskostnaderna hanteras via hyresavtal med berörda föreningar och att fritidsnämnden får full täckning för ökade driftskostnader i form av hyror till servicenämnden

Kommunledningsförvaltningen har genom en arbetsgrupp sett över möjligheten för att i Trelleborg uppföra Sveriges bästa ridanläggning. Idag erbjuds ridsport via två kommunala anläggningar, Brosjödal och Kyrkoköpinge, samt via privata alternativ. Båda de kommunala anläggningarna är i behov av renovering och underhåll samt anpassning för att klara dagens krav på en välfungerande och attraktiv ridanläggning.

Arbetsgruppens förslag är att skapa ett rekreationsområde för det rörliga friluftslivet, som pendang till Albäck i väster, för att användas av alla trelleborgare, såväl för de som vill rida, promenera, njuta av naturen och hästarna, rasta hunden, cykla eller löpträna. En ridsportanläggning anläggs i området, med fokus på barn och ungdomar samt personer med psykiska och fysiska funktionshinder.

Arbetsgruppen består av politiker och tjänstemän med stöd från en referensgrupp från ridklubbarna.

Fritidsnämnden rapporterar uppdraget till kommunfullmäktige senast 31 augusti.

Beredning

Eftersom uppdraget att anvisa mark för kommunala och privata behov inom kommunens markreserv åligger tekniska nämnden, bör arbetsgruppens förslag på plats endast ses som ett möjligt alternativ. Däremot ska arbetsgruppens redovisning av förutsättningar, krav och önskemål ligga till grund för den plats som föreslås för uppförande av ny ridsportsanläggning.

Fritidsnämnden arbetar vidare med uppdraget

Fritidsnämnden beslutade 30 april att ge förvaltningschefen i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp tillsammans med tekniska förvaltningen, serviceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen får i uppdrag, i dialog med Trelleborgs Ryttarförening, Kyrkoköpinge Ridklubb och Sydslättens Ryttarförening, att ta fram förslag på placering av ny ridanläggning, ekonomisk kalkylplan och tidplan för genomförande.

Uppdraget redovisas 28 augusti till fritidsnämnden. Om uppdraget medför extra kostnad för fritidsnämnden måste nämnden ha täckning för det. Fritidsnämnden har inte ekonomiska resurser till uppdraget, till eventuella konsultkostnader eller till projektet.

Fritidsnämndens utredning om ridsportens framtid

2014 genomförde fritidsnämnden en utredning om ridsportens framtid med eventuella åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ridsporten i Trelleborgs kommun. Fritidsnämnden beslutade 2015 att genomföra kortsiktiga ekonomiska satsningar i samråd med berörda klubbar och att ytterligare bereda de långsiktiga satsningarna för ridsporten.

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 mars

Hjälpte informationen på den här sidan dig?