Föreningsbidrag till idrottsföreningar

Ett av fritidsnämndens huvudmål är att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet med föreningsbidrag till föreningarna i kommunen som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar eller för personer med funktionsnedsättning.

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag, lokal- och städbidrag, rekryteringsbidrag, bidrag till fritidsnämndens förfogande och särskilda satsningar från fritidsnämnden. Bidragsberättigade föreningar kan själva göra sin ansökan på webben.

Taxor, avgifter och bidragsregler 2018  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Gällande bidragsregler beslutades av fritidsnämnden 5 december 2017, §77.

Viktiga förändringar 2019 i fritidsnämndens bidragsreglemente

Fritidsnämnden beslutade 9 oktober 2018, §68 att sänka kravet på antalet bidragsberättigade deltagare som krävs för att en förening ska få bidrag för en aktivitet från fem till tre och att inför 2019 revidera gällande bidragsreglemente. Kravet på att en deltagare ska ha deltagit i aktivitet under minst fem sammankomster per termin plockas bort. Deltagaren är bidragsberättigad från första tillfället. Observera att kravet på medlemskap kvarstår.

För samtliga bidragsformer beslutade fritidsnämnden även att det från och med 2019 är obligatoriskt för föreningar att årligen insända verksamhetsplan samt rapportera hur föreningen arbetar med värdegrundsfrågor. Första obligatoriska dokumentet ska tas fram under 2019 och avse verksamheten 2020. Mallar kommer att finnas som hjälp och förvaltningen kommer att stötta de föreningar som har behov av det.

468 000 kronor till särskilda satsningar från fritidsnämnden

Fritidsnämnden beslutade 9 oktober att bevilja följande bidrag till särskilda satsningar för totalt 468 000 kronor:

Brottarklubben Starke 9 875 kronor
Kastdocka som väger 18-25 kg
Brottarklubben Starke 21 125 kronor
Överdrag till brottarmatta

IFK Trelleborg Fotbollsklubb 8 000 kronor
Bidrag till fotbollsskola + LTU

Kyrkoköpinge Ridklubb 50 000 kronor
Nytt underlag till paddock

Palmstadens Handikappbowlingklubb 20 000 kronor
Bidrag beviljas till verksamhet för personer med funktionsvariationer

Palmstaden Innebandyklubb 20 000 kronor
Bidrag beviljas till verksamhet för personer med funktionsvariationer

Pingvin Rugby Club 6 000 kronor
Nya flexibla hörnstolpar och skydd till dessa

Söderslätts Klätterklubb 34 000 kronor
Träningslokal i anslutning till befintlig inomhusklättervägg

Team Trelleborg Triathlon 25 000 kronor
Tidtagningssystem

Trelleborg Muay Thai Klubb 50 000 kronor
Boxningsring, utrustning, barn/juniorer

Trelleborgs Bouleklubb 20 000 kronor
Lokal för boulespel inomhus under vintersäsongen

Trelleborgs Bågskytteklubb 25 000 kronor
Förrådscontainer på bågskyttebana i Maglarps Skyttecenter

Trelleborgs Fotbollsförening 20 000 kronor
Samarbete med skolan i Trelleborgs kommun

Trelleborgs Motorklubb 50 000 kronor
Anläggning för virtuell bilsport

Trelleborgs Sportskytteklubb 3 000 kronor
Lokalkostnad bordtennishall

Trelleborgs Tae Kwon-Do Klubb 3 000 kronor
Läger

Trelleborgs UV-Rugby 48 000 kronor
Signalsystem som hörs under vattenytan

Träningscentret Trelleborg 20 000 kronor
Bidrag beviljas till verksamhet för personer med funktionsvariationer

United Fighters IF 20 000 kronor
Bidrag till utlåningsdräkter som ska lånas ut gratis

ÖT-Smygehuk FF 15 000 kronor
Bidrag till sarg och tremannamål

TOTALT 468 000 kronor

Fritidsnämnden beslutade att avslå övriga bidragsansökningar och att fritidsnämnden vid framtagande av kommande 100-lista för åren 2019-2021 om möjligt tar i beaktande de behov som framförts i avslagna ansökningar. Beviljade bidragsansökningar ska redovisas senast 31 oktober 2019, i annat fall ska beviljat belopp återbetalas. I all marknadsföring av beviljade bidrag ska stöd från Trelleborgs kommun anges. Förvaltningen för dialog med föreningarna gällande inköp av utrustning enligt beviljade bidrag till verksamheter som bedrivs i kommunens lokaler.

Redovisning senast 31 oktober 2019

Verksamhetsbidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag för höstens aktiviteter, 1 juli-31 december, ska göras senast den 25 februari. Ansökan för vårens aktiviteter, 1 januari-30 juni, ska göras senast den 25 augusti.

Gör så här

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret. Ange summa deltagare 4-20 år och deltagartillfällen enligt närvarokort.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag. (PDF-dokument, 644 kB)

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret– då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna.

Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och era medlemmar. Bifoga gärna medlemsregister.

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Närvarokort och redovisning av aktiviteter

Från och med vårterminen 2015 är det obligatoriskt att ange antal flickor och pojkar i respektive åldersgrupp vid ansökan av verksamhetsbidrag. Närvarokort ska fyllas i vid varje sammankomst. Original ska finnas tillgängligt för eventuell kontroll och förvaras tillsammans med övriga handlingar i 10 år. Närvarokorten som ligger till grund för uppgifterna på ansökningen behöver inte skickas in. Kultur- och fritidsförvaltningen gör stickprovskontroller före utbetalning.

Tänk på att

  • Varje deltagare får bara räknas en gång per termin.
  • Varje deltagare får räknas på ett deltagartillfälle per dygn.
  • Det krävs minst 5 deltagare per ledarledd och schemalagd aktivitet för att räknas som deltagartillfälle. Alla som är under 21 räknas som deltagare. Ledare som är under 21 år räknas även som deltagare.
  • Alla deltagare ska vara betalande medlemmar 4-20 år.
  • Vid granskning ska medlemsregister redovisas.
  • Föreningar uppdaterar själva antal medlemmar fördelat på ålder och flickor / pojkar i föreningsregistret.

Handläggningsrutiner

Handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen kontrollerar att ansökningarna är korrekt ifyllda med erforderliga uppgifter och dokumentation enligt ovan. Jämförelse görs alltid med föregående ansökan och märkbart stora förändringar kontrolleras. Eventuella kompletteringar av handlingar begärs före godkännande och utbetalning. Bekräftelse skickas via e-post till respektive förening när ansökan är kontrollerad och signerad för utbetalning. Beslut i Riksidrottsförbundets lokstödsgrupp är vägledande för förvaltningens beslut.

Samtliga ansökningar diarieförs, sparas och arkiveras i ansökningsprogrammet FRI inklusive dokumentation och eventuella kommentarer. Utbetalningar rapporteras till fritidsnämnden som delegationsärende.

Skulder till Trelleborgs kommun

För förening som står i skuld till Trelleborgs kommun beviljas inte bidrag. Ansökan avslås men kan komma att omprövas senare av fritidsnämnden om och när skulden är betald. Vid eventuella tvister där fakturor kravstoppas gäller att förening är berättigad att söka och erhålla bidrag. Gäller för samtliga bidrag från fritidsnämnden.

Utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas över föreningens bank- eller postgirokonto. Utbetalningslistor skickas till Trelleborgs kommuns ekonomiavdelning som kontrollerar att inga förfallna fakturor finns, i sådana fall utbetalas inte bidraget och kultur- och fritidsförvaltningen informeras för att ta kontakt med respektive förening för vidare åtgärd.

Utredning gällande fritidsnämndens bidragsregler

Fritidsnämnden beslutade 2018-10-09, §68 enligt nedan.

Förslag 1 Riktade satsningar 200 000 kronor

200 000 kronor till flexibel pott för riktade satsningar.

Beslut 1

Fritidsnämnden beslutar att i det fall nämnden får en utökad ram att nämnden avsätter 200 tkr enligt förslaget och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ansökningskriterier. Fritidsnämnden delar utskottets betänkande om att det föreslagna beloppet inte bör tas från befintlig verksamhetsbidragspott.

Förslag 2 Idrotts- och fritidsföreningar

Att ändra föreningsbenämningen från idrottsföreningar och handikapporganisationer till idrotts- och fritidsföreningar samt att rätt till bidrag, förutom idrottsverksamhet, även omfattar övrig fritidsverksamhet.

Beslut 2

Fritidsnämnden beslutar att avslå förslag 2.

Förslag 3 Hemadress i Trelleborgs kommun

För att en förening i Trelleborgs kommun ska få bidrag för sin verksamhet måste minst 60% av de aktiva vara bosatta i Trelleborgs kommun.

Beslut 3

Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga hur medlemsfördelningen ser ut bland de bidragsberättigade föreningarna. En nulägesbild kommer ge ett bättre beslutsunderlag och ett svar på hur förslaget kommer att påverka föreningarna och deras verksamheter.

Förslag 4a Tre deltagare vid bidragsberättigad aktivitet

Att sänka kravet på antalet bidragsberättigade deltagare som krävs för att en förening ska få bidrag för en aktivitet från fem till tre.

Beslut 4a

Fritidsnämnden beslutar att sänka kravet på antalet bidragsberättigade deltagare som krävs för att en förening ska få bidrag för en aktivitet från fem till tre förslaget och att inför 2019 revidera gällande bidragsreglemente.

Förslag 4b Deltagande i fyra aktiviteter per termin

Det krav som finns idag på att deltagare ska ha deltagit i aktivitet under minst fem sammankomster per halvår sänks till fyra sammankomster per halvår.

