Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Sveriges försvar

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Totalförsvarsplikt

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt i Försvarsmakten.
  • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om.
  • Allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

I många år har förberedelserna för krigsfara och krig varit mycket begränsade i Sverige. I stället har myndigheter och kommuner satsat på att stärka beredskapen för fredstida kriser som översvämningar och it-attacker. Men i takt med en förändrad omvärld har regeringen beslutat att stärka totalförsvaret. Därför ska planeringen för Sveriges civila försvar återupptas. Det kommer att ta tid att utveckla alla delar igen. Samtidigt är beredskapen för fredstida kriser en viktig grund för vår motståndskraft vid krig. Följ utvecklingen på dinsäkerhet.se

Om Sverige angrips krävs motstånd

Vi måste kunna stå emot olika slags angrepp mot vårt land. Redan i dag sker attacker mot viktiga IT-system och försök att påverka oss med falsk information. Vi kan också påverkas av konflikter i närområdet.

Möjliga angrepp kan vara:

  • Cyberattacker som slår ut viktiga IT-system.
  • Sabotage av infrastruktur (till exempel vägar, broar, flygplatser, järnvägar, el-ledningar och kärnkraftverk).
  • Terrorattentat som drabbar många människor eller viktiga verksamheter.
  • Försök att påverka Sveriges beslutsfattare eller invånare.
  • Avskurna transporter som ger brist på livsmedel och andra varor.
  • Militära angrepp, exempelvis flyganfall, robotattacker eller andra krigshandlingar.

Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig kan regeringen besluta om höjd beredskap. De fredstida lagarna gäller, men vid höjd beredskap kan även andra lagar användas. Staten kan exempelvis ta över privat egendom som är särskilt viktig för totalförsvaret.

Vid höjd beredskap ska hela samhället kraftsamla för att möta en angripare och för att se till att det viktigaste fungerar. Vid höjd beredskap kan du bli inkallad för att hjälpa till på olika sätt.

Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!