Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag för både kultur- och fritidsverksamheter. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag beslutades av kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2019.

Pyssel för aktiva ungdomar i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Pyssel för aktiva ungdomar i Trelleborg

Med anledning av att två nämnder nu har blivit en har de båda nämndernas allmänna bestämmelser för föreningsbidrag reviderats och slagits ihop.

Verksamhetsbidrag för både kultur och fritid

Följande revideringar har gjorts som är av väsentlig betydelse:

Den tidigare fritidsnämndens verksamhetsbidrag, lokalbidrag och rekryteringsbidrag har endast varit möjliga att söka för föreningar som bedrivit idrottsverksamhet för ungdomar och/eller personer med funktionsvariationer. Dessa bidragsformer har samtliga reviderats så att det från och med år 2019 är möjligt för alla föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsvariationer att söka och erhålla bidrag. Rätt till bidrag förutsätter dock fortfarande att villkoren för respektive bidragsform uppfylls av föreningen.

För studieförbunden har ett villkor lagts till som medför att studieförbund som enligt beräkningsmodellen erhåller under 100 000 kronor inte beviljas något bidrag alls.

Viktiga förändringar i bidragsreglerna för verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag för andra aktiviteter än idrott

Tidigare har verksamhetsbidrag endast varit möjligt att söka för föreningar som bedrivit idrottsverksamhet för ungdomar och/eller personer med funktionsvariationer. Från och med 1 januari 2019 är det möjligt för alla föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsvariationer att söka och erhålla verksamhetsbidrag. Rätt till bidrag förutsätter dock fortfarande att villkoren i övrigt uppfylls av föreningen.

Antal bidragsberättigade deltagare per aktivitet

Kravet på antalet bidragsberättigade deltagare per aktivitet har sänkts från fem till tre.

Antalet deltagartillfällen per termin

Kravet på att den bidragsberättigad deltagare ska ha deltagit i aktivitet under minst fem sammankomster per termin plockas bort. En bidragsberättigad deltagare är numera bidragsberättigad från första deltagartillfället. Observera att kravet på erlagd medlemsavgift om minst 50 kronor per år kvarstår.

Verksamhetsplanering och värdegrundsarbete

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 30 januari 2019, §7 Verksamhetsplan, att värdegrundsarbete blir obligatoriskt för föreningar som får bidrag för barn och ungdomsverksamhet.

Från och med ansökan om barn- och ungdomsbidrag för hösten 2019, senast 25 februari 2020, är det obligatoriskt att komplettera bidragsansökan med verksamhetsplanering för kommande år samt att svara på frågor om föreningens arbete med värdegrundsfrågor under det gångna året.

Registrera föreningens värdegrund här.

Arkivering av handlingar som laddas upp i föreningsregistret

Handlingar som laddas upp i föreningsregistret sparas i maximalt fem år.

Föreningsbidrag - Allmänna bestämmelser

Bidragsregler för föreningar inom Trelleborgs kommun

Rätt till bidrag

Förening med säte i Trelleborgs kommun som bedriver verksamhet inom kommunen och som är uppbyggd enligt demokratiska principer har möjlighet att söka föreningsbidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen bör vara ansluten till en riksorganisation.

Annan förening kan erhålla bidrag enligt redovisade regler efter prövning från fall till fall efter värdet och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver.

Inga bidrag utgår till vänorganisationer eller paraplyorganisationer.

Bidrag till Brottsofferjouren och Kvinnorjouren följer de regelverk som kommunfullmäktige har beslutat om.

Ansökan om bidrag

Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Förening som söker bidrag ska så snart årsmöte avhållits skicka in kopia av:

 • undertecknat årsmötesprotokoll
 • undertecknad revisionsberättelse
 • verksamhetsberättelse
 • kassaberättelse

Budget och verksamhetsplan för ansökningsåret samt mall för värdegrundsarbete ska skickas in.

Ansökan och bilagor ovan skall bifogas webbansökningar. Original ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

Föreningsregistret på webben ska årligen uppdateras med uppgifter om styrelse och medlemmar.

Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall.

Begreppsförklaringar

Förening

En organisation som uppfyller följande krav:

 • har antagit skriftliga stadgar
 • har haft årsmöte där verksamhets-, kassa-, och revisionsberättelser har godkänts
 • har minst tio matrikelförda medlemmar
 • har verksamhet som bedrivs under större delen av året

Medlem

Person som under den redovisade perioden har erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift dock minst 50 kronor per år.

