Allmänna villkor avseende det låsta cykelgaraget vid Trelleborg C.

Dessa villkor och förutsättningar gäller alla avtal relaterade till tjänsten låst
cykelgarage som ingås med Teknisk serviceförvaltning vid Trelleborgs kommun,
nedan kallad Trelleborgs kommun och deras ombud.

1.   Trelleborgs kommun förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i villkoren och rutinerna kring tjänsten.
2.   Trelleborgs kommun har rätt att med en månads förvarning avsluta tjänsten. I händelse av att tjänsten avslutas återköps förbetalda perioder.
3.   Trelleborgs kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget samt omhändertagande av kvarlämnade cyklar eller cyklar för vilken den betalda perioden förfallit.
4.   Trelleborgs kommun hyr ut platser i cykelgaraget varav en del platser är avsedda för elcyklar med tillgång till eluttag för uppladdning av elcykelns batteri.
5.   Trelleborgs kommun ansvarar inte för skador på cykeln eller dess tillbehör, förlust av cyklar eller annan utrustning som förvaras i cykelgaraget.
6.   Trelleborgs kommun kan komma att kameraövervaka cykelgaraget.
7.   Om en användare bryter mot de allmänna villkoren eller på annat sätt missbrukar tjänsten har Trelleborgs kommun rätt att stänga av användaren från fortsatt brukande av tjänsten. Trelleborgs kommun förbehåller sig rätten att vägra ny registrering till personer som påkommits att bryta mot avtalet eller på annat sätt missbrukat tjänsten.
8.   Trelleborgs kommun hyr ut plats i cykelgaraget mot i förväg tecknat abonnemang.
Användaren
9.   För parkering krävs abonnemang som betalas i förskott. Trelleborgs kommun tillhandahåller låst cykelparkering i garage som kan användas året runt. För att kunna nyttja tjänsten behövs en registrering och anmälan på triply.se/trelleborg. I och med att ni registrerat er har ni ingått ett avtal med Trelleborgs kommun. Abonnemanget för cykelparkeringen är löpande tillsvidare. Tillsvidare innebär att avtalet varar en viss period och förlängs om ni inte själv säger upp avtalet senast två dagar innan betalningsperioden upphör. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Trelleborgs kommun äger rätten att stoppa medlemskapet vid utebliven betalning. Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumeration.
10.   Tillgång till tjänsten sker via kort eller tagg som kunden själv registrerar vid garaget. Vid tecknande av abonnemang krävs ett giltigt BankID. Personuppgifter som hanteras i samband med registreringen kommer att hanteras enligt GDPR.
11.   Abonnemanget ger tillgång till cykelgaraget dygnet runt för den perioden abonnemanget löper. Användningen avser endast den person som undertecknat villkoren. Parkeringsabonnemanget gäller för att parkera en (1) cykel per registrerad användare.
12.   Användaren är personligen ansvarig för att parkera cykeln på för ändamålet avsedd plats, i befintliga cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykeln in och ut från anläggningen. Elcyklar måste parkeras på för dem särskilt avsedd plats där utrustning finns för laddning av elcykelns batteri. Användaren är personligen ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna utrustning när cykeln avlägsnats. Vid eventuell stöld eller skadegörelse av parkerad cykel eller dess tillbehör utgår ingen ersättning.
13.   Eluttagen i cykelgaraget är endast avsedda för användare med elcykel och får endast nyttjas för uppladdning av elcykelns batteri. Användaren är personligen ansvarig för att ladda batteriet enligt dess anvisningar. Vid eventuella skador på batteriet och annan utrustning utgår ingen ersättning.
14.   Användare har inte rätt att vistas längre tid i cykelgaraget än vad som behövs för att parkera eller hämta cykeln.
15.   Abonnemanget är personligt. Användare som släpper in icke-registrerade personer eller på annat sätt missbrukar cykelgaraget förlorar rätten att använda cykelgaraget och har ingen rätt till återbetalning. Användaren ansvarar för att ingen annan än den själv tar sig in samtidigt eller i direkt anslutning efter användaren har öppnat dörren. Om en användare uppmärksammar någon obehörig eller annan misstänkt verksamhet i cykelgaraget skall detta rapporteras till Trelleborgs kommun. Undvik att ingripa själv, kontakta Polis.
16.   Vid förlust av kort eller tagg ska användare snarast anmäla detta till support@triply.se. Det ankommer på användare att även spärra kortet hos kortutställaren, t.ex. bank eller kollektivtrafik.
17.   Om användaren väljer att avsluta abonnemang eller det avslutas pga utebliven betalning måste cykeln hämtas ut innan sista giltighetsdatum. Om användaren inte hämtar ut sin cykel innan sista giltighetsdatum kommer cykeln att omhändertas enligt kommunens rutiner. Cykeln lämnas ut mot att användaren erlägger de kostnader för avlägsnandet och förvarandet av cykeln som Trelleborgs kommun haft i samband därmed samt mot uppvisande av legitimation och nyckel till det ursprungliga låset. Användaren är inte berättigad till kompensation för skador på hans eller hennes egendom som eventuellt uppstått som ett resultat av avlägsnandet eller förvarandet av cykeln.
18.   Om cykeln inte efterfrågas under tre (3) månader efter sista giltighetsdatum betraktas cykeln som övergiven, och hanteras i enlighet med kommunens rutiner för övergivna cyklar.
19.   Användning avser endast den person som godkänt villkoren och det cykelgarage som föranmäldes vid registreringen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?