Maglarps Skyttecentrum

Maglarps Skyttecentrum byggdes 1978 och består av sex skjutbanor; älgbanan, k-pistbanan, långa banan, korthåll, pistol och bågskytte.

Maglarps Skyttecentrum
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Maglarps Skyttecentrum

Eventuell utarrendering av Maglarps skjutbanor?

På initiativ från fritidsnämndens ordförande önskas diskussioner med skyttealliansen för att se om det finns intresse för Maglarps Skytteallians att själva driva och arrendera Maglarps Skyttecenter.

Fritidsnämndens kostnad 2017 för objektet var 340 000 kronor, varav hyra 200 000 kronor. 70 000 kronor avsåg driftkostnader, det vill säga el, vatten, avlopp, sophämtning, förbrukningsmaterial, telefoni och årlig avgift enligt miljöbalken. Resterande 70 000 kronor var förbrukningsinventarier och reparationer, det vill säga trävaror och anläggnings- och reparationsentreprenad.

2018 är hyran densamma. Driftskostnaderna kan förväntas bli liknande förra året. Reparationer och inventarier beror helt på anläggningens skick.

Fritidsnämnden beslutade 19 juni att uppdra åt förvaltningen att genomföra diskussioner med skyttealliansen för att se hur ett nytt arrende skulle kunna se ut och att om alliansen är positiva till ett nytt arrendekontrakt ta fram ett sådant förslag för återrapportering till nämnden i december 2018 inklusive förslag gällande bidrag för driftskostnaderna.

Förvaltningen har under hösten 2018 haft inledande samtal med Skyttealliansen. Skyttealliansen tog frågan med sig för vidare diskussion med samtliga medlemsföreningar. Efter avstämning med skyttealliansen så har till dags datum förda samtal endast lett till att Skyttealliansen har bildat en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har för avsikt att en bit in på det nya året ta en förnyad kontakt och diskussion angående skyttecentrat och förutsättningarna för ett nytt arrendeavtal.

Med anledning av ovanstående kan förvaltningen inte i nuläget lägga något förslag till nytt arrendekontrakt. Förvaltningen gör dock bedömningen att förutsättningarna på skyttecentrat med rådande skjutförbud för delar av föreningarna och verksamheten försvårar att få till stånd ett nytt arrendeavtal med en samlad skytteallians.

Fritidsnämnden beslutade 11 december 2018, §84 att godkänna återrapportering av Utarrendering av Maglarps skjutbanor och lägga den till handlingarna. Fortsatta diskussioner mellan förvaltning och skytteallians pågår och återrapporteras till nämnden i mars 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?