Medlemsmatrikel

Förteckning som innehåller medlemmarnas namn, födelsedatum samt adress. Medlemsmatrikeln ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

Kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av bidragsansökan. Organisation kan avstängas från bidrag vid missbruk eller felaktiga uppgifter. Kultur- och fritidnämnden kan avslå bidragsansökan om uppgifterna inte kan styrkas tillfredsställande.

Utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas över föreningens bank- eller postgirokonto.

Kommunlogga

Förening ska i all sin externa kommunikation eller marknadsföring ha med Trelleborgs kommuns logga och texten Med stöd av Trelleborgs kommun.

Redovisning av erhållet bidrag

Förening som inte redovisar erhållet bidrag enligt anvisningar är skyldig att återbetala bidraget till kommunen.

Skulder till Trelleborgs kommun

För förening som står i skuld till Trelleborgs kommun beviljas inte bidrag. Ansökan avslås men kan komma att omprövas senare av kultur- och fritidsnämnden om och när skulden är betald. Vid eventuella tvister där fakturor kravstoppas gäller att förening är berättigad att söka och erhålla bidrag. Gäller för samtliga bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Föreningsbidrag

A) Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet
B) Lokalbidrag ungdomsverksamhet
C) Rekryteringsbidrag ungdomsverksamhet
D) Arrangörsbidrag kulturverksamhet
E) Bidrag Pensionärsorganisationer
F) Bidrag Sociala föreningar
G) Bidrag Studieförbund
H) Administrativt bidrag
I) Projektmedel för att stärka barn och ungas deltagande i kulturyttringar

Utöver de allmänna bestämmelserna gäller nedanstående kriterier för respektive bidragsformer.

A. Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet

Ändamål

Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration och ge grundtrygghet och stabilitet i verksamheten.

Villkor

Verksamhetsbidrag utgår till förening med minst tre deltagare i bidragsberättigad ålder och som har minst tio bidragsberättigade aktiviteter varje halvår. Verksamhet ska bedrivas för samtliga deltagare under större delen av året. Deltagare måste vara medlem i föreningen och ha erlagt årsavgift.

Bidragsberättigad ålder:

 • 4-20 år (från den dag medlemmen fyller 4 år till den dag medlemmen fyller 21 år)
 • för personer med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns

Bidrag utgår för ledarledd aktivitet som:

 • är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion eller motsvarande
 • består av minst tre deltagare i åldern 4-20 år. För personer med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns
 • varar minst en timme (60 minuter) inkl samling, aktivitet och återsamling

Ledare som är under 21 år räknas även som deltagare.

Varje deltagare får endast räknas in i en aktivitet per dygn.

Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation, som äger rätt till bidrag enligt förordningen om statsbidrag till ungdoms- eller handikapporganisationer.

Annan förening kan erhålla bidrag enligt redovisade regler efter prövning från fall till fall efter värdet och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver.

För att erhålla verksamhetsbidrag krävs att föreningen närvarar med minst en representant vid föreningsträffar som kultur- och fritidsnämnden kallar till. En person kan representera mer än en förening, vilket i så fall ska framgå vid anmälan. Om föreningen uteblir från ett möte reduceras verksamhetsbidraget för nästkommande termin med 10 procent.

Belopp

Bidrag utgår med av kultur- och fritidsförvaltningen vid varje bidragsfördelning fastställt belopp

a) per deltagare
b) per deltagartillfälle

Beloppet kan komma att ändras beroende på totalt antal ansökningar, deltagare och deltagartillfällen.

Närvaroregistrering

Närvarokorten som ligger till grund för uppgifterna på ansökan måste föras vid varje sammankomst men behöver inte skickas in. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att göra stickprovskontroller före utbetalning och kan därför komma att begära in närvarokorten. Antal deltagartillfällen eller antal medlemmar som skiljer sig markant från tidigare år föranleder alltid kontroll.

Ansökan

Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Ansökan göres senast 25 augusti för perioden 1 januari - 30 juni samt senast 25 februari för perioden 1 juli - 31 december.

Observara att ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall. En upprepad sen ansökan föranleder avslag.

B. Lokalbidrag ungdomsverksamhet

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som för sin verksamhet förhyr, äger eller på annat sätt orsakas kostnad för lokal eller anläggning.

Villkor

Avtal om förhyrning eller inköp av lokal ska i förväg godkännas av nämnden för att kostnaderna skall vara bidragsberättigade. Bidrag för tillfälligt förhyrda lokaler utgår ej. Hyresintäkter ska redovisas i ansökan. Utebliven redovisning av aktiviteter enligt villkor för verksamhetsbidrag medför att lokalbidrag inte kan beviljas.

Bidrag utgår ej för hyra eller skötsel av lokal då kommunen hyr ut lokalen.

