Mottagning och etablering av nyanlända

Stat och kommun delar på ansvaret för nyanländas etablering. Bostad och arbete är avgörande för etableringen och en mycket viktig del i integrationen.

Asylsökande och nyanlända

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle.

Trelleborgs kommun ansvarar för skolgång och förskola. Asylsökande barn och ungdomar har rätt till skolgång enligt samma principer som andra medborgare.

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Länsstyrelsen gör en fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas och därmed ska få bostad och stöd.

Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare.

Bostad, jobb och språk

Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016 innebär ett gemensamt ansvar för att ta emot nyanlända.

Bostadssegregation försvårar språkutvecklingen och möjligheterna att få ett arbete. En bättre och ökad samverkan mellan kommunen och allmännyttiga och privata bostadsföretag bidrar till att underlätta bostadssituationen. Trelleborgs kommun kan även hjälpa privatpersoner som vill hyra ut sin bostad genom att förmedla kontakt.

Trelleborgs kommun erbjuder de nyanlända Svenska för invandrare (Sfi), Samhällsorientering samt vid behov andra insatser i kommunens regi.

Föreningsliv och engagemang

Ett aktivt föreningsliv ökar chanserna till en snabbare etablering i samhället. Trelleborgs kommun har en omfattande förenings- kultur- och fritidsverksamhet för både barn och vuxna.

Plan för etablering

Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället. En individuell etableringsplan görs för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället.

Aktiviteterna pågår på heltid och planen varar i två år. Under förutsättning att man följer sin plan utbetalas etableringsersättning. Målet är att man kommer in på den svenska arbetsmarknaden och kan försörja sig själv genom arbete eller studier.

Målgrupp för etableringsplanen

  • nyanlända i åldern 20-64 år med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande.
  • nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande.
  • anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från att personen som hen har anknytning till togs emot i en kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?