Tillsyn

Räddningstjänsten Trelleborg är tillsynsmyndighet när det gäller de skyldigheter som framgår av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

De civilrättsliga avtal som finns upprättade innebär att Räddningstjänsten Trelleborg inte bara sköter dessa ärenden i Trelleborgs kommun, utan även i Vellinge och Skurup. Lagstiftningarna preciserar inte vilka verksamheter som ska omfattas av tillsyn. Kommunerna gör denna bedömning själva, likaså hur ofta tillsynsbesöken ska genomföras. Detta finns preciserat i räddningstjänstens riktlinje för tillsynsverksamheten.

Som exempel kan nämnas att vårdanläggningar, industrier, skolor, hotell, större samlingslokaler och vissa samhällsviktiga anläggningar normalt sett omfattas av tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor. De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor omfattas normalt sett alltid av tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Vissa verksamheter omfattas av tillsyn enligt båda lagstiftningarna. Räddningstjänsten kan då genomföra tillsyn enligt båda lagstiftningarna vid samma tillsynsbesök.

Den enskildes ansvar

Enligt LSO ska ägare eller nyttjare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Det är hur väl fastighetsägare och nyttjare uppfyller ovanstående som räddningstjänsten kontrollerar vid tillsyn. Att man ska uppfylla ett skäligt brandskydd gäller alla, oavsett om det handlar om en publik lokal, en industri eller din enskilda lägenhet eller villa. Vad som anses som skäligt i olika verksamheter varierar dock såklart. I skälighetsbedömningen ingår inte bara det rent fysiska brandskyddet utan man ska även bedriva ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i någon omfattning för att brandskyddet ska anses vara skäligt.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är den enskilde fastighetsägaren eller nyttjaren som är ansvarig för brandskyddet och att följa det som står i lagstiftningen. Räddningstjänsten ansvarar aldrig för något brandskydd. Räddningstjänstens roll är att genom tillsynsverksamheten kontrollera att lagen efterföljs av fastighetsägare och nyttjanderättshavare.

Hur kan min organisation förbereda sig inför en tillsyn?

Till och börja med bör ni se till att ni har sammankallat de nyckelpersoner som ni anser har något att tillföra eller som på något sätt berörs av tillsynens utfall och har möjlighet att påverka. Det kan till exempel vara den brandskyddsansvarige, företagets chef, föreståndarna för den brandfarliga varan, med flera.

Därefter bör ni se över all dokumentation inom ramen för ert Systematiska brandskyddsarbete (SBA) och säkerställa att den än tydlig, uppdaterad och korrekt. Räddningstjänsten kontrollerar både verksamhetens SBA och byggnadens tekniska brandskydd vid tillsynsbesöket. Om tillsynen omfattar tillsyn enligt LBE kontrollerar räddningstjänsten, utöver verksamhetens SBA, även installationer och komponenter som hänförs till den brandfarliga eller explosiva varan.

Vad händer när tillsynen är genomförd?

Efter tillsynen översänder räddningstjänsten en tjänsteanteckning. I det framgår eventuella brister i brandskyddet eller andra iakttagelser som räddningstjänsten gjort. I tjänsteanteckningen framgår också vår helhetsbedömning av brandskyddet.

Om brandskyddet är tillräckligt bra, ”skäligt”, kommer räddningstjänsten att avsluta ärendet. Tjänsteanteckningen kan dock innehålla påtalanden om brister som måste åtgärdas eftersom dessa kan försämra brandskyddet.

Om allvarliga brister har upptäckts, kan räddningstjänsten ta beslut om föreläggande eller förbud. Vid ett föreläggande påtvingas en viss åtgärd för att brandskyddet ska bli tillräckligt bra, och vid ett förbud förbjuds en viss aktivitet eller användning av en lokal tills det att vissa krav är uppfyllda. Alla föreläggande och förbud kan överklagas hos Länsstyrelsen.

I vissa fall kombineras ett beslut om föreläggande eller förbud med ett vite. Föreläggande eller förbud med vite tillämpas om bristerna medför stor fara för liv och hälsa eller om tidigare beslut inte efterlevts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?