Belopp

Bidrag utgår med 75 procent av nämnden godkända lokalkostnader, (lokalhyra, konsumtionsavgifter, räntekostnad, försäkring, städkostnader för högst 1 200 kronor inklusive förbrukningsartiklar, max 8 000 kronor, dock högst 150 kronor per bidragsberättigad medlem som erlagt medlemsavgift.

Bidragsberättigad medlem:

 • 4-20 år
 • för personer med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns

Städbidrag omklädnadsrum

För städning av omklädnadsrum som ej städas eller bekostas av kultur- och fritidsförvaltningen erhåller ansvarig förening efter ansökan ett särskilt städbidrag med 40 kronor per kvadratmeter. Utgår endast till förening som bedriver ungdomsverksamhet.

Ansökan

Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Ansökan göres senast 25 februari för lokalkostnader under föreningens senast avslutade verksamhetsår.

Observara att ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall. En upprepad sen ansökan föranleder avslag.

C. Rekryteringsbidrag ungdomsverksamhet

Rekryteringsbidrag kan sökas för föreningsverksamhet på skoltid i samband med lektioner. Bidrag ges med 300 kronor per klass och tillfälle. Maxbeloppet är 6000 kronor per förening under ett kalenderår.

Följande uppgifter måste finnas med i föreningens ansökan:

 • Föreningens kontaktperson
 • Namn på den skola man besökt
 • Kontaktperson på aktuell skola
 • Klassbeteckning och antalet elever
 • Datum för besöken
 • Namn på den/de som genomfört rekryteringsaktiviteten

Rekryteringsbidrag kan även sökas för motsvarande aktiviteter på lovdagar. Bidrag ges då med ett grundbelopp på 1 000 kronor per arrangemang och med ett rörligt bidrag per medverkande aktiv deltagare 4-20 år. För personer med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns. Bidraget per deltagare skall motsvara den variabel för innevarande år som gäller för verksamhetsbidragets belopp per deltagartillfälle.

Följande uppgifter måste finnas med i föreningens ansökan:

 • Föreningens kontaktperson
 • Kort beskrivning av genomförd aktivitet
 • Antalet aktiva deltagare 4-20 år (uppdelat på pojkar och flickor)
 • Datum för genomfört arrangemang
 • Namn på den/de som genomfört rekryteringsaktiviteten

Endast bidragsberättigade föreningar kan ansöka om rekryteringsbidrag och ansökan sker löpande efter genomförda aktiviteter. Deltagare måste inte ha erlagt medlemsavgift i föreningen för att rekryteringsbidrag skall erhållas. Rekryteringsbidrag kan inte kombineras med andra bidragsformer.

Ansökan om bidrag

Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Ansökan ska göras löpande senast 30 dagar efter genomförd aktivitet. Sista ansökningsdag för innevarande år är den 30 november.

Observara att ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall. En upprepad sen ansökan föranleder avslag.

D. Arrangörsbidrag -Kulturverksamhet

Arrangörsbidrag kan sökas av föreningar som har kultur som kärnverksamhet. Med kultur menas i detta fall musik, dans, konst, teater, film, kulturarv och litteratur.

Arrangörsbidrag kan beviljas för publika arrangemang som präglas av kvalitet och bidrar till ett brett kulturutbud som intresserar allmänheten i Trelleborg.

Villkor

En tydlig plan för årets arrangemang ska bifogas ansökan.

Bidraget kan inte beviljas till:

 • investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
 • arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • stödgalor där eventuellt överskott går till välgörenhetsorganisationer
 • arrangemang vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
 • arrangemang inom utbildning eller forskning
 • renodlade pedagogiska arrangemang som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform

Ansökan

Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Ansökan göres senast den 20 januari.

En del av nämndens medel för arrangörsstöd kan sparas för löpande bidragsansökningar under verksamhetsåret, vilket innebär att ansökningar även kan behandlas löpande under året.

Redovisning

Redovisning av erhållet bidrag ska ha inkommit till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 dagar efter avslutat arrangemang och ska innehålla följande information:

 • Namn på arrangemanget
 • Datum för utfört arrangemang
 • Publikantal
 • Vilka kostnader som har täckts med erhållet bidrag

Redovisning görs via webbformulär.

E. Verksamhetsbidrag Pensionärsorganisationer

Pensionärsorganisationernas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas proportionellt mellan ansökande organisationer utifrån antalet medlemmar.

Utöver allmänna bestämmelser gäller följande tilläggskriterier:

föreningen ska:

 • bedriva socialt värdefull ideell verksamhet
 • vara demokratiskt uppbyggd och inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet

Ansökan

Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Sista ansökningsdatum är den 25 februari.

