Pågående samarbeten

Vi har gjort ett försök att inventera pågående samarbeten.
Väldigt mycket har rapporterats in från kommunens förvaltningar och idéburna sektorn.

Känner du till någon samverkan som saknas? Hör av dig till Trelleborg Tillsammans.

Politisk nivå

Dialog- samverkans- och strategi- forum

 • Trelleborg Tillsammans, Kommunfullmäktige och samtliga anslutna föreningar
 • Hälso- och trygghetsrådet, Kommunstyrelsen, föreningsrådet, pensio- närs- och handikappföreningarna
 • Tillgänglighetskommittén Kommunstyrelsen, föreningsrådet, pensio- närs-och handikappföreningarna
 • Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören träffar därför Byarådet fyra gånger om året
 • Kulturnämnden har årliga dialogmöten med kulturföreningarna
 • Alla kulturföreningar har en fadder i kulturnämnden
 • Studieförbunden bjuds in för samtal med kulturnämnden årligen
 • Fritidsnämnden och kommunens alkohol- och drogförebyggande samordnare samarbetar med Skåneidrotten kring antidrogpolicy för idrottsföreningar. Anti DANT-arbete.

Tjänstenivå

Dialog- samverkans- och strategi- forum

 • Trelleborg tillsammans, alla förvaltningar och samtliga anslutna föreningar.
 • Hälso- och trygghetsrådet, alla förvaltningar, föreningsrådet, pen- sionärsföreningarna och handikappföreningarna.
 • Tillgänglighetskommittén Kommunledningsförvaltningen, Soci- alförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, föreningsrådet, pensionärs- och handikappföreningarna
 • Föreningen Gamla Trelleborg och Samhällsbyggnadsförvaltningen om byggnaders bevarande
 • Byarådet och samhällsbyggnadsförvaltningen om landsbygdsut- veckling
 • Fritidsförvaltningen har årliga dialogmöten med alla idrottsfören- ingar.
 • Kulturförvaltningen träffar årligen alla sociala föreningar.
 • I Evenemangskalendern på Trelleborgs kommuns hemsida kan
  föreningarna marknadsföra sina evenemang gratis
 • Kultur- och fritidsförvaltningarna skickar ut infobrev och mark-
  nadsför föreningarnas arrangemang.

Aktiviteter

Kommunledningsförvaltningen Fritids- och Kulturförvaltningen

 • Trelleborgsgalan, kommunen arrangerar årligen en gala, där priser till kultur-, idrotts- och hembygdsföreningar delas ut för goda insatser.
 • Palmfestivalen
 • Gislövs Marknad
 • Söderslätts Countryfestival
 • Trelleborgs Open
 • TA-cupen
 • Landskamper
 • Sportlovsprogram
 • Sommarläger
 • Höstlovsaktiviteter
 • Äldredag år 2012
 • SKPF avd 59, socialförvaltningen, räddningstjänsten och myndig-
  heten samhällskydd och beredskap
 • Kampanjen Tänk Om, Kommunledningsförvaltningen och fritids-
  förvaltningen i samverkan med Nattvandrarna och FMN

Övrigt föreningsstöd

 • kulturförvaltningens scentekniska avdelning angående scener, re- petitions-, utställnings-, förenings-, förvaringslokaler med mera
 • Föreningar får teknikhjälp på konserter med mera.
 • Söderslättshallen, ett idrottscentrum som innehåller bl. a brott-
  nings-, tyngdlyftningslokal, squash-, bowlinghall, två fullstora
  handbollshallar och fullt utrustad ishall.
 • Idrottshallar ute på skolorna runt om i kommunen.
 • Fotbollsplaner i såväl konstgräs, naturgräs och grus finns runt om
  i kommunen och 2014 kommer det att finnas 5 planer med konst-
  gräs
 • Tennisbanor, golfbanor, skytteanläggningar och andra utomhusare-
  nor för både spontanidrott och för organiserade verksamheter
 • Badhus där två simklubbar samsas med allmänheten
 • Inom kultursektorn finns föreningslivet i Kulturskolans orkester-
  lokal för repetitioner, på Konsthallen för utställningar, i Parken för
  allehanda föreningsaktiviteter.
 • Föreningshus som kommunen driver där föreningar kan hyra loka-
  ler till en billig peng
 • En speciellt avsatt brygga i en a de kommunala hamnarna där en
  veteranbåtklubb har sina båtar
 • Kulturbruket där de finns utställningslokaler, kontor mm för fören-
  ingslivet
 • Förening gamla Trelleborg driver ett specialmuseum i nära sam-
  arbete med kommunens stadsmuseum där kommunen står för kostnaderna.

