Kulturföreningar - kulturutövare

Det finns flera olika stipendier, föreningsbidrag och stöd man kan söka som kulturförening eller kulturutövare.

Bidragsberättigade föreningar kan själva göra sin ansökan på webben. Från och med 2017 gäller detta även kulturnämndens bidrag.

Gör så här

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag. (PDF-dokument, 644 kB)

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret– då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna.

Den som istället vill lämna in pappersansökan kan under en övergångsperiod göra det om särskild anledning finns. Ansökan och bilagor kan även skickas digitalt med e-post. Blanketter finns på vår självbetjäningssida och hos kultur- och fritidsförvaltningen. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och era medlemmar. Bifoga gärna medlemsregister.

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Föreningsbidrag – ansökan hos Kulturnämnden

Allmänna bestämmelser

Rätt till bidrag

Registrerade föreningar med stadgar och annat som styrs av föreningslagen som har sitt säte i Trelleborgs kommun har möjlighet att söka föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningen ska ta ut en medlemsavgift på minst 50:- för deltagare i verksamheten och föreningen bör vara ansluten till en riksorganisation.

Inga bidrag till vänorganisationer eller till paraplyorganisationer beviljas.

Brottsoffer- och kvinnojouren följer de regelverk som fullmäktige har beslutat.

Ansökan om bidrag

Bidragsansökan skall göras via föreningsregistret på webben eller lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordföranden och kassör. Ansökningsformulär tillhandahålls av kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall.

Förening som söker bidrag skall så snart årsmöte avhållits insända föreningsrapport, kopia av föregående års verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelse samt budget och verksamhetsplan för kommande år. Föreningsregistret på webben ska uppdateras med uppgifter om styrelse och medlemmar.

Ansökan och bilagor enligt ovan kan bifogas webbansökningar eller skickas digitalt per e-post, men ansökan ska vara underskriven före scanning och original ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

Kulturbidrag - Arrangörsstöd

Med kultur menas i detta fall musik, dans, konst, teater, film, kulturarv och litteratur, och kulturföreningar är föreningar som har kultur som kärnverksamhet.

Kulturföreningarna beviljas arrangörsstöd för sin publika verksamhet efter inkomna ansökningar. Arrangörsstöd beviljas arrangemang som präglas av kvalitet och bidrar till ett brett kulturutbud som intresserar allmänheten i Trelleborg.

Villkor

En tydlig plan för årets arrangemang ska bifogas ansökan.

Rapportering skall ske efter genomfört arrangemang.

Obligatoriska handlingar som skall bifogas ansökan:

 • Verksamhetsberättelse för närmast avslutat år
 • Kassaberättelse för närmast avslutat år
 • Revisionsberättelse för närmast avslutat år
 • Budget för kommande år
 • Verksamhetsplanering för kommande år

Ansökan

Ansökan göres senast den 20 januari. Endast en del av kulturnämndens medel för kulturstöd sparas för senare bidragsansökningar under verksamhetsåret.

Bidraget kan inte beviljas till

 • investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
 • arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
 • arrangemang vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
 • arrangemang inom utbildning eller forskning
 • renodlade pedagogiska arrangemang som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform

Verksamhetsbidrag Pensionärsorganisationer – Tilläggskriterier till allmänna bestämmelser

 • bedriva socialt värdefull ideell verksamhet
 • vara demokratiskt uppbyggd och inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet
 • ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar
 • pensionärsorganisationernas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas proportionellt mellan ansökande organisationer utifrån antalet medlemmar.

Ansökan

Ansökan göres senast den 28 februari.

Verksamhetsbidrag Sociala föreningar – Tilläggskriterier till allmänna bestämmelser

 • bedriva socialt värdefull ideell verksamhet
 • vara demokratiskt uppbyggd och inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet
 • ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar
 • pensionärsorganisationernas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas proportionellt mellan ansökande organisationer utifrån antalet medlemmar

Tredje parts nytta skall vara tydlig och redovisas årligen genom

 • antal medlemmar
 • antal verksamhetsrelaterade sammankomster (ej styrelsemöten)
 • föreningen kan enbart få bidrag för verksamhet som riktar sig till boende i Trelleborg kommun
 • sociala föreningarnas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas mellan ansökande organisationer utifrån antalet medlemmar, verksamhetsrelaterade sammankomster samt antal personer (tredje part) som erhållit hjälp/stöd
 • för att en förening ska kunna erhålla bidrag ska denna vara ett viktigt alternativ eller komplement till stadens egna insatser för människor i utsatta situationer
 • under förutsättning att kommunen kan erbjuda lokaler i Skyttsgården kan ett maxtak för lokalbidrag införas (max 10 tkr) från verksamhetsår 2017

Ansökan

Ansökan göres senast den 20 Januari.

Kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av bidragsansökan. Organisation kan avstängas från bidrag vid missbruk eller felaktiga uppgifter. Kultur- och fritids förvaltningen kan vägra att lämna kommunalt bidrag om uppgifterna i ansökan inte kan styrkas tillfredsställande.

Utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas över föreningens bank- eller postgirokonto.

Skulder till Trelleborgs kommun

För förening som står i skuld till Trelleborgs kommun beviljas inte bidrag. Ansökan avslås men kan komma att omprövas senare av kulturnämnden om och när skulden är betald. Vid eventuella tvister där fakturor kravstoppas gäller att förening är berättigad att söka och erhålla bidrag. Gäller för samtliga bidrag från kulturnämnden.

Redovisning

Redovisning ska inkomma till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 dagar efter avslutat arrangemang och ska innehålla följande information:

 1. Vilket datum ni utfört arrangemanget/-en
 2. Hur mycket publik ni sammanlagt haft för dessa arrangemang
 3. Vilka utgifter som täckts med bidraget

Hjälpte informationen på den här sidan dig?