Utredning - familj, barn och ungdom

Det yttersta ansvaret för barn och ungdom som riskerar att fara illa, ligger hos socialtjänsten.

Personal hos andra myndigheter, till exempel skolan och sjukvården, är enligt socialtjänstlagen 14 kapitlet 1 § skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de kommer i kontakt med barn 0 - 18 år i sin verksamhet, som de tror kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Om du har en misstanke

Om du misstänker att något barn far illa kan kontakt tas med socialtjänstens mottag. Mottagets telefontider finns i kontaktuppgifterna på sidan. Du når mottaget via kundtjänst.

Vid kontakt med socialtjänsten har du möjlighet att vara anonym - uppge då inte ditt namn.
Observera att när ni skickar en orosanmälan via e-post så kommer inte e-postadress eller avsändarnamn att kunna hemlighållas.

Du kan även göra en orosanmälan via våra e-tjänster. Här kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter eller göra din anmälan anonymt. Om du anmäler som yrkesperson i en verksamhet där du har anmälningsskyldighet kan du dock inte vara anonym.

Anmälan

Alla anmälningar som inkommer till socialtjänsten behandlas och bedöms samma dag som den inkommer av mottagningsgruppen utifrån allvarlighetsgrad.

Därefter kallas föräldrar och barn till ett första möte med socialsekreterare. Till detta möte brukar även den som har anmält vara inbjuden, om anmälan kommer från personal som arbetar på t.ex. skolan eller inom sjukvården.

Efter det mötet tas beslut om en utredning ska inledas eller inte. Ibland kan man redan vid första kontakten komma överens om vilket stöd som behövs. Utredningsskyldigheten beskrivs i 11 kapitlet i socialtjänstlagen

Så här går en utredning till

En utredning består främst av samtal mellan personal från socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Samtalen kan ske gemensamt men socialsekreteraren samtalar även enskilt med de olika berörda personerna.

Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen. För att få en helhetsbild behöver man ofta också ta kontakt med andra i barnets omgivning t. ex. barnavårdscentral, förskola och skola.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid.

Utredningen avslutas med en bedömning och beslut om barnet och familjen ska erhålla hjälp och i så fall vilken hjälp de behöver. När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa dokumenterade.

Läs mer

Informationsfolder om barnutredningar (PDF-dokument, 488 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!