Arrangörsbidrag 2019

Kultur- och fritidsnämnden har 805 000 kronor att fördela till kommunens samlade kulturföreningsliv. Enligt det regelverk som finns för bidragshanteringen med syfte att skapa bredd och kvalitet har nämnden beslutat att fördela årets bidrag enligt nedan.

Sommar i Stadsparken
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Sommar i Stadsparken

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 10 april, §33 att fördela kulturstöd enligt nedan:

Skåre byalag; Jazzkväll i Skåre 10 000 kronor
Gärdslövs byalag; Kolmila 6 000 kronor
Lilla Beddinge byalag, Musik vid havet 0 kronor
Skytts härads hembygdsförening; Möllornas dag och höstmarknad 4 000 kronor
Nationaldagskommittén Anderslöv; Nationaldagsfirande i Anderslöv 18 000 kronor
Smyge byalag; Allsång i Smyge 40 000 kronor
Klagstorps föreläsningsförening; Föreläsningar 4 000 kronor
Summa 82 000 kronor

Budget 805 000 kronor varav 682 700 kronor fördelades 27 januari, §18. Kvar att fördela 40 300 kronor enligt beslut ovan. Kvar att fördela 140 300 kronor enligt beslut §32 att överföra 100 000 kronor från bidragspotten för sociala föreningar till arrangemangspotten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade också att föreningarna i all sin externa kommunikation skall ha med logga och text att de erhåller stöd av Trelleborgs kommun och att föreningarna i övrigt skall följa bidragsregler beslutade i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnde beslutade 27 februari, §18 att fördela arrangörsbidrag enligt nedan:

Konstverksamhet

För att säkerställa denna kulturyttring satsas 48 000 kronor på dessa föreningar. Andra satsningar på konst som inte inryms i ovanstående pott är museets och Axel Ebbes egna konstutställningar som hanteras inom museets driftsram. Samkultur Gränsgång har gratis lokaler i Kulturbruket.

Museala-, hembygds- och mölleföreningar

För att stimulera dessa har nämnden beslutat att satsa 42 700 kronor. Andra satsningar som görs utöver ovanstående är bland annat samverkansavtalet med Gamla Trelleborg rörande Borgqvistska hattmuseet. Gratis lokaler har Sjöfartsmuseet, Smyge byalag, Kulturgruppen Anderslöv och bygden samt Gamla Trelleborg.

Musikföreningar

För att stimulera föreningarnas verksamheter och stödja deras publika arrangemang har nämnden beslutat satsa sammanlagt 166 000 kronor. Det är körer, kårer, klassiskt och jazz. En stor del av musikföreningarnas arrangemang sker i samverkan kring Sommar i Stadsparken, men även i byarna, på äldreboenden och andra mindre konsertlokaler.

Sommar i Stadsparken

I denna satsning ingår all form av scenisk kultur. Musik, dans, teater och film kan passa i programmet. Nämnden avsätter 120 000 kronor för detta och det innefattar förutom rent ekonomiskt stöd till de medverkande föreningarna också STIM-avgifter, tillstånd, PR- och Marknadsföring, scenisk teknik och fri scen. Minst 15 måndagskvällar och andra dagar ska Stadsparken fyllas med kultur. Förvaltningen via sin Kultur- och evenemangsenhet får i uppdrag att arbeta fram hela konceptet inklusive att fördela pengarna till de olika aktörerna. Aktörerna kan i mån av plats vara andra än de bidragsberättigade föreningarna.

Teater, drama och dans

För att på ett särskilt sätt ta ansvar för denna konstform satsar nämnden 123 000 kronor i bidrag och stöd till dessa föreningar. Trelleborgs Riksteaterförening har gått i graven. För att säkerställa professionella teatergästspel avsätts en pott pengar i avvaktan på att en ny arrangerande förening träder fram. Under tiden får förvaltningen i uppdrag att boka upp minst ett professionellt teatergästspel år 2019. Trelleborgsrevyns sommarlustspel stöds för att säkerställa revyverksamheten. Viktigt att nämna är att nämnden även gör andra teatersatsningar utöver denna pott i form av egna arrangemang för barn och unga.

Festivaler

Att stödja olika kulturfestivaler ser nämnden som en viktig parameter för att skapa bredd och kvalitet. Därför satsas 303 000 kronor för denna typ av event. Viktigt att nämna är att kommunen på andra sätt stöttar många av dessa event via stöd från andra förvaltningar i form av material och tjänster.

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet, rekryteringsbidrag och lokalbidrag

Kultur- och fritidsnämnden har antagit gemensamma bidragsregler vilket betyder att fler föreningar kan beviljas verksamhetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet, rekryteringsbidrag och lokalbidrag .

Landsbygdsstöd

Kommunstyrelsen har avsatt medel för landsbygdsutveckling som föreningar kan söka. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen två gånger om året.

Leaderprojekt

Leader Söderslätt LLU fördelar projektmedel till föreningar löpande under året.

Övrigt stöd

Förutom stöd i rena pengar stödjer nämnden kulturföreningslivet med bland annat gratis repetitionslokaler och förråd, subventionerade lokalhyror, scenteknisk hjälp, scenvagn, gratis utescen, PR och marknadsföring via evenemangskalender och webb, information och utbildning, stöd, hjälp och samverkan.

Marknadsföring

Föreningarna ska i all marknadsföring ha med logga och text att de erhåller stöd av Trelleborgs kommun.

Allmänna bestämmelser

Föreningarna ska i övrigt följa bidragsregler beslutade i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Hjälpte informationen på den här sidan dig?