Lokalbidrag

Lokalbidrag från fritidsnämnden avser att stödja förening som för sin verksamhet förhyr, äger eller på annat sätt orsakas kostnad för lokal eller anläggning.

Trelleborgs Budokai
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgs Budokai

Fritidsnämnden satsar stort på kampsporten i Trelleborg

Boxning

Fritidsnämnden beslutade 18 oktober 2016 att bevilja uppstartsbidrag till Trelleborg Boxing Academy med 50 000 kronor och inköp av boxarring med 70 000 kronor. Fritidsnämnden och kulturnämnden fördelar sammanlagt 1,3 miljoner kronor för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

Trelleborgs kommun har verksamhetsanpassat lokalen i samarbete med föreningen och önskar Trelleborg Boxing Academy stort lycka till!

Fritidsnämnden bedömer att boxningssporten är en stor del i integrationsarbetet för många ungdomar och att Trelleborg Boxing Academys ansökan stämmer in på nämndens mål. I nuläget finns ingen boxningsklubb vilket medför att idrottsutbudet breddas och utvecklas i en positiv riktning.

Invigning lördag 11 mars

Lördag 11 mars klockan 17.00 invigs Trelleborg Boxing Academy. Fritidsnämndens ordförande Anna Nordstrandh kommer att finnas på plats.

Judo

Fritidsnämnden beslutade 28 februari 2017 att bevilja Trelleborg Judos ansökan om hyresbidrag om totalt 107 945 kronor för år 2017 och att bidraget belastar avsatt budget för lokalkostnadsbidrag. Städbidrag utgår enligt fastställda bidragsregler endast för städning av omklädningsrum med 40 kronor per kvadratmeter och år. Före utbetalning av bidraget ska undertecknat hyresavtal insändas till förvaltningen och eventuell justering av hyresbidraget ska göras därefter. Ansökan om flyttbidrag beviljas inte.

Budokai

Fritidsnämnden beslutade 28 februari 2017 att godkänna förslag till ny lokal till Trelleborgs Budokai och att ge förvaltningen i uppdrag att underteckna beställning till serviceförvaltningen förutsatt att Trelleborgs Budokai accepterar föreslagen hyra.

Serviceförvaltningen har beräknat hyreskostnaden inklusive drift till 460 000 kronor per år. Enligt Fritidsnämndens beslutade taxor skulle föreningens hyra uppgå till 205 000 kronor per år. Friskis och Svettis står på kö att ta över Trelleborg Budokais befintliga lokal i Föreningarnas Hus. Denna rockad ger en hyresintäktsökning på 35 000 kronor per år. Mellanskillnaden på 220 000 kronor per år täcks via avsatt budget för lokalbidrag.

Framtida lokalbehov för idrottsverksamheter

Fritidsnämnden beslutade 28 februari 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att se över framtida lokalbehov för idrottsverksamheter inom Trelleborgs kommun.

Villkor för ansökan av lokalbidrag

Avtal om förhyrning eller inköp av lokal skall i förväg godkännas av fritidsnämnden för att kostnaderna skall vara bidragsberättigade. Bidrag för tillfälligt förhyrda lokaler utgår ej. Hyresintäkter skall redovisas i ansökan. Utebliven redovisning av aktiviteter enligt villkor för verksamhetsbidrag medför att lokalbidrag inte kan beviljas.

Belopp

Bidrag utgår med 75 procent av fritidsnämnden godkända lokalkostnader, (lokalhyra, konsumtionsavgifter, räntekostnad, försäkring, städkostnader för högst 1.200 kronor inklusive förbrukningsartiklar, max 8 000 kronor, dock högst 150 kronor per bidragsberättigad medlem som erlagt medlemsavgift.

Städbidrag

För städning av omklädnadsrum för idrottsutövare som ej städas eller bekostas av kultur- och fritidsförvaltningen erhåller ansvarig förening efter ansökan ett särskilt städbidrag med 40 kronor per kvadratmeter. Bidrag utgår ej för hyra eller skötsel av lokal som utnyttjas enbart för idrottsändamål, då kommunen hyr ut lokalen.

Ansökan

Ansökan göres senast den 25 februari för lokalkostnader under föreningens senast avslutade verksamhetsår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?