Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som har det övergripande ansvaret för att den kommunala hälso- och sjukvården, upp till sjuksköterskenivå, bedrivs på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet.

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, samt de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador m m inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Gemensamt ansvarsområde för den kommunala hälso- och sjukvården

MAS ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner samt kontrollera att dessa följs upp och är kända i verksamheten.

Patientsäkerhetsberättelse

MAS följer också upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta till socialnämnden. Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse där arbetet under det gångna året belyses.
Patientsäkerhetsberättelse 2018 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Lex Maria

MAS ansvarar också för Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen enligt SOSFS 2005:28 om en vårdtagare, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist eller sjukdom.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor på den kommunala hälso- och sjukvården är du välkommen att kontakta oss.

Du kan också vända dig till Patientnämnden kring kommunens vård och omsorg. Kontaktperson för Patientnämnden i Trelleborgs kommun är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?