Brottsförebyggande arbete

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs inte bara att brott som begåtts utreds och att gärningsmän åtalas och brottsoffer får stöd, utan också att så många brott som möjligt förebyggs - då behövs insatser från hela samhället.

Eftersom orsakerna till brottsligheten är mångfacetterade innebär det att åtgärderna måste anpassas efter olika omständigheter. Regeringens mål är att göra hela Sverige till ett tryggt land att leva i.

En viktig del i ett strategiskt brottsförebyggande arbete är samverkan mellan polis och kommun. Idag har den samverkan börjat formaliseras och struktureras genom så kallade samverkansöverenskommelser.

Samverkan mellan polis och kommun bör byggas upp kring fem steg. Utöver det första steget, att samverka, är stegen i princip desamma som de steg som utgör basen den brottsförebyggande processen och i ett problemorienterat polisarbete. De fem stegen är att:

  • Initiera samverkan och enas om att den ska genomföras
  • Kartlägga de lokala problemen
  • Enas om en gemensam problembild och planera för relevanta åtgärder
  • Genomföra åtgärder
  • Följa upp samverkan.

I Trelleborgs kommun finns en samverkansplan som är skriven tillsammans med polisen. Eftersom polisen genomförde en stor omorganisation, så beslutade kommunen och polisen att överenskommelsen även skulle gälla under 2015, och sedan ska en ny överenskommelse tas fram.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?