1,3 miljoner till integration

Fritidsnämnden och kulturnämnden fördelar sammanlagt 1,3 miljoner kronor för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

Sammanfattning, aktiviteter och vidare arbete. Redovisning Integrationssatsning 2017. (PDF-dokument, 2 MB)

Skolidrottsföreningar

Fritidsnämnden beslutade 13 juni att ge förvaltningen i uppdrag att initiera projekt Skol IF i samverkan med Bildningsförvaltningen och Skånes Skolidrottsförbund.

I fritidsnämndens Idrotts- och fritidspolitiska mål har nämnden tydligt framhållit ett behov av att utveckla samverkan med skolor i kommunen och att starta Skol IF i kommunen. I samverkan med bildningsnämnden ska fritidsnämnden verka för att en Skolidrottsförening finns på varje skola. I dagsläget finns enbart en Skol IF, på Pilevallskolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser en möjlighet att tillsammans med Skånes skolidrottsförbund starta Skol IF på fyra skolor i kommunen under läsåret 2017/2018. Detta är ett bra första steg i att nå målsättningen om Skol IF på alla kommunens skolor.

Skol IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd och är barn och ungas egen förening. Elever ska sitta i styrelsen och sköta föreningen på ett demokratiskt sätt. Målet är att de ska kunna idrotta på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. För att föreningen ska utvecklas och för att aktiviteter ska genomföras behöver barn och unga i föreningen utbildas i föreningskunskap och ledarskap. Kurser och utbildningar, motivationsdagar och ledarutvecklingsaktiviteter genomförs i samverkan med andra föreningar i Trelleborgs kommun.

Eleverna/medlemmarna i föreningen ges möjlighet till olika former av fysisk aktivitet, utvecklar färdigheter inom olika idrotter och unga får praktisera sina färdigheter inom ledarskapet. Vinsterna för skolan blir en tryggare skola med bättre sammanhållning. Skolans idrottsförening kan också vara ett steg till att fler elever integreras i föreningslivet utanför skolan och de lokala föreningarna kan få välbehövliga tillskott av medlemmar och ledare.

Skol IF handlar inte bara om ökad fysisk aktivitet bland barn och unga utan om gemenskapen kring en förening, den sociala tillvaron och att trivas på skolan och i samhället. Detta skapar en god grund för lyckosam integration.

Detta projekt ökar integration och skapar en större tillgänglighet och öppenhet till idrotten. Det blir enklare att vara aktiv på sin fritid om man inte nödvändigtvis behöver välja enbart en idrott. De barn och unga som idag inte återfinns i föreningslivet kan eventuellt fångas upp med hjälp av Skol IF.

Skolorna som kommer igång med sina IF kommer att samverka, det kommer att ske kunskapsutbyte och överföring mellan skolorna. Tanken är att tre högstadieskolor och gymnasiet ska vara de första skolorna, inklusive stöd till Pilevallskolans Skol IF för att utöka sin verksamhet. Skolungdomarna på högstadieskolorna som deltar kommer redan att känna varandra när de sammanstrålar vid gymnasiestart.

Trelleborgs kommun satsar på boxningen!

Fritidsnämnden beslutade 18 oktober 2016 att bevilja uppstartsbidrag till Trelleborg Boxing Academy med 50 000 kronor och inköp av boxarring med 70 000 kronor.

Trelleborgs kommun har verksamhetsanpassat lokalen i samarbete med föreningen och önskar Trelleborg Boxing Academy stort lycka till!

Fritidsnämnden bedömer att boxningssporten är en stor del i integrationsarbetet för många ungdomar och att Trelleborg Boxing Academys ansökan stämmer in på nämndens mål. I nuläget finns ingen boxningsklubb vilket medför att idrottsutbudet breddas och utvecklas i en positiv riktning.

Lördag 11 mars klockan 17.00 invigdes Trelleborg Boxing Academy. Fritidsnämndens ordförande Anna Nordstrandh fanns på plats.

