Biblioteksplanen 2013 - 2017

Här hittar du biblioteksplanen för Trelleborgs kommun 2013 - 2017.

Framsidan på biblioteksplanen.
Foto: Jörgen Gånvall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Framsidan på biblioteksplanen.

Vad är en biblioteksplan?

Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som ska tjäna som ett strukturerat verktyg för politiker och tjänstemän i utvecklingsarbetet med biblioteksverksamheten.

Biblioteksplanen antas för en fyraårsperiod och revideras närmast 2017. Därefter revideras den vart fjärde år. Arbetet med att uppfylla målen ska pågå kontinuerligt och kommer att utvärderas löpande. Utifrån biblioteksplanen formuleras en verksamhetsplan som syftar till att uppfylla de mål som är satta.

Biblioteksplanen 2013 - 2017 (PDF-dokument, 1.6 MB)

Trelleborgs biblioteksplan (sammanfattning)

Biblioteket har flera olika funktioner att fylla. Det ska vara en mötesplats, ett kultur- och kunskapscentrum. Målet för biblioteken i Trelleborg är att finnas till för alla besökare oavsett om det gäller arbete, studier eller fritid, genom att stimulera och inspirera till läsning, kunskapsinhämtning och kulturupplevelser.

Vad är det?

Mötesplats
Biblioteket är det enda offentliga rum som ger plats för alla medborgare utan krav på motprestationer. Här ska inte endast informationshantering och kulturella upplevelser stå i centrum utan också det kravlösa mötet människor emellan. Biblioteket är också en plats där man möter fackutbildad personal som kan vägleda i informationssökning och svara på frågor.

Kulturcentrum
Biblioteket ska vara ett centrum för kulturupplevelser för alla, genom att erbjuda litteratur och tidskrif­ter samt musik och film av god kvalitet i såväl tryckt som digital form. I det som presenteras på biblio­teket ska mångfalden vara genomgripande och det gränsöverskridande mötet ska beaktas. Biblioteket ska också arbeta med olika aktiviteter och arrangemang, varav en del är återkommande och andra är tillfälliga satsningar. I denna roll är samverkan med andra aktörer avgörande för goda resultat.

Kunskapscentrum
I vårt informations- och kunskapssamhälle är god tillgång till digitala och tryckta medier grundläggan­de för att möta medborgarnas behov. Informationsflödet i samhället ökar och alltmer digitaliseras. Alla medborgare har dock inte tillgång till den digitala världen och den digitala klyftan växer. Biblioteket har ett ansvar för att utjämna denna klyfta och för att stödja alla medborgares informationskompetens.

Hur når vi dit?

Vara en mötesplats som på olika sätt belyser aktuella skeenden genom att tydligt vara en del av samhället och spegla allmänhetens intressen. Erbjuda inbjudande och ändamålsenliga lokaler som särskilt möter behoven hos biblioteksla­gens prioriterade målgrupper.

Litteratur och kultur för alla. Lyfta fram litteraturen genom att aktivt arbeta med lässtimulerande projekt. Fokusera på ett medieutbud som stärker språkutveckling och läslust. Ta fram en plan för vilka prioriterade målgrupper biblioteket ska fokusera på och hur.

Erbjuda hjälp och vägledning i informationssökning, både digitalt och i andra medier. Tillhandahålla utländska medier som motsvarar behovet. Tillhandahålla litteratur anpassad för funktionshindrade.

Två områden är speciellt prioriterade, dels att bygga ut det Digitala biblioteket, dels att stärka skolbiblioteksverksamheten i kommunen genom att bygga upp en skolbibliotekariepool.

Personalen är det nav allt snurrar runt, för att nå fram till biblioteket som mötesplats, kultur- och kunskapscentrum, det är viktigt att det finns ett adekvat antal.