Extra föreningsbidrag 2016

Fritidsnämnden har beslutat att fördela 250 000 kronor i extra föreningsbidrag till ridsport, jämställdhetsarbete, utbildning, rekrytering och idrott för personer med funktionsnedsättning.

Vernissage Trelleborgsmiljonen - Söderslätts Konstförenings utställning på Axel Ebbes konsthall
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vernissage Trelleborgsmiljonen - Söderslätts Konstförenings utställning på Axel Ebbes konsthall

Det går inte längre att söka fritidsnämndens extra föreningsbidrag. I juni är fritidsnämndens särskilda satsning 2016 utbetald och pengarna är slut.

Fritidsnämnden beslutade 2015-12-08, §94 att fördela de extra 250 000 kronor som erhållits som ramförstärkning från och med 2016 till föreningsbidrag enligt nedan.

Ridsport: 100 000 kronor

Förvaltningen skall i samverkan med kommunens ridklubbar fördela dessa medel på arbete för att förbättra ridanläggningarna i kommunen. Detta kan gälla tillgänglighetsanpassning, upprustningar eller andra satsningar som ämnar förbättra för kommunens ridklubbar.

Fortsatt utveckling och uppföljning av föreningarnas jämställdhetsarbete: 50 000 kronor

Som en fortsättning på Trelleborgsmiljonen, fritidsnämndens satsning på flickidrott under 2015, vill förvaltningen satsa på föreningarnas arbete för att skapa ett hållbart och jämställt idrottsliv i Trelleborg. Detta kan bland annat innebära stöd till föreningar för att ta fram jämställdhetsplaner, utvecklande av nätverk eller andra aktiviteter som syftar till ett långsiktigt arbete för jämställdhet.

Utbildningsinsatser: 50 000 kronor

Det finns ett behov hos föreningarna av att satsa på utbildning av ledare och styrelser, med särskild fokus på unga. Svårigheter att rekrytera och utbilda ledare gör att finns ett behov av stöd från fritidsnämnden för att bibehålla den höga kvalitet som idag finns inom kommunens föreningar. Dessutom finns ett behov av ökade kunskaper inom extern finansiering för att föreningarna ska kunna möta morgondagens behov och utmaningar.

Återinförande av rekryteringsbidrag: 25 000 kronor

Det är ett mål för fritidsnämnden att kommunens medborgare till större del ska vara aktiva inom idrottslivet. Det är därför viktigt att ge idrottsföreningarna stöd i deras arbete för att kunna rekrytera fler medlemmar.

Idrottsverksamhets för personer med funktionsnedsättning: 25 000 kronor

Fritidsnämnden beslutar även att ansökningar gällande idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.

Ansökningar

Ansökningar registreras via webb-ansökan liksom övriga bidragsansökningar, alternativt via e-post till kulturfritid@trelleborg.se

Kriterier

Fortsatt utveckling och uppföljning av föreningarnas jämställdhetsarbete

Tillsammans med fem föreningar ska Kultur- och fritidsförvaltningen arbeta med framtagande av jämställdhetsplaner. Detta sker genom en gemensam process tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen, men det mesta arbetet innebär att föreningen utvecklar och arbetar inom sin verksamhet.

Utbildningsinsatser

Bidrag kan beviljas föreningar verksamma i Trelleborg som följer de riktlinjer och allmänna bestämmelser som gäller för bidragsberättigade föreningar i Trelleborgs kommun.

Bidragsberättigade föreningar kan få bidrag för

• Utbildning/utveckling av ledare som har ledaruppdrag i föreningen eller som planeras få uppdrag efter genomgången utbildning/aktivitet
• Utbildning som anordnas av förening, distriktsförbund eller riksorganisation
• Eget genomförande av utbildning

Storleken på bidraget avgörs från fall till fall, bidrag utgår endast för faktiska kostnader.

