Trygghetsvärdar

Ett av Trelleborgs kommuns effektmål handlar om att öka tryggheten hos kommuninvånarna. Resultatet från Polisens senaste Trygghetsmätning visar emellertid på en rad utmaningar.

Oron för att utsättas för inbrott är påtaglig i hela kommunen. Även nedskräpning och fortkörning upplevs som ett övergripande problem. I Trelleborgs tätort har otryggheten under kvällstid ökat, liksom otryggheten i kollektivtrafiken (buss och tåg). Samtidigt som resultaten från mätningen indikerar något ökad otrygghet jämfört med föregående år, är den faktiska utsattheten för brott låg. Det gäller såväl fysiskt våld som stöld, skadegörelse och mängdbrott. Känslan av trygghet är emellertid viktig att beakta eftersom den ytterst påverkar var människor väljer att bosätta sig, var företagen etablerar sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas. Är otryggheten obefogad (dvs. platsen är de facto säker) kan allmänhetens uppfattning förändras genom tillsynes enkla metoder. Trelleborgs kommun beslutade att under 2018 inrätta Trygghetsvärdar som ett led i att öka den upplevda tryggheten.

Vad är en trygghetsvärd?

En trygghetsvärd är kommunanställd personal som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta, avvisa etc. personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Grunduppdrag

Trygghetsvärdens övergripande uppdrag handlar om att skapa närvaro genom att, företrädelsevis kvällar och nätter, förflytta sig i kommunen i en tydligt uppmärkt bil. Arbetssättet gör det möjligt att vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av polis, väktare, räddningstjänst, ambulans, kommunala jourer etc. Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid och att det inte förekommer skadegörelse eller annat som kan kosta kommunen dyrt.

Händelsestyrt arbete

Trygghetsvärden arbetar på uppdrag av kommunens säkerhetschef som efter samråd med polisen m.fl. kan förlägga trygghetsvärdens arbete till strategiskt utvalda platser eller områden inom kommunen. Det kan handla om bostadsområden som drabbats av inbrott, parkeringsplatser där bilarna utsatts för skadegörelse eller platser i kommunen där otryggheten upplevs hög. Trygghetsvärdens uppgift blir att närvara i området och vid behov samtala med de människor som vistas där.

Kontaktuppgifter

Du kan nå Trygghetsvärdarna på följande sätt:

Mobiltelefon

0722-31 39 41
0722-31 40 69
0722-31 70 19

E-post

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!