Bidrag från fritidsnämnden

Fritidsnämnden beslutade 25 april att bevilja Korpens ansökan om 8 600 kronor i integrationsbidrag för att kunna genomföra satsning och samprojekt med Söderslättsgymnasiet. Satsningen gäller cirka 30 nyanlända som inte har permanent uppehållstillstånd men som går ett introduktionsprogram. De önskar få deltaga i Korpens korpserie i utomhusfotboll 2017 med start omgående.

Fritidsnämnden beslutade 6 december att prioritera följande ansökningar, dock utan specifikt bidragsbelopp:

Athletic Kraftklubb Projekt 2017 Olympisk Lyftning, Makedoniska Föreningen - Integrationsbidrag, Palmens Fotbollscamp - Alla ska med, Pingvin Rugby Club - Rugby Tillsammans, Trelleborgs Fotbollsförening - Öppen Hall, Aktiv Ungdoms Trelleborgsförening - Svensk föreningskultur och Vattenverkstaden - Vattenverkstad och integration.

Övriga ansökningar inkomna 2016-11-22 avslås, beviljas inte bidrag.

Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta genomförandeprocesserna i samverkan med berörda föreningar och förvaltningar samt att rapportera kontinuerligt till varje nämndsmöte.

Bidrag från kulturnämnden

Kulturnämnden beslutade den 7 december att prioritera följande ansökningar, dock utan specifikt bidragsbelopp:

7m Projekt Ideella Förening, ABF Sydvästra Skåne, Ibn Rushd, Open Skåne och Piggsvinsteatern.

Övriga ansökningar inkomna fram till 2016-11-22 avslås, beviljas inte bidrag.

Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta genomförandeprocesserna i samverkan med berörda föreningar och förvaltningar samt att rapportera kontinuerligt till varje nämndsmöte.

Fler ansökningar kommer in kontinuerligt och beslutas om i nämnderna under hela 2017.

Bidragsansökan

Föreningar och studieförbund ansöker om ekonomiskt bidrag på Trelleborgs kommuns hemsida.

Gör din ansökan här.

Instruktion hur man gör för att ansöka om integrationsbidrag (PDF-dokument, 609 kB)

Kriterier

Kulturnämnden och fritidsnämnden ska bidra till en ökad kunskapsnivå om det svenska samhället.
Kulturnämnden och fritidsnämnden ska vara en bidragande resurs i aktiviteter och arrangemang som sker i samverkan med civila sektorn.
Kulturnämnden och fritidsnämnden ska aktivt medverka till att mötesplatser skapas där människor med både svensk och annan etnicitet kan mötas.

Exempel på integrationsprojekt

 • Bjuda in nyanlända till körrepetitionen eller till träningen (fotboll, innebandy...)
 • Erbjuda deltagande i styrelsemöten, cirklar och föreläsningar
 • Delta i korv-/lott-/kaffeförsäljningen vid matcher eller föreställningar
 • Bli middagsambassadörer – kul projekt för ideella sektorn
 • Bli fadder för en nyanländ person eller familj
 • Starta nya cirklar med och för integrationstema
 • Sprida föreningskunskap och göra besök i SFI-undervisningen

Mål för insatser för att hantera flyktingsituationen

Fritidsnämnden och kulturnämnden beslutade 6 och 7 september 2016 att besluta följande mål för likvärdighet i arbetet med nya medborgare:

Fritidsnämnden och kulturnämnden ska bidra till en ökad kunskapsnivå om det svenska samhället.
Fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara en bidragande resurs i aktiviteter och arrangemang som sker i samverkan med civila sektorn.
Fritidsnämnden och kulturnämnden ska aktivt medverka till att mötesplatser skapas där människor med både svensk och annan etnicitet kan mötas.

För att uppnå ovan nämnda resultat krävs att fritidsnämnden erhåller ramförstärkningar för

 • En heltidstjänst på Badhuset 500 000 kronor.
 • En heltidstjänst på Fritidsgårdarna 500 000 kronor.
 • Ökade bidrag till föreningslivet/civila sektorn med 500 000 kronor.