För sent inkommen ansökan föranleder avslag.

F. Verksamhetsbidrag Sociala föreningar

Föreningar som bedriver frivillig social verksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag. Bidrag beviljas av nämnden efter särskilt beslut.

Förening kan enbart få bidrag för verksamhet som riktar sig till boende i Trelleborg kommun. För att en förening ska kunna erhålla bidrag ska denna vara ett viktigt alternativ eller komplement till kommunens egna insatser för människor i utsatta situationer.

Utöver allmänna bestämmelser gäller följande tilläggskriterier:

föreningen ska:

 • bedriva socialt värdefull ideell verksamhet
 • vara demokratiskt uppbyggd och inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet

Dessutom ska tredje parts nytta vara tydlig.

Ansökan

Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Sista ansökningsdatum är den 20 januari.

Observara att ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall. En upprepad sen ansökan föranleder avslag.

Redovisning

Redovisning sker via föreningens verksamhetsberättelse där det tydligt ska framgå hur bidraget har använts i verksamheten.

Verksamhetsberättelsen ska skickas in senast 30 dagar efter det att årsmöte har avhållits.

G. Bidrag till Studieförbund

Bidrag till studieförbund verksamma i Trelleborgs Kommun utbetalas enligt följande beräkningsmodell.

Bidragsbelopp under 100 000 kronor beviljas ej.

Basbidrag (70% av utbetalningen)

Basbidraget grundas på fyra kriterier; andelen studietimmar, deltagartimmar, målgruppstimmar och bidragets storlek de senaste fyra åren. År 2013 till år 2016 är således underlag till bidraget som betalades ut år 2018 osv.

Volymbidrag (15% av utbetalningen)

Volymbidraget grundas på andelen studietimmar under verksamhetsåret två år tillbaka. År 2018 bygger således på siffror från år 2016 osv.

Målgruppsbidrag (15% av utbetalningen)

Målgruppsbidraget grundas på andelen målgruppstimmar under verksamhetsåret två år tillbaka. År 2018 bygger på siffror från år 2016 osv.

Ansökningsprocess

15 februari Information/påminnelse till samtliga studieförbund verksamma i Trelleborgs Kommun att inkomma med ansökningshandlingar. Utskick av ansökningshandlingar.

30 mars Sista datum att skicka in ansökningshandlingar.

15 maj Utbetalning 1:2 av beviljat bidrag enligt beräkningsmodell fem år bakåt.

30 september Sista datum för revisionen att godkänna årsredovisningar från studieförbunden.

30 oktober Utbetalning 2:2

Datumen ovan är ungefärliga med hänvisning till arbetsdagar och helgdagar.

Frågor kring ansökningsprocessen och beräkningsmodellen hänvisas till 0410-73 43 65.

Redovisning

Redovisning och kontroll sker genom Trelleborgs kommuns revisorer.

H. Administrativt bidrag

Föreningar i Trelleborgs kommun kan ansöka om administrativt bidrag för att anställa en person med arbetshinder. Bidraget syftar till att stimulera föreningslivet i Trelleborg samtidigt som det skapar möjligheter för personer med arbetshinder som uppbär försörjningsstöd att få en anställning.

Bidraget innebär att föreningen, förutom anställningsstödet från arbetsförmedlingen, kan ansöka om ytterligare max 3000 kronor för att täcka lönekostnader för en anställd som har ett arbetshinder med beslut om anställningsstöd från arbetsförmedlingen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Föreningens namn och kontaktuppgifter
 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Namn, personnummer, tjänstgöringsgrad och titel för den person ansökan gäller
 • Kort beskrivning av de arbetsuppgifter som den anställde kommer att utföra
 • För vilken period ansökan avser

Ansökan skickas till

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 63
231 21 Trelleborg

Skriv i ämnesraden/Märk kuvertet Administrativt bidrag

I. Projektmedel för att stärka barn och ungas deltagande i kulturyttringar

Med kultur menas i detta fallet musik, dans, konst, teater, film, kulturarv och litteratur.

I samverkan med studieförbunden och den ideella sektorn skapas verksamheter som riktas till barn och unga för att främja deras vilja och förmåga till kulturskapande. Kultur- och fritidsförvaltningen bistår i samverkansprocesserna.

Samverkansprojekt mellan föreningar prioriteras.

Projektbeskrivining samt budget för projektet bifogas ansökan.

Ansökningar behandlas löpande. Sista ansökningsdatum den 30 november.

Redovisning görs via webbformulär.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?