Åtgärder under vintertid

Snöväder under vintertider kan innebära stora utmaningar för att hålla gator och gångbaneutrymmen framkomliga och säkra för trafikanter. I Trelleborg är ansvaret delat för kommunala gator, då kommunen sköter snöröjning av gator och fastighetsägare snöröjning och halkbekämpning av gångbanor intill fastigheten. På detta sätt blir snöröjningen mer effektiv, då fler kan göra mer när stora ytor snabbt behöver snöröjas samtidigt.

Grönegatan
Foto: Mats Lawesson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Grönegatan

Snöröjning

Det är alltså fastighetsägarens ansvar att gångbaneutrymmet utanför fastigheten hålls fria från snö och is vid de kommunala gatorna i kommunen. Utrymmet utanför fastigheten kan se olika ut men kravet är att ett gångbaneutrymme på minst 1,5 meter i bredd ska hålls fritt och säkert för gångtrafik under vintertid. På vissa platser behöver kommunen använda delar av gångbaneutrymmet för uppsamling av snö från gatan. På platsen där denna snö förvaras bortfaller därför fastighetsägarens ansvar. Är det kvarvarande utrymmet på gångbanan mindre än 0,75 meter bortfaller ansvaret för denna del av gångbanan helt.

Halkbekämpning

Under vintertid kan även problem med halka uppstå och därför har fastighetsinnehavaren även ansvar för att sanda eller på annat sätt göra gångbanan säker för gångtrafikanter. Då vintern passerat har fastighetsägaren även ansvar för att sopa bort och ta hand om den sand som använts för att hålla gångbaneutrymmet halkfritt.

Hindra istappar och snöras från tak

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att snö och istappar kommer bort från tak, balkonger och liknande innan det ramlar ner av sig själv med risk för personskada. Skulle risk för snö och isras uppstå ska fastighetsägare se till att gångbanan omedelbart spärras av samt att snön och isen tas bort på ett säkert sätt inom 24 timmar. Därefter ska gångbanan öppnas igen.

Rensa rännstensbrunnar

Inom gatunätet finns så kallade rännstensbrunnar och i de fall brunnarna ligger inom gångbaneutrymmet är det fastighetsägarens ansvar att hålla dem fria från skräp, snö och is som hindrar vattnet att rinna ner i brunnarna. För att brunnarna ska fungera får inte stenar, sand och skräp sopas eller spolas ner i brunnarna.

Fri väg för sophämtning

För att sophämtningen ska fungera även under vintern krävs det även att du som fastighetsägare ser till att transporten av sopkärlet till sopbilen kan ske utan snöhinder eller halkrisk för renhållningsarbetarna. Mer information kring detta hittar du under rubriken Sophämtning vintertid på webbplatsens sidor om avfall och återvinning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?