Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal efter samtycke från patient, ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag.

  • ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten
  • mindre kostsamt och tidskrävande dubbelarbete
  • bättre samplanering och samordning mellan vårdgivare

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården
Förbättrad patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet
Ökad vårdkvalitet
Ökad patientsäkerhet
Ökad effektivitet
Höga säkerhetskrav
Tidplan

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården

All vård av patienter journalförs. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker vård.

Patientdatalagen ger nu hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att över organisationsgränser, till exempel mellan landsting och kommuner, ta del av patientjournaler genom en så kallad sammanhållen journalföring.

Journalen ger legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal viktig medicinsk information så att du som patient kan få en god och säker vård. Dessutom slipper du som patient upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. NPÖ visar om du som patient har gett ditt samtycke till åtkomst av informationen.

Du som patient kan spärra den information du inte vill att en annan vårdgivare ska se.

Förbättrad patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet

Bakgrunden till NPÖ är behovet av effektiva verktyg som ger behörig hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till patientinformation över organisationsgränserna.

Idag finns en ökad rörlighet med fria vårdval och en större specialisering inom vården som gör att patienter oftare har kontakt med flera olika vårdgivare, som var och en registrerar och förvaltar lokalt.

Tjänsten Nationell patientöversikt gör det nu möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal, med patientens samtycke, ta del av vårdinformation som registrerats hos andra regioner/landsting, kommuner eller privata vårdgivare. När fler kan ta del av samma information skapas en mer effektiv och säker vård.

Ökad vårdkvalitet

En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling i tid. Man får också bättre förutsättningar att arbeta förebyggande, kunna samplanera och samordna vårdinsatser mellan regioner/landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Ökad patientsäkerhet

Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering. Varningar för till exempel överkänslighet gör att behandlingar som innebär risker och/eller obehag för patienten kan undvikas.

Ökad effektivitet

Delad information minskar kostsamt dubbeljobb. Patienten slipper upprepa hela sin vårdhistorik vid mötet med en ny vårdgivare och journaler behöver inte skickas med post.

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare.

  • Behörig hälso- och sjukvårdspersonal måste identifiera sig med e-tjänstekort för att ta kunna ta del av informationen.
  • Endast den personal som du har en vårdrelation med och där du gett ditt samtycke, kan komma åt informationen.
  • Du rätt att få ut ett så kallat loggutdrag från vårdgivaren där man ser att och när någon läst journalen.

tillbaka

Hjälpte informationen på den här sidan dig?