Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda.

Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.

Verksamhet 2018

Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, medlemsrekrytering och interna utvecklingsprocesser. En viktig del i utvecklingsarbetet är att stödja föreningar som söker extern finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar. Hyror, avgifter och ansökningar administreras på enheten.

Enheten leder arbetet med Fritidsutskottet i Trelleborg Tillsammans och arbetar med att utveckla nya modeller för samverkan.

Samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen

Fritidsnämnden arbetar med Trelleborg Tillsammans och individuellt med föreningar för att öka samverkan mellan kommun och föreningar och föreningar emellan. Fritidsutskottet har under året haft regelbundna möten och utskottet fungerar som en plattform för samverkan och dialog, men också som en remissinstans där utskottets medlemmar kan tycka till om analyser, utredningar och aktiviteter som genomförs och arrangeras av Fritidsnämnden.

Den 19 september arrangerades Fritidsforum och det var ett välbesökt och bra arrangemang som bidrog till att fler föreningar hittade nya plattformar för samverkan. Även under 2018 kommer Fritidsforum arrangeras.

En enkät har skickats ut till kommunens idrottsföreningar gällande nöjdhet och samverkan. Det är med glädje och stolthet som förvaltningen har tagit del av resultatet. Hela 84% av de 30 idrottsföreningar som svarade på enkäten rapporterade att de var nöjda eller mycket nöjda med den samverkan som sker med förvaltningen. 89% var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och 81% var nöjda eller mycket nöjda med hur snabbt förvaltningen ger svar.

Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare

Trenderna i samhället gör att föreningsidrotten inte växer i samma takt som tidigare, ungdomar slutar idrotta i allt tidigare ålder, det är därför viktigt att analyser görs och utvecklingsarbete sker som kan säkerställa att det finns något för alla som vill röra på sig. Spontanidrott och skolidrott är två av de områden som Fritidsnämnden ser över för att möjligtvis hindra den negativa trenden. Fritidsnämnden har gett bidrag till Skånes Skolidrottsförbund som har startat ett arbete med Skol IF på kommunens skolor.

I kommunen finns en enorm bredd av föreningar, detta ger bra förutsättningar för att barn, unga och vuxna ska kunna ha en meningsfull fritid. Det finns dock problem med begränsat med tider i kommunens idrottsanläggningar. Merparten av befintliga tider bokas upp av föreningslivet vilket innebär att möjligheterna för enskilda medborgare att nyttja lokaler och anläggningar är ytterst begränsade. Fritidsnämnden arbetar aktivt med anläggningsfrågan i samverkar med föreningslivet och under året har en anläggningsutredning presenterats som är ute på remiss hos kommunens föreningar. Nybyggnationen av idrottshallar i Skegrie och Lillevång/Vannhög blir viktiga tillskott i sammanhanget.

Under året har även bidragskriterier och system setts över för att kunna se om bidragen fördelas på ett rättvist sätt. Även denna utredning om bidragen kommer ut till föreningarna på remiss.

Andelen nöjda medborgare har ökat från 2016 till 2017 vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.

Antal föreningsaktiva i åldern 4-20 år

70% av befolkningen i Trelleborgs kommun i åldern 4-20 år är föreningsaktiva. 287 852 deltagartillfällen registrerades vid verksamhetsbidragsansökningar höstterminen 2016 och vårterminen 2017. Minskad andel föreningsaktiva är en nationell trend som är svår att vända. Nämnden jobbar aktivt med en rad insatser för att försöka bryta trenden.

Jämställdhetsarbete tillsammans med idrottsföreningar

Fritidsnämnden har vidareutvecklat arbetet med jämställdhet. Representanter från förvaltningen finns i regionala nätverk för att få inspiration och kunskaper att arbeta vidare med jämställdhet inom fritidsområdet. Ett arbete pågår med att ta fram jämställdhetsplaner tillsammans med idrottsföreningarna.

Fritidsnämnden ska utvärdera fördelningen av resurser ur ett jämställdhetsperspektiv och jämföra med resultaten från 2015-års MAH-utvärdering. Arbetet med jämförelsen kommer att presenteras för fritidsnämnden i april.

Fritidsnämnden ska göra en översyn av de stöd som nämnden årligen fördelar för att utveckla bidragen och säkerställa att de fördelas på ett jämlikt sätt.

Likabehandling och integration

Under 2017 har ett antal aktiviteter bidragit till Fritidsnämndens arbete med likabehandling. Integrationsprojekten som drivits av föreningar med stöd av Fritidsnämnden har bidragit till att öppna upp verksamheter, skapa nya mötesplatser och bidra till ökad förståelse och integration.

Fritidsnämnden ska göra en översyn av de avtal som Fritidsnämnden tecknat med föreningar för att säkerställa att föreningar behandlas lika.

Samverkan med kulturnämnden

Fritidsnämnden genomför och vidareutvecklar projekt Läsjakten i samverkan med Kulturnämnden. Två föreningar utmanar varandra i Läsjakten; Trelleborgs Budokai / United Fighters och Trelleborgs Taekwandoklubb. Läsjakten startade i december 2017 och kommer att fortsätta under våren 2018.

Minskad miljöpåverkan

Fritidsnämnden har under året arbetat med olika initiativ för att minska miljöpåverkan. På Söderslättshallen finns numera möjlighet att ladda elbil vid nyanlagda elstolpar. Ett arbete tillsammans med andra nämnder, bolag och föreningar har inletts, Hållbar arena, där Vångavallen till en början arbetar med källsortering. Allt eftersom detta utvecklas kan fler initiativ läggas på projektet. Förvaltningen har under 2017 arbetat med Gislövs IF för att ge dem stöd i arbetet med projektet "Hållbar framgång".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?