Föreningsbidrag till idrottsföreningar

Ett av fritidsnämndens huvudmål är att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet med föreningsbidrag till föreningarna i kommunen som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar eller för personer med funktionsnedsättning.

Kalvinknatet på Östervångsstadion i Trelleborg.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kalvinknatet på Östervångsstadion i Trelleborg.

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag, lokal- och städbidrag, rekryteringsbidrag, bidrag till fritidsnämndens förfogande och särskilda satsningar från fritidsnämnden. Bidragsberättigade föreningar kan själva göra sin ansökan på webben.

Bidragsregler 2016 för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun. (PDF-dokument, 378 kB)

Gällande bidragsregler beslutades av fritidsnämnden 13 oktober 2015, §80 Taxor och avgifter 2016.

Ansökan om verksamhetsbidrag för höstens aktiviteter, 1 juli-31 december, ska göras senast den 25 februari. Ansökan för vårens aktiviteter, 1 januari-30 juni, ska göras senast den 25 augusti.

Gör så här

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret. Ange summa deltagare 4-20 år och deltagartillfällen enligt närvarokort.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag. (PDF-dokument, 644 kB)

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret– då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna.

Den som istället vill lämna in pappersansökan kan göra det. Ansökan och bilagor kan även skickas digitalt med e-post. Blanketter finns på vår självbetjäningssida och hos kultur- och fritidsförvaltningen. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och era medlemmar. Bifoga gärna medlemsregister.

Närvarokort och redovisning av aktiviteter

Från och med vårterminen 2015 är det obligatoriskt att ange antal flickor och pojkar i respektive åldersgrupp vid ansökan av verksamhetsbidrag. Närvarokort ska fyllas i vid varje sammankomst. Original ska finnas tillgängligt för eventuell kontroll och förvaras tillsammans med övriga handlingar i 10 år. Närvarokorten som ligger till grund för uppgifterna på ansökningen behöver inte skickas in. Kultur- och fritidsförvaltningen gör stickprovskontroller före utbetalning.

Tänk på att

  • Varje deltagare får bara räknas en gång per termin.
  • Varje deltagare får räknas på ett deltagartillfälle per dygn.
  • Det krävs minst 5 deltagare per ledarledd och schemalagd aktivitet för att räknas som deltagartillfälle. Alla som är under 21 räknas som deltagare. Ledare som är under 21 år räknas även som deltagare.
  • Alla deltagare ska vara betalande medlemmar 4-20 år.
  • Vid granskning ska medlemsregister redovisas.
  • Föreningar uppdaterar själva antal medlemmar fördelat på ålder och flickor / pojkar i föreningsregistret.

Handläggningsrutiner

Handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen kontrollerar att ansökningarna är korrekt ifyllda med erforderliga uppgifter och dokumentation enligt ovan. Jämförelse görs alltid med föregående ansökan och märkbart stora förändringar kontrolleras. Eventuella kompletteringar av handlingar begärs före godkännande och utbetalning. Bekräftelse skickas via e-post till respektive förening när ansökan är kontrollerad och signerad för utbetalning. Beslut i Riksidrottsförbundets lokstödsgrupp är vägledande för förvaltningens beslut.

Samtliga ansökningar diarieförs, sparas och arkiveras i ansökningsprogrammet FRI inklusive dokumentation och eventuella kommentarer. Utbetalningar rapporteras till fritidsnämnden som delegationsärende.

Skulder till Trelleborgs kommun

För förening som står i skuld till Trelleborgs kommun beviljas inte bidrag. Ansökan avslås men kan komma att omprövas senare av fritidsnämnden om och när skulden är betald. Vid eventuella tvister där fakturor kravstoppas gäller att förening är berättigad att söka och erhålla bidrag. Gäller för samtliga bidrag från fritidsnämnden.

Utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas över föreningens bank- eller postgirokonto. Utbetalningslistor skickas till Trelleborgs kommuns ekonomiavdelning som kontrollerar att inga förfallna fakturor finns, i sådana fall utbetalas inte bidraget och kultur- och fritidsförvaltningen informeras för att ta kontakt med respektive förening för vidare åtgärd.

Elitbidrag

Fritidsnämnden beslutade 2015-06-09, §56 att fritidsnämnden ställer sig positiv till elitidrott men anser inte att elitidrottsbidraget är förenligt med nämndens uppdrag och därför skall fritidsnämnden från och med 2016 inte längre dela ut detta.

Fritidsnämnden anser att kommunstyrelsen bör hantera frågan om ett marknadsföringsbidrag till elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen delar inte ut motsvarande bidrag.

Målprogram för tillgänglighet

Från och med 2013 finns i Trelleborgs kommun ett målprogram för tillgänglighet, där ett av målen är att allt fritids- och kulturutbud som omfattas av kommunalt stöd ska vara öppet och tillgängligt för alla. Kravet ställs att kommunalt bidragsstödda föreningar beaktar tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet och att kommunens fritids- och kulturverksamhet bedrivs i tillgängliga lokaler och utemiljöer.

Målprogram för tillgänglighet. (PDF-dokument, 782 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?