För att uppnå ovan nämnda resultat krävs att kulturnämnden erhåller ramförstärkningar för

 • En heltidstjänst på Kulturskolan 600 000 kronor / årsbasis.
 • En heltidstjänst på Biblioteken 600 000 kronor / årsbasis.
 • En heltidstjänst som integrationskoordinator på förvaltningskansliet 600 000 kronor / årsbasis.
 • Ökade bidrag till föreningslivet/civila sektorn med 800 000 kronor.

Fritidsnämndens och kulturnämndens behov

Fritidsnämnden och kulturnämnden visade med stor tydlighet vid vårberedningen på de behov som finns.
Läser man SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle som nyligen inkommit till kommunstyrelsen ser man ännu tydligare vikten av satsningar på den civila sektorn.

Alla människor behöver en meningsfull fritid.
Alla människor behöver positiva upplevelser.
När man gör det tillsammans med andra som redan är etablerade i det svenska samhället kommer en snabbare integration ske.

Att delta i aktiviteter och föreningsliv med andra skapar nätverk vilket ger en snabbare väg in i arbetslivet.

Att på olika sätt träffa människor som redan etablerat sig i vårt samhälle ger våra nyanlända ett bättre språk, en förståelse för hur vårt samhälle fungerar och därigenom större möjligheter att på bästa sätt bli en resurs hos oss istället för en belastning.

Alla människor behöver en identitet. Den får man genom sitt arbete, sin fritidssyssla eller något annat som är viktigt för den enskilde.
Kommer man inte in i dessa grupper av arbetskamrater, studiekamrater, föreningsvänner etcetera så hamnar man utanför och tappar sin identitet.

Tack vare driftiga föreningar har många av våra nyanlända och även de på transitboendena kommit in i föreningslivet, vilket är ovärderligt. Men här finns mycket mer att göra.

En utmaning är att på ett klokt sätt hitta incitament för föreningar, studieförbund och andra aktörer att ta ett ännu större ansvar än vad som redan tas.
Även här handlar det om ekonomi. Det är inte gratis att delta i föreningslivet.

En utökad dialog med den idéburna sektorn och kanske via alla de bidrag som kommunen delar ut till dessa är ett sätt att hitta lösningar.
Bidrag går ju alltid att delas ut mot en tydlig motprestation.

Integrationsprojekt

Det finns lyckade integrationsprojekt som har gjorts i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, till exempel FIN – föreningsliv i integration. Ett projekt med tyngdpunkt på SFI-utbildningen och föreningslivet som integrationsverktyg. Information om det svenska och framförallt det trelleborgska föreningslivet direkt i SFI-undervisningen gavs och en riktad föreningsmässa hölls. Här finns mycket mer att göra.

Badhuset

Etableringsboendena bokar simundervisning på Badhuset för att dessa barn och ungdomar ska lära sig simma vilket medför ökat tryck på personalen.

Fritidsgårdarna

Ungdomsenhetens fritidsgårdar är en naturlig mötesplats för alla kommunens ungdomar och besöks också av många av våra nyanlända som bor på etableringsboende.
Här finns samma utmaningar som på biblioteket. Dessa ungdomar har "tagit över" gårdarna och de ordinarie ungdomarna kommer inte längre i samma antal som tidigare.
Här måste mer personal anställas som hanterar deras språk eftersom det är den största barriären.
Fritidsgårdarna skall vara öppna för alla ungdomar i ålder 10-17 år och det uppdraget måste klaras av.