Beslut 4b

Fritidsnämnden beslutar att kravet på deltagande vid ett visst antal sammankomster helt slopas och att gällande bidragsreglemente revideras inför 2019.

Förslag 5a 50 öre extra per deltagartillfälle till flickor 4-20 år
En tillfällig höjning om 50 öre per deltagartillfälle ska ges till flickor 4-20 år.

Beslut 5a

Fritidsnämnden beslutar att avslå förslag 5a.

Förslag 5b En krona extra per deltagartillfälle till personer med funktionsvariationer

En tillfällig höjning om 1 krona per deltagartillfälle ska ges till personer med funktionsvariationer.

Beslut 5b

Fritidsnämnden beslutar att avslå förslag 5b.

Förslag 5c Jämställdhetspott 50 000 kronor

Fritidsnämnden föreslår att en pott införs på 50 000 kronor för satsningar på jämställdhet för att skapa ett mer jämställt idrottsliv. Denna pott ska nämnden fatta beslut om i slutet av året.

Beslut 5c

Fritidsnämnden beslutar att i det fall nämnden får en utökad ram att nämnden avsätter 50 tkr för satsningar på jämställdhet för att skapa ett mer jämställt idrottsliv enligt förslaget och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ansökningskriterier.

Förslag 6 Anläggningsstöd till ridsporten

500 000 kr ska avsättas som separat anläggningsstöd till ridsporten.

Beslut 6

Fritidsnämnden beslutar att förslaget hanteras i pågående ärende om ny ridanläggning på centralorten. Fram till dess att en, eventuell, ny anläggning står färdig finns det stora utmaningar på befintliga anläggningar. För att verksamheten ska tryggas krävs parallellt en plan för underhåll och drift av befintliga anläggningar.

Förslag 7 Anläggningsbidrag

Det nuvarande lokalbidraget utgår och ersätts med ett anläggningsbidrag.

Beslut 7

Fritidsnämnden beslutar att förvaltningen i samverkan med fritidsutskottet får i uppdrag att utreda förslaget separat och att en konsekvensanalys tas fram på hur föreningarna och deras verksamheter påverkas.

Förslag 8 Rekryteringsbidrag

Inga förändringar av rekryteringsbidraget.

Beslut 8

Fritidsnämnden beslutar att rekryteringsbidraget förblir oförändrat.

Förslag 9 Städbidrag 50 000 kronor

Förstärkning av städbidraget med 50 000 kronor.

Beslut 9

Fritidsnämnden beslutar att i det fall nämnden får en utökad ram att nämnden avsätter 50 tkr för en uppräkning av befintligt städbidrag.

Förslag 10 Verksamhetsplanering och värdegrundsarbete

Verksamhetsplanering och värdegrundsarbete föreslås vara obligatoriskt för bidragsberättigade föreningar.

Beslut 10

Fritidsnämnden beslutar att göra bilagorna obligatoriska för bidragsberättigade föreningar samt att inför 2019 revidera gällande bidragsreglemente.

Beslut 11

Fritidsnämnden beslutar om en förändrad åldersindelning för verksamhetsbidraget först när Riksidrottsförbundet presenterat sin pågående utredning.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av fritidsnämnden 29 augusti 2017, §55 Fritidsnämndens bidragsregler, att utreda fritidsnämndens bidragsregler för att eventuellt kunna anpassas till bland annat Riksidrottsförbundets gällande reglemente. Det bör även analyseras hur fritidsnämndens bidragsregler och processer kan förenkla för föreningslivet samt hur likabehandlingsprincipen tillämpas. Det är viktigt att bidragsreglerna speglar det idrotts- och fritidsliv som finns i kommunen och att stödet som delas ut till föreningarna bidrar till att fler barn och unga får en meningsfull fritid.

Utredningen har analyserat kommunens olika former av bidrag, sett över hur andra kommuner hanterar bidrag till idrottsföreningar samt kommit med konkreta förbättringsförslag enligt uppdraget från nämnden.

Elitbidrag

Fritidsnämnden beslutade 2015-06-09, §56 att fritidsnämnden ställer sig positiv till elitidrott men anser inte att elitidrottsbidraget är förenligt med nämndens uppdrag och därför skall fritidsnämnden från och med 2016 inte längre dela ut detta.

Fritidsnämnden anser att kommunstyrelsen bör hantera frågan om ett marknadsföringsbidrag till elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen delar inte ut motsvarande bidrag.

Målprogram för tillgänglighet

Från och med 2013 finns i Trelleborgs kommun ett målprogram för tillgänglighet, där ett av målen är att allt fritids- och kulturutbud som omfattas av kommunalt stöd ska vara öppet och tillgängligt för alla. Kravet ställs att kommunalt bidragsstödda föreningar beaktar tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet och att kommunens fritids- och kulturverksamhet bedrivs i tillgängliga lokaler och utemiljöer.

Målprogram för tillgänglighet. (PDF-dokument, 782 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?