Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag för både kultur- och fritidsverksamheter. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag är beslutade av kultur- och fritidsnämnden.

Pyssel för aktiva ungdomar i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Pyssel för aktiva ungdomar i Trelleborg

Verksamhetsbidrag för både kultur och fritid

Tidigare har verksamhetsbidrag endast varit möjligt att söka för föreningar som bedrivit idrottsverksamhet för ungdomar och/eller personer med funktionsvariationer. Från och med 1 januari 2019 är det möjligt för alla föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsvariationer att söka och erhålla verksamhetsbidrag. Rätt till bidrag förutsätter dock fortfarande att villkoren i övrigt uppfylls av föreningen.

För studieförbunden har ett villkor lagts till som medför att studieförbund som enligt beräkningsmodellen erhåller under 100 000 kronor inte beviljas något bidrag alls.

Antal bidragsberättigade deltagare per aktivitet

Kravet på antalet bidragsberättigade deltagare per aktivitet har sänkts från fem till tre.

Antalet deltagartillfällen per termin

Kravet på att den bidragsberättigad deltagare ska ha deltagit i aktivitet under minst fem sammankomster per termin plockas bort. En bidragsberättigad deltagare är numera bidragsberättigad från första deltagartillfället. Observera att kravet på erlagd medlemsavgift om minst 50 kronor per år kvarstår.

Verksamhetsplanering och värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete är obligatoriskt för föreningar som får bidrag för barn och ungdomsverksamhet. Från och med ansökan om barn- och ungdomsbidrag för hösten 2019, senast 25 februari 2020, är det obligatoriskt att komplettera bidragsansökan med verksamhetsplanering för kommande år samt att svara på frågor om föreningens arbete med värdegrundsfrågor under det gångna året.

Registrera föreningens värdegrund här.

Arkivering av handlingar som laddas upp i föreningsregistret

Handlingar som laddas upp i föreningsregistret sparas i maximalt fem år.

Föreningsbidrag - Allmänna bestämmelser

Bidragsregler för föreningar inom Trelleborgs kommun beslutades av kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2019, §20.

Rätt till bidrag

Förening med säte i Trelleborgs kommun som bedriver verksamhet inom kommunen och som är uppbyggd enligt demokratiska principer har möjlighet att söka föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningen bör vara ansluten till en riksorganisation.

Annan förening kan erhålla bidrag enligt redovisade regler efter prövning från fall till fall efter värdet och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver.

Inga bidrag utgår till vänorganisationer eller paraplyorganisationer.

Bidrag till brottsofferjouren och kvinnorjouren följer de regelverk som kommunfullmäktige har beslutat om.

Ansökan om bidrag

Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall. Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Förening som söker bidrag skall så snart årsmöte avhållits skicka in kopia av verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, kassa- och revisionsberättelser. Ansökan och bilagor ovan skall bifogas webbansökningar. Original ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten. Föreningsregistret på webben ska uppdateras med uppgifter om styrelse och medlemmar.

Budget och verksamhetsplan för ansökningsåret samt mall för värdegrundsarbete skall bifogas ansökan.

Vid föreningens bildande ska föreningens antagna stadgar skickas in. Om stadgarna blir föremål för revidering ansvarar föreningen för att skicka in uppdaterade stadgar.

Ansökan och bilagor enligt ovan skall bifogas webbansökningar. Ansökan ska vara underskriven före scanning och original ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

Begreppsförklaringar

Förening

En organisation som uppfyller följande krav:

  • Har antagit skriftliga stadgar.
  • Har haft årsmöte där verksamhets- kassa- och revisionsberättelser har godkänts.
  • Har minst tio matrikelförda medlemmar.
  • Har verksamhet som bedrives under större delen av året.

Medlem

Person som under den redovisade perioden har erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift dock minst 50 kronor per år.

Medlemsmatrikel

Förteckning som innehåller medlemmarnas namn, födelsedatum samt adress. Medlemsmatrikeln ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

Kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av bidragsansökan. Organisation kan avstängas från bidrag vid missbruk eller felaktiga uppgifter. Kultur- och fritidförvaltningen kan avslå bidragsansökan om uppgifterna inte kan styrkas tillfredsställande.

Utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas över föreningens bank- eller postgirokonto.

Redovisning av erhållit bidrag

Förening som inte redovisar erhållit bidrag enligt ansökningar är skyldig att återbetala bidraget till kommunen.

Skulder till Trelleborgs kommun

För förening som står i skuld till Trelleborgs kommun beviljas inte bidrag. Ansökan avslås men kan komma att omprövas senare av kultur- och fritidsnämnden om och när skulden är betald. Vid eventuella tvister där fakturor kravstoppas gäller att förening är berättigad att söka och erhålla bidrag. Gäller för samtliga bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan

Ansökningar behandlas löpande under året. Bidragsansökan skall göras på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Redovisning

Redovisning görs via webbformulär.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?