Biblioteksverksamheten

På våra bibliotek drivs det språkcaféer tillsammans med studieförbunden. Bra verksamhet där många får ett bättre språk och ett litet värdefullt nätverk. Vidare finns det planer på att i samarbete med etableringsboendena köra ut bokbussen med litteratur för de som bor där. På biblioteken syns dock både utmaningar och akuta problem. Set är väldigt många av dessa människor som besöker biblioteken och dom kommer i stora grupper. Därför har biblioteken för dessa blivit någon slags fritidsgård och det skapar motsättningar med de vanliga besökarna. Personalen känner sig otrygg och en facklig diskussion om arbetsmiljön är uppe. Det finns en stor risk att det kommer behövas en annan typ av personal på biblioteken framöver och just nu pågår diskussioner om det skulle gå att ha fritidsledare på plats som har erfarenhet av denna typ av ungdomar. Biblioteken är den enda verksamhet i landet som enligt lag skall vara öppen för alla och det uppdraget måste klaras av.

Kulturskolan

En utmaning är att nå dessa ungdomar. Ett arbete som måste intensifieras. Dessutom finns det avgifter för att gå på kulturskolan vilket är ett hinder. I nuläget måste alla betala på lika villkor vilket naturligtvis är ett måste. Vidare finns det köer på flera av de kurser som ungdomarna vill gå vilket gör att vi inte får in dom. Detta kan lösas genom att utöka lärarkåren så köerna kan kortas.

Trelleborg Tillsammans 2.0

Kommunstyrelsen beslutade onsdagen den 7 september att anslå sammanlagt 1,3 miljoner kronor till kultur- respektive fritidsnämnderna för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

Vad kan vi göra tillsammans för att på bästa sätt anta utmaningen som hela kommunen står inför när det gäller integration?

På mötet kom vi fram till olika möjligheter till projekt att starta tillsammans med färdiga/halvfärdiga förslag på vad olika föreningar och studieförbund vill och kan göra.

Styrgruppen för Trelleborg Tillsammans fanns på plats, likaså chefen för Trelleborgs arbetsmarknadsförvaltning och verksamhetsledaren för Överenskommelsekansliet i Stockholm.

Avtalet Trelleborg Tillsammans fanns på plats för undertecknande för de föreningar och studieförbund som önskar skriva på men som inte gjort det än.

Närvarande

Södra Åbys hembygdsförening, Sällskapet Länkarna, IOGT-NTO Sydkusten, Trelleborg Vikings, Skåneidrotten, Trelleborgs Ryttarförening, Byarådet, Lions Club Trelleborg, Gamla Trelleborg, Immanuelskyrkan, Föreningsrådet, 7M, Folkuniversitetet, MF Pelister, Sirmiones Skeppslag, Kulturens bildningsförbund, Ibn Rushd studieförbund, Open Skåne, Studieförbundet Bilda, Pingvin RC, Gärdslövs Byalag, Söderslätts konstförening, Trelleborgs Motorklubb, Trelleborgs Musikkår, Söderslätts Musikkår, Palmens Fotbollscamp, ABF, Trelleborgs Missionsförsamling, Trelleborg Judo, Kvinnojouren Söderslätt, Trelleborgs Kammarkör, Aktiv Ungdom, Rädda Barnen, Skånes Ridsportförbund, Musikföreningen Riffet, Frälsningsarmén, Korpen, Bosnjakiska Församlingen Trelleborg, Lilla Beddinge Teater, PRO Västre Jär, Studieförbundet Vuxenskolan, Söderslätts Folkdanslag, Piggsvinsteatern, Trelleborgs Sjöfartsmuseum, FUB, Trelleborgs Symfoniorkesterförening.

Torbjörn Karlsson (S) ordförande kommunstyrelsen, Anna Nordstrandh (S) ordförande fritidsnämnden, Lennart Höckert (S) ordförande socialnämnden, Géza Maté (S) Trelleborgs Bredbands AB, Viktoria Hansson, Zara Göransson Tosic och Cecilia Lejon arbetsmarknadsförvaltningen, Marie Ljungklo och Eva Marie Larsson socialförvaltningen, Jörgen Flink, Martin Hansson och Maria Tigerschiöld kultur- och fritidsförvaltningen.

Minnesanteckningar från möte 28 september

Minnesanteckningar från möte 28 september (PDF-dokument, 494 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?