Riktade aktiviteter

Övriga förvaltningar och föreningar

 • Bildningsförvaltningen, Föreningen Gamla Trelleborg erbjuder skolor samarbete om Trelleborgs historia
 • Bildningsförvaltningen, Modersmålsenheten samverkar med ma- kedonska, albanska, arabiska och polska invandrarföreningar.
 • Arbetsmarknadsförvaltningen, samarbetar med Aktiv ungdom, Rädda barnen, TFF, ABF, PRO väster Jär och folkhögskolorna i Skåne
 • Socialförvaltningen, individ och familjeomsorg Samverkan An- derslöv har arbetat med gemensamma insatser för att skapa ett tryggare Anderslöv. Ungdomsteamet är sammankallande med par- ter som Kyrkan, Nattvandrare, Fritidsgården, Polisen och Skolan.
 • Socialförvaltningen, individ och familjeomsorg FMN (Föräldra- föreningen mot narkotika) gemensamma träffar på skola. Ung- domsteamet rekommenderar föräldrar till FMN.
 • Socialförvaltningen, individ och familjeomsorg Kvinnojouren är med i vår kvinnofridssamverkan. Kvinnofrid har bidragit med utbildningsinsatser.
 • Socialförvaltningen, individ och familjeomsorg I enskilda ärenden: Stadsmissionen i Malmö och deras verksamhet Enter.
 • Socialförvaltningen, Socialpsykiatriska enheten, ABF-kurser på Kärnan och en ungdomsgrupp.
 • Socialförvaltningen, Socialpsykiatriska enheten, IFS – Intresseför- eningen för schizofreni – gemensamma aktiviteter som fester och loppis, deltagit i samverkansgrupper, lånar våra lokaler för fören- ingsmöte
 • Socialförvaltningen, Socialpsykiatriska enheten, IOGT – samver- kan i individärende
 • Socialförvaltningen, Socialpsykiatriska enheten, Kyrkan bjuder våra besökare på underhållning, föredrag mm
 • Socialförvaltningen LSS, ABF (Teatergrupp och Tidningsgrupp i Daglig verksamhet, Samarbete kring framtagandet av kurskatalog för funktionsnedsatta)
 • Socialförvaltningen äldreomsorg, Röda korsets besöksverksamhet och barngrupp Föreningen Gamla Trelleborg
 • Socialförvaltningen äldreomsorg Musikunderhållning: Tröskels- sångarna, Glädjespridarna, PRO Skillinge sånggrupp, Mistluren, Stämband (lasarettet), Anton Nilsson, Durspelsgruppen, Durfåg- larna
 • Socialförvaltningen äldreomsorg Kyrkan (andakt). Kyrkans påsk/ jul mässa
 • Socialförvaltningen äldreomsorg Minnesro AKKA
 • Socialförvaltningen äldreomsorg Modevisningen Senior Shop,
  Frivilliga läsare (läskraft, Studieförbundet), Blå huset, Anhörigför-
  eningen
 • Socialförvaltningen äldreomsorg SPF-föreningar, föreningen Gam-
  la Trelleborg med flera underhåller och informerar på servicehus och sjukhem

Kommunledningsförvaltningen