Bidrag kan inte beviljas för

• Bidrag utgår inte för utbildning som berättigar till studiecirkelbidrag
• Bidrag utgår inte i samband med tävlingar, resor eller lägeraktiviteter.
• Bidrag utgår inte för utbildning av anställd personal.

Tid för ansökan

Ansökningar behandlas löpande så det är först till kvarn som gäller.

Till ansökan bifogas

• Verksamhetsbeskrivning av aktiviteterna/insatserna
• Information om hur aktiviteterna bidrar till bättre verksamhet för föreningen • Budget.

Redovisning

Redovisning ska inkomma till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 dagar efter avslutad aktivitet/åtgärd och ska innehålla följande information:
• Ekonomisk redovisning, eventuellt outnyttjade medel återbetalas
• Deltagarantal, uppdelat på pojkar och flickor, män och kvinnor samt ålder
• Hur aktiviteten/åtgärden nådde upp till målen ställda i verksamhetsbeskrivningen

Idrotts- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar

Alla kommuninnevånare, oberoende av psykiska eller fysiska förutsättningar, skall ha möjligheten att kunna delta i föreningsverksamhet. Inom fritid- och idrottsområdet finns det möjligheter att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar gällande förebyggande hälso- och friskvård.

Bidraget kan sökas för att

• göra det möjligt för föreningar att kunna erbjuda verksamhet för personer med funktionsnedsättningar för att bredda utbudet av aktiviteter för denna målgrupp.
• engagera personer med funktionsnedsättningar i prova-på-aktiviteter.
• tillgänglighetsanpassa sin verksamhet/anläggning/lokal.
• bekosta utbildningar av ledare/verksamma i föreningar gällande tillgänglighet och idrott för personer med funktionsnedsättningar.

Villkor

Bidrag kan beviljas föreningar verksamma i Trelleborg som följer de riktlinjer och allmänna bestämmelser som gäller för bidragsberättigade föreningar i Trelleborgs kommun.
Storleken på bidraget avgörs från fall till fall, bidrag utgår endast för faktiska kostnader.
För att beviljas bidrag ska verksamheten vara tillgängligt för alla Trelleborgs medborgare, aktiviteten ska rikta sig primärt till personer med funktionsnedsättningar och det ska tydligt framgå hur bidraget tillfaller såväl pojkar som flickor, män och kvinnor. Aktiviteter där flera föreningar/ organisationer samverkar premieras i ansökningsförfarandet.

Bidraget kan inte beviljas för

Fester, högtider eller jubileumsfester.
Föreningens/organisationens ordinarie verksamhet.
Lön avsedd för projektledning.
Mat och dryck.
Tid för ansökan

Ansökningar behandlas löpande så det är först till kvarn som gäller.

Till ansökan bifogas

• Verksamhetsbeskrivning av aktiviteterna/åtgärderna.
• Information om hur aktiviteterna bidrar till ett rikare fritidsliv för personer med funktionsnedsättningar i Trelleborg.
• Budget.
• Uppgift om bidrag söks från annan bidragsgivare.

Redovisning

Redovisning ska inkomma till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 dagar efter avslutad aktivitet/åtgärd och ska innehålla följande information:
• Ekonomisk redovisning, eventuellt outnyttjade medel återbetalas
• Deltagarantal, uppdelat på pojkar och flickor, män och kvinnor samt ålder
• Hur aktiviteten/åtgärden nådde upp till målen ställda i verksamhetsbeskrivningen

Rekryteringsbidrag 2016 är slut efter sportlovet

Fritidsnämndens budget för rekryteringsbidrag 2016 är 25 000 kronor att fördelas till föreningars rekryteringsverksamhet vid skol- och lovidrottsaktiviteter. Efter utbetalning av rekryteringsbidrag för sportlovsaktiviteter kommer årets rekryteringsbidrag att vara slut. Inga ytterligare ansökningar kommer att beviljas.

Redovisningsblankett

Redovisningsblankett (PDF-dokument, 406 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?