Remiss: Bidragsutredning fritidsnämnden

Fritidsnämnden beslutade 13 mars att skicka ut bidragsutredning på remiss till samtliga idrotts- och fritidsföreningar samt till Trelleborg Tillsammans fritidsutskott. Remissen ska besvaras senast den 30 april 2018.

Fritidsnämnden beslutade 13 mars att bidragssystemet blir oförändrat i avvaktan på remissvar från föreningarna.

Remissfrågorna besvaras här i formulär på webben. Tänk på att läsa bidragsutredning och förslag till mall för verksamhetsplan och värdegrundsarbete innan du svarar på frågorna.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av fritidsnämnden 29 augusti 2017, §55 Fritidsnämndens bidragsregler, att utreda fritidsnämndens bidragsregler för att eventuellt kunna anpassas till bland annat Riksidrottsförbundets gällande reglemente. Det bör även analyseras hur fritidsnämndens bidragsregler och processer kan förenkla för föreningslivet samt hur likabehandlingsprincipen tillämpas. Det är viktigt att bidragsreglerna speglar det idrotts- och fritidsliv som finns i kommunen och att stödet som delas ut till föreningarna bidrar till att fler barn och unga får en meningsfull fritid.

Utredningen har analyserat kommunens olika former av bidrag, sett över hur andra kommuner hanterar bidrag till idrottsföreningar samt kommit med konkreta förbättringsförslag enligt uppdraget från nämnden.

Bidragsutredning (PDF-dokument, 90 kB)

Förslag till mall för Verksamhetsplan och Värdegrundsarbete (PDF-dokument, 60 kB)

Fritidsnämndens nuvarande bidragsregler

Hjälpte informationen på den här sidan dig?